Jurídic

Objectius

· Conèixer i aplicar els trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu.
· Presentar la informació de forma lògica, d’acord amb les necessitats del document.
· Estructurar els informes jurídics per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.
· Apreciar la importància de redactar els informes de forma clara, precisa i concisa.
· Ser conscients dels punts forts i febles de les habilitats en redacció i la necessitat de seguir millorant després de la formació.
· Prendre consciència del component ètic de redactar correctament.

Codi: 
C20-187
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les característiques del llenguatge administratiu.
2. L’estil dels textos administratius.
3. El procés lògic i jurídic que han de reflectir els documents.
4. Les adaptacions necessàries d’estructura i d’estil per millorar el resultat final d’aquests textos.
5. El reconeixement dels defectes que pot presentar un text.
6. L’acceptació de noves pautes de treball.

Destinataris

Aquest curs s’adreça a aquelles persones que treballen a l’Administració i que sovint han de redactar informes jurídics.

Cal tenir el nivell C de català.

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb la videoclasse.
Els participants hauran d’aplicar els criteris establerts sobre documents aportats per ells mateixos. Metodologia molt pràctica i participativa.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores (17 h virtuals i 3 h en videoconferència)
Dies: 
del 30 de novembre al 21 de desembre Sessions videoclasses: · 28 d’octubre de 10.30 a 12 h · 13 de novembre de 10.30 a 12 h
Hores: 
de 10.30 a 12 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Conèixer i aplicar els trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu.
· Presentar la informació de forma lògica, d’acord amb les necessitats del document.
· Conèixer l’estructura dels contractes.
· Elaborar documents eficaços, precisos i complets, d’acord amb la seva finalitat.
· Analitzar documents aportats pels participants –estructura, redacció, ordre de la informació– per detectar-ne els problemes.

Codi: 
C20186
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Contractes.
2. Recursos per treballar la redacció d’aquests documents.
3. Recursos a la xarxa en matèria d’expressió escrita.
4. Aspectes relacionats amb la sintaxi i el lèxic modern.
5. Els problemes més comuns en la redacció de produccions pròpies.
6. Pautes de revisió de textos.
7. Eines per detectar i resoldre els dubtes que apareixen durant la redacció dels contractes.

Destinataris

Personal de l’Administració que participi en el procediment, la redacció, tramitació o supervisió de contractes.

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb la videoclasse. Els participants hauran d’aplicar els criteris establerts sobre documents aportats per ells mateixos. Metodologia molt pràctica i participativa.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores (17 h virtuals i 3 h en videoconferència)
Dies: 
Dies: del 30 de novembre al 21 de desembre Sessions videoclasses: · 30 de novembre ·16 de desembre
Hores: 
de 10.30 a 12 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

C20-177 / Curs: Procediment sancionador

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer la normativa que regula el procediment sancionador.

C20-167 / Taller: Memòria justificativa dels contractes públics

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Prendre consciència de la importància de la memòria justificativa dels contractes públics.

Objectius

Conèixer i aprofundir, des d’un punt de vista teòric i pràctic, en la intervenció administrativa dels habitatges d’ús turístic i de les llars compartides

Codi: 
C20-165
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. La regulació dels habitatges d’ús turístic. Requisits i legalització.

2. La regulació de les llars compartides. Requisits i legalització (nou Decret de turisme de Catalunya).

3. Disciplina i restauració de la legalitat.

4. Règim sancionador.

5. La regulació de les plataformes d’allotjament turístic.

Destinataris

Personal administratiu (C1 i C2).

Metodologia

Exposició teòrica amb participació activa dels participants.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
3 i 5 de novembre de 2020
Hores: 
de 9 a 11,30 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

Conèixer i aprofundir, des d’un punt de vista teòric i pràctic, en la intervenció administrativa dels habitatges d’ús turístic i de les llars compartides.

Codi: 
C20-164
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. La regulació dels habitatges d’ús turístic. Requisits i legalització.

2. La regulació de les llars compartides. Requisits i legalització (nou Decret de turisme de Catalunya).

3. Disciplina i restauració de la legalitat.

4. Règim sancionador.

5. La regulació de les plataformes d’allotjament turístic.

Destinataris

Secretaris, lletrats municipals, tècnics jurídics.

Metodologia

Exposició teòrica amb participació activa dels participants.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
3 i 5 de novembre de 2020
Hores: 
de 9 a 11,30 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Obtenir una visió unitària de la contractació pública en el marc de la legislació aplicable.
· Aprendre els conceptes fonamentals i bàsics de la contractació del sector públic.
· Conèixer els aspectes més destacats de la normativa de contractació pública, des del punt de vista de la gestió administrativa.
· Assolir l’aplicació pràctica de la lesgislació de contractes del sector públic en la tramitació dels expedients de contractació.
· Conèixer amb profunditat la plataforma de serveis de contractació pública, i la resta d’eines informàtiques vinculades a la gestió administrativa de la contractació pública.

