Econòmic

Objectius

· Informar de les principals novetats de caràcter econòmic introduïdes per la Llei general de Pressupostos de l’Estat pel 2016

· Analitzar el destí del superàvit de la liquidació de l’exercici 2015

· Conèixer el règim de tutela financera aplicable a les entitats locals de Catalunya per a l’exercici 2016

Codi: 
JOR16-002
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

de 9 a 9.15 h
Recepció dels participants
de 9.15 a 9.30 h
Benvinguda i presentació de la sessió
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona.
de 9.30 a 11 h
Llei de pressupostos generals de l’Estat 2016 i altres novetats. Redimensionament del sector públic local: problemàtica
Sr. Gabriel Hurtado López. Subdirector General d’ Estudis i Finançament d’Entitats locals. Secretaría General de Coordinació Autonòmica i Local. Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques.
d’11 a 11.30 h
Pausa
d’11.30 a 13 h
Destí del superávit en 2016. Inversions financerament sostenibles. (Criteris interpretatius MINHAP)
Sra. Eva Donoso Atienza. Subdirectora general adjunta. Subdirecció General d’ Estudis i Finançament d’Entitats locals. Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local. Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques.
de 13 a 14 h
Règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2016
Sr. Ramon Auset i Martí. Responsable de l’Àrea de Corporacions Locals. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Destinataris

Càrrecs electes, secretaris, interventors, tresorers, secretaris interventors i personal tècnic de les entitats locals del Camp de Tarragona i de les terres de l’Ebre.

Metodologia

Inscripcions


Queda exempt de pagament el personal d’ens locals adherits a l’AFEDAP.

La resta d’inscrits haurà d’abonar 13 euros a la Diputació de Tarragona al compte 2013-3056-07-0210098938, fent constar la referència: SAM-JOR16-002, i fer arribar per fax el resguard d’ingrés a la Unitat de Formació: 977 291 537, indicant el nom i cognom de la persona inscrita.
Trametre per via electrònica el full d’inscripció que es troba a la següent adreça http://www.dipta.cat/formacio amb el nom d’Inscripció a jornades indicant el codi corresponent segons la seu.

Termini d’inscripció: 26 de febrer
Places limitades. Es confirmarà l’admissió.

Dates, horari i lloc de realització

3 de març de 9 a 14 hores.

Codi: JOR16-002_1 - Tarragona - Auditori Diputació. Edifici Síntesi, carrer Pere Martell, 2. 43001 Tarragona.

Es realitzarà a través de videoconferència a les seus de:
Codi: JOR16-002_2 - Tortosa - Consell Comarcal del Baix Ebre
Codi: JOR16-002_3 - Móra d’Ebre - Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Codi: JOR15-009_4 - Lleida (Diputació i Consells Comarcals)

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
3 de març de 2016
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Auditori Diputacio. Edifici Síntesi, carrer Pere Martell, 2. 43001 Tarragona
Places: 
200

Objectius

Adquirir els coneixements necessaris per a la gestió i la recaptació en voluntària i en executiva de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Codi: 
C16-029
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La gestió i recaptació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
a) La gestió de l’impost.
b) Càlcul de la quota tributària.
c) Recaptació en voluntària i en executiva.

Destinataris

Personal al servei de l’Administració local dels grups C i D que hagi de realitzar tasques de recaptació o estigui adscrit a l’àrea d’intervenció, serveis econòmics, etc.

Metodologia

És una metodologia mixta amb una part virtual que consisteix en l’estudi dels documents teòrics i una part presencial on es treballaran cassos pràctics sobre el fet imposable, subjectes passius, càlcul de la quota, exempcions, bonificacions.

Altres dades

Durada: 
6 hores (3 virtuals i 3 semipresencials)
Dies: 
del 15 al 25 d’abril Sessió presencial: 19 d’abril
Hores: 
de 16 a 19 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Adquirir els coneixements bàsics per a la tramitació dels expedients dels ingressos que obtenen els ajuntaments mitjançant les actuacions urbanístiques que poden dur a terme d’acord amb el seu àmbit competencial.

Codi: 
C16-003
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les quotes urbanístiques
a) Tramitació de l’expedient urbanístic (reparcel.lació, registre de la propietat, afecció)
b) Recaptació de les quotes, tipologia
c) Subrogació dels deures urbanístics
d) Prescripció
2. Les execucions subsidiàries i les multes coercitives
a) Les ordres d’execució urbanística
b) Les execucions subsidiàries
- Tramitació de l’expedient
- Aspectes recaptatoris
c) Les multes coercitives

Destinataris

Personal al servei de l’Administració local dels grups C i D que hagi de realitzar tasques de recaptació o estiguin adscrits a l’àrea d’intervenció, serveis econòmics, etc.

Metodologia

Resolució de casos pràctics mitjançant el treball en equip i exposició en classe.

Altres dades

Durada: 
6 hores
Dies: 
10 i 17 de maig
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Assolir una visió de conjunt de l’aspecte pressupostari i comptable d’un ajuntament.
Adquirir els coneixements necessaris per portar a terme les tasques comptables pròpies del lloc de treball.

