Econòmic

Objectius

· Conèixer la regulació i gestió de l’endeutament a curt i llarg termini.
· Conèixer la relació amb l’òrgan de tutel·la financera de les entitats locals de Catalunya.
· Calcular el tipus d’interès d’acord amb el principi de prudència financera.

Codi: 
C15-081_1
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Regulació, tramitació i tractament de l’endeutament a curt termini
2. Regulació, tramitació i tractament de l’endeutament a llarg termini
3. Relacions amb l’òrgan de tutel·la financera de la Generalitat de Catalunya
4. El càlcul del tipus d’interès d’acord amb el principi de prudència financera

Destinataris

· Personal dels serveis econòmics de les entitats locals.

Metodologia

La metodologia emprada combinarà les exposicions dels professor amb activitats pràctiques perquè els alumnes puguin aplicar els coneixements adquirits.

Altres dades

Durada: 
6 h
Dies: 
19 i 26 d'octubre
Hores: 
De 16.30 a 19.30 h
Places: 
Tortosa

Objectius

· Conèixer les condicions que s’han de donar per tal que una activitat estigui subjecta a IVA.
· Saber quins són els requisits formals per l’aplicació de l’IVA: declaracions, factures, llibres registres obligatoris i resta d’obligacions formals relatives a l’impost.
· Calcular el percentatge d’IVA deduïble tenint en compte la totalitat d’activitats realitzades per una administració pública.

Codi: 
C15-096
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. L’IVA en:
1.1. La prestació de serveis públics i el seu tractament
1.2. L’activitat urbanistica dels ajuntaments
1.4. Les subvencions i transferències públiques
1.5. La contratació publica
1.6. Els convenis de col.laboració i la seva problematica
2. La deducció de l’IVA suportada en les activitats realizades pels
ajuntaments
3. Obligacions formals dels ajuntaments en relació a l’IVA
4. Trafic intracomunitari

Destinataris

· Personal de l’Administració local amb coneixements bàsics de l’impost sobre el valor afegit.

Metodologia

La metodologia emprada tindrà un enfocament eminentment pràctic i orientat a què els alumnes puguin aplicar els coneixements adquirits sobre l’IVA en la seva activitat quotidiana.

Altres dades

Durada: 
20 h
Dies: 
2, 9, 16, 23 i 30 de novembre
Hores: 
De 9 a 13.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

  • Assolir una visió de conjunt de l'aspecte pressupostari i comptable d'un ajuntament.
  • Adquirir els coneixements necessaris per portar a terme les tasques comptables pròpies del lloc de treball.
Codi: 
C15-072
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Patrimoni. Elements patrimonials. Masses patrimonials. Equilibris patrimonials. Actiu, passiu i patrimoni net. Despeses i ingressos. La partida doble. El cicle comptable.
2. El balanç i el compte de pèrdues i guanys.
3. El sistema de comptabilitat de l’Administració local. El Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració local.
4. El pressupost local. Estructura. Relació amb el Pla General de Comptabilitat
adaptat als ens locals.
5. Comptabilitat de les principals operacions derivades de l’execució del pressupost de despeses.
6. Comptabilitat de les principals operacions derivades de l’execució del pressupost d’ingressos.
7. Comptabilitat de les principals operacions no pressupostàries de tresoreria.
8. Introducció a àrees comptables d’especial transcendència.
9. Operacions de fi d’exercici.
10. Liquidació i Compte general.

Destinataris

Personal administratiu que treballi en els diferents departaments de l'àrea econòmica i que pertanyi als grups C1 i C2.

Metodologia

Teoricopràctica a partir d'exposicions delprofessor.

Hi hauran dos sessions pràctiques amb un ordinador per 2 alumnes, amb el programa de comptabilitats CGAP.

Altres dades

Durada: 
33 h
Dies: 
13, 15, 20, 22, 27, 29 d’octubre i 3, 5, 10, 11 i 19 de novembre
Hores: 
16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Conèixer les principals novetats introduïdes per l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.