Codi: 
C20-163
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els conceptes generals de la contractació pública.
2. Els tipus de contractes i els procediments d’adjudicació.
3. La preparació de l’expedient de contractació: aspectes pràctics i de gestió administrativa. Especial referència a l’informe de necessitats i als plecs de claùsules administratives particulars.
4. Les eines de gestió de la contractació pública: el pla anual de contractació, el perfil del contractant (Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat), el RELI/ROLECE, el
Registre públic de contractes.
5. La gestió de la mesa de contractació

Destinataris

Personal dels ens locals dels grups C1 i C2 que realitzi tasques relacionades amb la contractació pública.

Metodologia

Teorico-pràctica que combina sessions de videoconferència amb tasques proposades a l’aula virtual.
 

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
30 hores (20 h videoconferència i 10 h virtuals)
Dies: 
Dates videoclasses: 21, 24 i 28 de setembre, 1, 5, 8,15, 19, 22 i 26 d’octubre
Hores: 
de 16 a 18 h
Lloc: 
Virtual + Videoclasse
Places: 
25

Objectius

Obtenir una visió completa de la pràctica del Registre civil, atesa la gran importància que té com a instrument per la constància oficial i inscripció dels fets relatius a l’existència, esdevenir i estat civil de les persones.

Codi: 
C20-192
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El Registre civil
1.1. Organització actual dels registres civils
1.2. Fets i actes inscriptibles
1.3. Òrgans directius i gestors
1.4. Informatització dels registres civils
1.5. Inforeg
1.6. Llibres i seccions del Registre civil
1.7. Publicitat del Registre civil
1.8. Els procediments registrals i recursos
2. Inscripció de naixement
3. Inscripció de matrimoni
4. Inscripció de defunció
5. El Registre civil en temps de la Covid-19
6. Altres inscripcions

Destinataris

Personal de l’Administració local al servei dels Jutjats de pau.

Metodologia

Exposició dels temes amb una visió pràctica del contingut i simulació de diferents supòsits reals, durant les sessions que es realitzaran mitjançant videoconferència.

Requisits

REQUISITS

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
9 hores
Dies: 
Sessions de videoclasses: 14, 21, i 28 d’octubre de 2020
Hores: 
de 16 a 19 h
Lloc: 
Videoclasse
Places: 
25

Objectius

· Redactar plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, de conformitat amb el nou marc legal i la doctrina dels tribunals de recursos contractuals.
· Redactar les memòries justificatives de l’article 116.4 LCSP.
· Gestionar els expedients d’incidències durant l’execució dels contractes.

Codi: 
C20-168
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Contingut dels plecs de prescripcions tècniques.
2. Contingut de les memòries justificactives.
3. Mitjans de solvència en els plecs de clàusules administratives.

Destinataris

Juristes d’entitats locals que redactin plecs de clàusules administratives i/o prescripcions tècniques o els informin.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia molt pràctica amb algunes introduccions teòriques.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
25 hores (10 hores videoclasses i 15 hores de treball individual de supòsits pràctics)
Dies: 
Dies: del 20 de novembre al 20 de desembre Sessions videoclasses: 26 de novembre i 3, 10 i 17 de desembre
Hores: 
de 16.30 a 19 h
Lloc: 
Virtual + Videoclasse
Places: 
25

Objectius

Aplicar la protecció de dades al lloc de treball

Codi: 
C17-008
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. PRINCIPIS
1.1. Revisió dels principis d´informació i
consentiment en els procediments establerts, adequació al nou reglament europeu
1.2. Procediment d´informació i recollida de dades
1.3. Condicions del consentiment
1.4. Principi de qualitat
2. MESURES DE SEGURETAT
2.1. Política de seguretat: normes internes i protocols
2.2. Responsabilitat del tractament (reglament Europeu)
2.3. Seguretat del tractament
2.4. Violació de la seguretat de les dades
3. CESSIÓ Y ACCES A DADES
3.1. Flux de dades:
a) Cessió de dades. Estudi de casos pràctics (padró, tributs, llicències, demandes, cessió a altres entitats).
b) Aplicació principi de qualitat.
c) Excepcions al consentiment
3.2. L’encàrrec de tractament.
3.3. Obligacions i contracte segons article 12 LOPD.
Novetats del reglament europeu
3.4. Pràctica de redacció de contracte
4. DRETS DELS USUARIS. TRANSPARÈNCIA I
PROTECCIÓ DE DADES
4.1. Drets dels usuaris i exercici dels drets
4.2. Procediments i controls per a l’exercici dels drets.
4.3. Transparència i el dret d’accés

Destinataris

Personal de l’Administració local que vulgui aprofundir els coneixements. Responsables de àrees amb coneixements previs i personal amb responsabilitat en la matèria...

Metodologia

. Aquest curs està organitzat en mòduls.
. Tots els mòduls es divideixen en l’explicació de conceptes teòrics i realització de pràctiques en relació a aquest conceptes.

Altres dades

Durada: 
30 hores
Dies: 
Pendent de determinar
Places: 
20

Pàgines

Subscriure a Jurídic