Gestió estratègica i qualitat

Objectius

Conèixer el procés d’elaboració d’un pla estratègic, així com el seu seguiment i avaluació.

Codi: 
C19-115 / Curs: Planificació estratègica
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Pla de mandat, pla estratègic
· Anàlisi estratègica
· La proposta de valor
· Principis estratègics: Missió, Visió i valors
· Eixos, àrees, línies, vectors estratègics
2. Pla anual
· Elaboració del pla anual
· Elaboració del pressupost
· Els diferents plans anuals: Pla de persones, inversions, subvencions
3. Objectius, projectes i serveis
· Establir objectius
· Fixar els indicadors
· Definir quadres de comandament
· Mesurar l’impacte
· Benchmarking: comparar-nos amb els millors
4. Retre comptes
· Seguiment execució estratègica
· Execució i impacte dels plans: retre comptes
· Replanificació i millora
· Tancament dels plans
· Innovació i millora, creativitat

Destinataris

Personal de l’Administració local amb responsabilitat de comandament.

Metodologia

Les sessions combinen el plantejament teòric, la lectura de materials així com l’execució de supòsits pràctics.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
7, 14, 21 i 28 de novembre
Hores: 
20
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

Conèixer els aspectes essencials de la gestió del coneixement.

Codi: 
JOR17-007
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

de 9.30 a 9.45 h
Recepció dels participants. Benvinguda i presentació de la sessió.

de 9.45 a 11 h
El valor del coneixement en les organitzacions

· Temes d’actualitat relacionats amb la gestió del coneixement.

· Ruptura de paradigmes.

· Exemples d’organitzacions que són capdavanteres per la seva relació amb la Gestió del Coneixement.

d’11 a 11.15 h
Pausa

d’11.15 a 12.30 h
Els components de la Gestió del Coneixement.· Marc general dels actius intangibles de les organitzacions.· Esquema general d’un model de Gestió del Coneixement.

de 12.30 a 13.30 h
Exemples de projectes de Gestió del Coneixement en organitzacions públiques.

· Exemple sector nuclear

· Exemple sector cooperació

· Exemple sector militar

· Exemple sector educació

A càrrec de: Carlos Merino Moreno. Doctor U.A.M. Organització d’empreses. (ICA2 Innovació i Tecnologia).
Idioma de les ponències: Castellà

Destinataris

Caps i responsables d’àrees d’innovació, qualitat, planificació,formació, recursos humans, secretaria,  intervenció i qualsevol persona interessada amb la transferència i la preservació del coneixement.

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
24 de maig de 2017
Hores: 
de 9.30 a 13.30 hores
Lloc: 
Aules de la Diputació de Tarragona. Carrer Carles Riba, 6. 43007 Tarragona.
Places: 
Places limitades. Es confirmarà l’admissió.

C17-043 / Curs: Qualitat en els equips de treball. Mecanismes de millora contínua

Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
· Identificar les necessitats de millora de la seva àrea de responsabilitat · Disposar de mètodes i tècniques de gestió de processos de millora contínua

C17-028 / Curs: Lideratge en organitzacions complexes

Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
· Comprendre la necessitat d’adaptar les teories de l’organització i del lideratge als canvis produïts els darrers anys · Conèixer models de gestió per donar resposta al repte de la complexitat en les organitzacions actuals

Objectius

Adquirir coneixements sobre els comportaments de lideratge, els mètodes i les eines de gestió per exercir de forma efectiva el lloc de treball del comandament intermedi.

Codi: 
C16-089
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La figura del comandament intermedi. Funcions bàsiques.
2. El treball en equip.
3. Gestió del canvi. Coaching per al desenvolupament.
4. Habilitats d’influència i comunicació.
5. Negociació i resolució de conflictes.
6. La motivació de l’equip de treball. Les necessitats.

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi al grup A2 i que tingui responsabilitats de comandament.

Metodologia

Aquest curs es basa en una metodologia mixta amb una part virtual i una altra presencial.
La part presencial consisteix en: Assistir i participar a sis sessions de formació teoricopràctica de 3 hores i 30 minuts cada una, en les quals es desenvoluparan els continguts dels cinc mòduls que composen el curs.
La part virtual consisteix en: Fer la lectura dels documents i resoldre el exercicis pràctics penjats a la plataforma virtual (moodle) i entregar-los en les dates assenyalades en cada cas.

Altres dades

Durada: 
40 hores (21 presencials i 19 virtuals
Dies: 
20 d'octubre, 3, 10 i 24 de novembre i 1 i 15 de desembre
Hores: 
de 16:30 a 20:00 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer les característiques i els condicionaments del treball per projectes.
· Aprendre les tècniques pròpies de la gestió de projectes en les seves diferents fases: planificació, programació, gestió dels recursos, control del projecte, etc.

Codi: 
C16-028
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

MÒDUL 1. Conceptes bàsics
Tema 1. Què és un projecte?
Tema 2. Gestió i direcció de projectes
Tema 3. El cicle de vida dels projectes

MÒDUL 2. Iniciar el projecte
Tema 1. Començar a treballar en un projecte

MÒDUL 3. Planificar el projecte
Tema 1. Per què cal planificar?
Tema 2. El pla del projecte
Tema 3. L’estructura de descomposició del trebal

lMÒDUL 4. Programar el projecte
Tema 1. Què és programar?
Tema 2. Eines per a la programació. Treball amb eines informàtiques.

MÒDUL 5. Els recursos del projecte
Tema 1. Assignar els recursos
Tema 2. El pressupost del projecte

MÒDUL 6. Executar i controlar el projecte
Tema 1. El seguiment del projecte
Tema 2. El sistema de control del projecte
Tema 3. Controlar el projecte amb l’anàlisi del valor acumulat

MÒDUL 7. Tancar el projecte
Tema 1. La cloenda del projecte

Destinataris

Tècnics de l’Administració local que estiguin vinculats a la gestió de projectes.