Codi: 
JOR15-009
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

1. El cost efectiu en el marc de la normativa d’estabilitat pressupostària i de règim local.
2. Cost efectiu: concepte, principis generals i àmbit d’aplicació.
3. Cost efectiu i classificació per programes dels pressupostos de les entitats locals.
4. Càlcul dels costos efectius segons les diferents formes de prestació dels serveis.
5. Unitats físiques importants com informació necessària complementària.
6. Subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Ordre HAP/2105/2012.

Destinataris

Càrrecs electes, secretaris generals, interventors, tresorers, secretaris interventors i personal tècnic de les entitats locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
29 de setembre
Hores: 
de 9.30 a 14 h
Lloc: 
Auditori de la Diputació de Tarragona. Pere Martell, 2. 43301 - Tarragona
Places: 
Places limitades

Objectius

Conèixer l’impacte d’algunes modificacions legislatives que afecten les àrees econòmiques dels ens locals.

Codi: 
JOR15-006
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

de 9.15 a 9.45 h: Recepció dels participants

de 9.45 a 10 h: Presentació
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous. President de la Diputació de Tarragona.

de 10 a 13 h

1. Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.
·  Separacions i liquidacions de consorcis
·  Modificacions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

2. Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes  i entitats locals i altres de caràcter econòmic
·  Fons de finançament de les entitats locals
·  Registre de convenis

3. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
·  Les obligacions les ens locals en matèria econòmica i pressupostària

Destinataris

Càrrecs electes, secretaris, interventors, tresorers, secretaris interventors i personal tècnic de l’àmbit econòmic de les entitats locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

Altres dades

Durada: 
3 hores
Dies: 
30 d’abril de 2015
Hores: 
de 10 a 13 h
Lloc: 
Auditori de la Diputació de Tarragona. C/ Pere Martell, 2. Tarragona

Objectius

Adquirir nous coneixements, habilitats i aptituds necessàries per poder-se enfrontar a les diferents situacions en el marc que comporta la pràctica habitual de la recaptació executiva.

Codi: 
C15-049
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Obligats al pagament. Deutors principals. Deutors responsables. Responsabilitat solidaria. Responsabilitat subsidiària. Successors. Afecció de béns: impost béns immobles. Afecció de béns: quotes urbanístiques. Procediments de derivació.
2. Procediment de constrenyiment. Béns embargables. Execució forçosa.
3. Alienació de béns embargats: actuacions prèvies. Formes d’alienació: concurs, subhasta, venda per gestió directa. Actuacions posteriors. Adjudicació de béns a l’ens creditor.
4. Recaptació de deutes d’administracions públiques. Compensació: crèdits i dèbits compensables. Terceria de millor dret: supòsits i procediment d’interposició per l’ens públic creditor. Suspensió del procediment de recaptació. Supòsits. Garanties.
5. Concurrència de procediments. Procediments concursals. Classificació dels crèdits tributaris. Actuacions de la recaptació en les diferents fases del procediment concursal.

Destinataris

Personal de l’Administració local que treballi a l’àmbit econòmic i que tingui experiència en recaptació executiva.

Metodologia

Teoricopràctica.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 30 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
15 h
Dies: 
19, 21, 26 i 28 de maig, i 2 de juny
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Assolir els coneixements necessaris per tal de defensar el crèdit municipal dintre dels procediments concursals.
· Assolir els coneixements bàsics sobre la incidència dels concursos de creditors en diferents àrees de la gestió municipal, que no siguin d’ingressos.

Codi: 
C15-036
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Visió general de la Llei Concursal.
1.1. Classes de concursos. Insinuació dels crèdits. Classificació de crèdits. La massa activa. La massa passiva. Els textos provisionals i definitius:
llista de creditors i inventari. Accions de reintegrament a la massa. L’administració concursal. Fase comuna. Fase de conveni. Fase de liquidació.
1.2. Breu referència als acords de refinançament i la seva homologació judicial.
2. El crèdit públic en la Llei Concursal.
2.1. Classificació del crèdit públic. L’impost sobre béns immobles. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. El recàrrec de constrenyiment.
Les quotes d’urbanització. Els crèdits litigiosos. Els crèdits contingents. Crèdits contra la massa: la data de meritament de l’ingrés públic.
2.2. La defensa del crèdit públic en el concurs: la personació, la insinuació de crèdits, la representació i defensa de l’Administració pública i els incidents concursals. L’execució singular separada.
2.3. Actuacions post i periconcursals: la derivació i la successió del deute.
2.4. Concurs de creditors i contractes del sector públic.