Codi: 
C16-005
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Patrimoni. Elements patrimonials. Masses patrimonials. Equilibris patrimonials. Actiu, passiu i patrimoni net. Despeses i ingressos. La partida doble. El cicle comptable.
2. El balanç i el compte de pèrdues i guanys.
3. El sistema de comptabilitat de l’Administració local. El Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració local.
4. El pressupost local. Estructura. Relació amb el Pla General de Comptabilitat adaptat als ens locals.
5. Comptabilitat de les principals operacions derivades de l’execució del pressupost de despeses.
6. Comptabilitat de les principals operacions derivades de l’execució del pressupost d’ingressos.
7. Comptabilitat de les principals operacions no pressupostàries de tresoreria.
8. Introducció a àrees comptables d’especial transcendència.
9. Operacions de fi d’exercici.
10. Liquidació i Compte general.

Destinataris

Personal administratiu que treballi en els diferents departaments de l’àrea econòmica i que pertanyi als grups C1 i C2.

Metodologia

Teoricopràctica a partir d’exposicions del professor.
Hi hauran dos sessions pràctiques amb un ordinador per 2 alumnes, amb el programa de comptabilitat CGAP.

Altres dades

Durada: 
27 hores
Dies: 
23 i 25 de febrer i 1, 3, 8, 10, 15, 17 i 29 de març
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Revisar, a partir de la versió actualitzada de la solució informàtica, els processos de conversió de comptes, la configuració de documents comptables així com l’adequació de comptes a l’operatòria.

Codi: 
C15-059
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Cost efectiu dels serveis
1.1. Introducció a l’Ordre HAP/2075/2014
1.2. Càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals
2. Novetats ICAL 2013
2.1. Nou Pla de comptes local normal ICAL 2013
2.1.1. Principals novetats del PGCPAL’13
2.1.2. Exemplificació d’operacions pressupostàries
2.2. Immobilitzat material
2.2.1. Tractament de l’immobilitzat segons la norma de reconeixement i valoració núm. 1
2.2.2. Exemplificació d’immobilitzat
2.3. Transferències i subvencions concedides/rebudes
2.3.1. Tractament de les transferències i subvencions segons la norma de reconeixement i valoració núm. 18
2.3.2. Exemplificació de transferències i subvencions
2.4. Passius financers
2.4.1. Tractament dels passius financers segons la norma de reconeixement i valoració núm. 9
2.4.2. Exemplificació d’endeutament
2.5. Obertura comptable exercici 2015
2.5.1. Normes i consideracions en l’obertura 2015
2.5.2. Exemplificació de conversió de comptes del PGC

Destinataris

Personal de l’administració local, que sigui usuari del programa CGAP Plus i que estigui preparant l’aplicació de la nova norma comptable.

Requisits

Trametre per correu, fax o via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça amb el nom d’Inscripció a jornades:  http://www.dipta.cat/formacio.
Inscripció gratuïta
Termini d’inscripció: 27 de septembre.

Places limitades.

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
7, 8 i 9 d’octubre de 2015 • 7 d’octubre, Referència: C15-059_1, lloc: Tortosa • 8 d’octubre, Referència: C15-059_2, lloc: Tarragona • 9 d’octubre, Referència: C15-059_3, lloc: Tarragona
Hores: 
de 9 a 14,30 h
Lloc: 
Tarragona - Tortosa

Objectius

Conèixer el marc legal que regula el control de les entitats locals i els seus ens instrumentals, així com els elements que els defineixen i les funcions del control intern i extern, tot això des d’un punt de vista pràctic.

Codi: 
C15-061
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El control intern en el món local com a model de gestió. Especial referència als ens dependents.
2. El control intern en les subvencions.
3. El control intern en els petits municipis.
4. El control intern en matèria de personal i de les novetats incorporades per la LRSAL.
5. El control intern en la contractació local.
6. El control extern: Estructura i funcionament. Informes de fiscalització.
Anàlisi de les funcions d’assessoria i jurisdiccional, amb especial referència a la jurisdicció contable.
7. La responsabilitat administrativa i penal dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, càrrecs públics i personal en les entitats locals.
8. La funció interventora: un nou paradigma.

Destinataris

Interventors, tresorers, secretaris, secretaris interventors i personal tècnic de l’Administració local que presti els seus serveis en les àrees econòmiques, financeres i pressupostàries.
Tècnics d’entitats locals que gestionen expedients de despesa.