Metodologia

El curs és realitzarà en modalitat semipresencial, combinant les sessions  presencials amb el treball online en una aula virtual.
A les sessions presencials es desenvoluparan activitats de caràcter molt pràctic, es treballarà molt en grup en la realització i resolució d’exercicis i casos pràctics així com en la participació de debats i discussions.
S’utilitzarà les sessions presencials per a tractar tots els temes que es plantegin en la fase online i que tinguin significació per a l’aprenentatge del col.lectiu.

Altres dades

Durada: 
30 hores (10 presencials + 20 virtuals)
Dies: 
Sessions presencials: 31 de març, 21 d’abril i 19 de maig
Hores: 
de 16 a 19.30 h. (dia 19 de maig de 16 a 19 h)
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Facilitar els conceptes, marcs de referència i instruments per a ajudar a fer front als canvis continus que es produeixen en les organitzacions públiques.
· Abordar de forma pràctica els diferents nivells d’anàlisi en què el canvi es pot produir:
-L’àmbit ampli de la societat i l’entorn.
- L’àmbit col·lectiu de les organitzacions.
- L’àmbit individual.

Codi: 
C15-082
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El canvi organitzatiu. La novetat.
2. Models de canvi planificat en les organitzacions.
3. Els aspectes individuals del canvi organitzatiu. La resistència al canvi.
4. Lideratge i canvi organitzatiu

Destinataris

Personal de l’Administració local

Metodologia

Continguts teòrics i resolució de casos pràctics virtualment i presencialment a classe.

Altres dades

Durada: 
18 h
Dies: 
Dies: del 9 de novembre al 9 de desembre Sessions presencials: 17 de novembre i 1 de desembre
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Adquirir coneixements del procés estratègic.
· Formular un Pla Estratègic d’una organització pública mitjançant metodologies fonamentades.
· Dissenyar els elements bàsics d’una estratègia: els projectes estratègics.
· Conèixer tècniques de seguiment acurat de l’estratègia i els informes bàsics.

Codi: 
C15-104
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

Mòdul 1. Conceptes bàsics de l’estratègia
Mòdul 2. Cicle de gestió de la estratègia
Mòdul 3. Planificació estratègica
3.1. Revisió-Vigilància estratègica
3.2. Principis Estratègics: Missió, Visió i Valors
3.3. Primer nivell de l’estratègia: Àrees i Línies Estratègiques
3.4. Plans Anuals
Mòdul 4. Implantació de l’estratègia.
4.1. Gestió de projectes. PMI i SCRUM
4.2. Els paràmetres bàsics: Abast, Temps, Equip humà i Cost
4.3. Els paràmetres complementaris: Qualitat, Compres, Costos, Riscos,
Comunicació i Grups d’Interès
Mòdul 5. Seguiment de l’estratègia.
5.1. Gestió de reunions
5.2. Gestió de les comunicacions

Destinataris

Personal de l’administració local dels grups A1 i A2 amb responsabilitats de comandament.

Metodologia

Classes magistral juntament amb exercicis pràctics que complementaran la teoria.
El conjunt dels exercicis pràctics del punt anterior, permetran configurar un Pla Estratègic individual.
L’avaluació es farà sobre el Pla Estratègic individual elaborat.

Altres dades

Durada: 
20 h
Dies: 
4, 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre
Hores: 
De 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Analitzar les responsabilitats de gestió i lideratge del comandament intermedi.
· Conèixer els rols i les dinàmiques dels equips de treball i el paper de la persona que lidera.
· Entendre els processos de la gestió del canvi.
· Adquirir habilitats comunicatives que afavoreixin el desenvolupament de l’equip.
· Conèixer les claus de la gestió dels con flictes i la negociació.
· Ampliar coneixements sobre la motivació de les persones als equips de treball.

Codi: 
C15-087
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

MÒDUL 1. La figura del comandament intermedi. Funcions bàsiques
· Evolució i funcions dels comandament
· Lideratge
MÒDUL 2. El treball en equip
· L’equip de treball
· Una aproximació als equips des de la intel·ligència emocional
· Les reunions de treball
MÒDUL 3. Gestió del canvi. Coaching per al desenvolupament
· Els processos i el projecte de canvi
· L’acompanyament de la transició de les persones
· Model GROW de coaching aplicat a la direcció
MÒDUL 4. Habilitats d’influència i comunicació
· La comunicació interpersonal, claus
· Barreres a la comunicació
· El feedback, l’escolta activa i l’assertivitat
· Fer i contestar preguntes. Destreses de conversa
MÒDUL 5. Negociació i resolució de conflictes
· Resolució de conflictes
· Negociació
MÒDUL 6. La motivació de l’equip de treball. Les necessitats
· Definició i nivells de motivació
· Teories motivacionals. La concepció tayloriana i les conseqüències en el clima
social de l’equip
· El clima de treball
· Procés de les motivacions en el context actual
· Aplicacions motivacionals. Personalitat i motivació

Destinataris

Personal de l’administració local que pertany al grup A2 i que tingui responsabilitats de comandament.

Metodologia

  • Aquest curs es basa en unametodologia mixta amb una partvirtual i una altra presencial.
  • Es necessita disposar d’ordinadoramb connexió a Internet.

Altres dades

Durada: 
40 h
Dies: 
Del 5 d’octubre a l’11 de desembre Sessions presencials: 14 i 28 d’octubre; 4, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre
Hores: 
40 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25
Subscriure a Gestió estratègica i qualitat