Destinataris

Personal de l’Administració local de les àrees d’hisenda, d’intervenció, de secretaria i de contractació.

Metodologia

Presentació teòrica de continguts amb supòsit pràctic al final de cada sessió.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 15 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
7 hores
Dies: 
24 i 26 de març
Hores: 
de 16.30 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Estudiar l’aplicació del principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament de les entitats locals
· Analitzar la gestió de l’endeutament de les entitats locals
· Analitzar el destí del superàvit de la liquidació de l’exercici 2014

Codi: 
JOR15-001
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

de 8.45 a 9.15 h
Recepció dels participants

de 9.15 a 9.30 h
Benvinguda i presentació de la sessió
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona.

de 9.30 a 11.00 h
Normativa actualitzada en matèria de tutela financera als Ens locals
Sr. Ramon Auset i Martí
Responsable de l’Àrea de Corporacions Locals.
Departament d’Economia i Coneixement.
Generalitat de Catalunya

de 11.00 a 11.30 h
pausa

d’11.30 a 13.30 h
La resolució del principi de prudència financera per a les entitats locals
Sr. Nicolás Jannone Bellot
Subdirector General de Coordinació d’Emissors
Públics. Ministeri d’Economia i Competitivitat
Sra. Cristina Rehberger Bescós
Tècnica de la Subdirecció General de
Coordinació d’Emissors Públics. Ministeri
d’Economia i Competitivitat

Destinataris

Càrrecs electes i personal dels ens locals vinculat directament a la gestió econòmica.

Requisits

Es realitzarà a través de videoconferència a les seus de:

JOR15-001_2: Tortosa - Consell Comarcal del Baix Ebre
JOR15-001_3: Montblanc - CC de la Conca de Barberà
JOR15-001_4: Móra d’Ebre - CC de la Ribera d’Ebre
JOR15-001_5: Lleida (Diputació i Consells Comarcals)

El termini d'inscripció finalitza el 16 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
23 de març
Hores: 
de 8.45 a 13.30 h
Lloc: 
Tarragona

Objectius

· Conèixer les últimes novetats legislatives en matèria financera.
· Saber identificar i valorar les necessitats financeres a curt i llarg termini per tal de poder millorar la gestió de l’endeutament.
· Conèixer aspectes sobre l’anàlisi del risc bancari a les entitats locals.
· Conèixer criteris d’avaluació relacionats del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre.

Codi: 
C15-057
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. El sector financer
1.1. Concepte
1.2. Estructura del sistema financer
1.3. Situació actual del mercat financer
2. Mercat financer
2.1. Models de banca institucional
2.2. Interlocutors vàlids
2.3. Productes financers i serveis específics pel sector públic local
3. Gestió de l’endeutament
3.1. Introducció
3.2. Característiques de l’endeutament
3.3. Sol·licitud d’endeutament. Característiques
4. Negociació bancària
4.1. Que cal per negociar
4.2. Conèixer-nos a nosaltres
4.3. Com negociar
4.4. Gestió de les condicions financeres
5. Anàlisi del risc bancari de les corporacions locals
5.1. Concepte i tipus de risc
5.2. Establir criteris de valoració de les entitats locals
5.3. Anàlisi de les operacions de risc
6. Efectes del Reial decret llei 17/2014 de 26 de desembre

Destinataris

Secretaris, interventors, tresorers, SATS i personal tècnic dels departaments econòmics.

Metodologia

El curs es realitzarà a través de videoconferència.

Requisits

C15-057_1: Tarragona - Aules de Formació de la Diputació de Tarragona
C15-057_2: Tortosa - Consell Comarcal del Baix Ebre
 

El termini d'inscripció finalitza el 12 de març de 2015
 

Altres dades

Dies: 
17 de març, de 10 a 14 h
Hores: 
4 hores
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Econòmic