Metodologia

Inscripcions

Els interessats en assistir al curs hauran de fer la inscripció telemàtica que
es troba a la pàgina Web de l’INAP
http://www.inap.es/formacion-en-administracion-local
Entrant a l’enllaç «Acciones en colaboración» / “Acceso al buscador de cursos” / “Prémer damunt Tarragona”

O entrant a aquest enllaç que ja porta directament al curs
http://buscadorcursos.inap.es/#/?funcion=10&patron=Tarragona

Altres dades

Durada: 
16 hores
Dies: 
9, 10 i 11 de novembre
Hores: 
dia 9 de 9.30 a 14 h i de 15.30 a 17.30 h i dies 10 i 11 de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
35

Objectius

Aprofundir en l’ordenació i aplicació dels tributs locals i conèixer les recents modificacions normatives, concretament:
· L’ordenança general de gestió, inspeccíó i recaptació i la modificació de les ordenances fiscals.
· La gestió de l’import sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
· La inspecció tributària.  
· Els ingressos derivats de les actuacions urbanístiques

Codi: 
C15-085
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Visió global del sistema tributari local. Les ordenances fiscals.
2. Els impostos locals. Gestió i recaptació de tributs en període voluntari. IBI
3. L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturales urbana.
4. La inspecció i comprovació de tributs locals.
5. Els ingressos derivats d’actuacions urbanístiques. Contribucions especials. Quotes urbanístiques. Execucions subsidiàries. Multes coercitives.

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2 que hagi de realitzar tasques de recaptació o estigui adscrit a l’àrea d’intervenció o serveis econòmics, amb coneixements previs de la matèria.

Metodologia

Aquest curs es basa en una metodologia mixta amb una part virtual que consisteix en estudiar el material didàctic del curs penjat a la plataforma i realitzar els qüestionaris d’autoavaluació de cada mòdul.  La part presencial consisteix en assistir a les sessions de formació pràctica, en les quals es participarà activament.

Altres dades

Dies: 
del 26 d’octubre al 7 de desembre Sessions presencials: 3, 10, 17 i 24 de novembre, i 1 de desembre
Hores: 
25 hores
Lloc: 
Tortosa
Places: 
25

Objectius

· Conèixer la regulació i gestió de l’endeutament a curt i llarg termini.
· Conèixer la relació amb l’òrgan de tutel·la financera de les entitats locals de Catalunya.
· Calcular el tipus d’interès d’acord amb el principi de prudència financera.

Codi: 
C15-081_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Regulació, tramitació i tractament de l’endeutament a curt termini
2. Regulació, tramitació i tractament de l’endeutament a llarg termini
3. Relacions amb l’òrgan de tutel·la financera de la Generalitat de Catalunya
4. El càlcul del tipus d’interès d’acord amb el principi de prudència financera

Destinataris

· Personal dels serveis econòmics de les entitats locals.

Metodologia

La metodologia emprada combinarà les exposicions dels professor amb activitats pràctiques perquè els alumnes puguin aplicar els coneixements adquirits.

Altres dades

Durada: 
6 h
Dies: 
30 de setembre i 7 d'octubre
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer la regulació i gestió de l’endeutament a curt i llarg termini.
· Conèixer la relació amb l’òrgan de tutel·la financera de les entitats locals de Catalunya.
· Calcular el tipus d’interès d’acord amb el principi de prudència financera.

Codi: 
C15-081_1
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Regulació, tramitació i tractament de l’endeutament a curt termini
2. Regulació, tramitació i tractament de l’endeutament a llarg termini
3. Relacions amb l’òrgan de tutel·la financera de la Generalitat de Catalunya
4. El càlcul del tipus d’interès d’acord amb el principi de prudència financera

Destinataris

· Personal dels serveis econòmics de les entitats locals.

Metodologia

La metodologia emprada combinarà les exposicions dels professor amb activitats pràctiques perquè els alumnes puguin aplicar els coneixements adquirits.

Altres dades

Durada: 
6 h
Dies: 
19 i 26 d'octubre
Hores: 
De 16.30 a 19.30 h
Places: 
Tortosa

Objectius

· Conèixer les condicions que s’han de donar per tal que una activitat estigui subjecta a IVA.
· Saber quins són els requisits formals per l’aplicació de l’IVA: declaracions, factures, llibres registres obligatoris i resta d’obligacions formals relatives a l’impost.
· Calcular el percentatge d’IVA deduïble tenint en compte la totalitat d’activitats realitzades per una administració pública.

Codi: 
C15-096
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. L’IVA en:
1.1. La prestació de serveis públics i el seu tractament
1.2. L’activitat urbanistica dels ajuntaments
1.4. Les subvencions i transferències públiques
1.5. La contratació publica
1.6. Els convenis de col.laboració i la seva problematica
2. La deducció de l’IVA suportada en les activitats realizades pels
ajuntaments
3. Obligacions formals dels ajuntaments en relació a l’IVA
4. Trafic intracomunitari

Destinataris

· Personal de l’Administració local amb coneixements bàsics de l’impost sobre el valor afegit.

Metodologia

La metodologia emprada tindrà un enfocament eminentment pràctic i orientat a què els alumnes puguin aplicar els coneixements adquirits sobre l’IVA en la seva activitat quotidiana.

Altres dades

Durada: 
20 h
Dies: 
2, 9, 16, 23 i 30 de novembre
Hores: 
De 9 a 13.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Econòmic