Jurídic

Objectius

Des de l’anàlisis i resolució de supòsits pràctics aprofundir en la comprensió del marc normatiu de la contractació pública.

Codi: 
C19-008
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Incoació d’expedients de contractació i defensa oral dels exercicis.
2. Valoració de les ofertes i contingut del plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques.
3. Incidències en l’execució de contractes.

Destinataris

Secretaris, interventors i tècnics de contractació pública.

Metodologia

Es lliuraran amb una setmana d’antelació els supòsits pràctics als alumnes per a què els puguin treballar a casa.
Les sessions presencials seran de defensa dels exercicis, de debat posterior i d’obtenció de conclusions de millora en el contingut dels documents que integren els expedients de contractació.
Els debats estaran orientats i moderats pel docent.
A l’inici de la sessió següent el docent lliurarà un document amb les conclusions de la sessió anterior.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de març de 2019.
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
18 hores
Dies: 
16, 23 i 30 de maig
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer els tipus de recursos, els terminis i la seva tramitació.

· Conèixer contra quins actes es pot interposar cada recurs.

Codi: 
C19-051
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Classes d’actes administratius en la tramitació de l’expedient administratiu.
2. A qui s’ha de notificar. L’interessat.
3. Els actes recurribles en via administrativa i en via judicial.
4. Tipus de recursos administratius. Tramitació, resolució i recursos.
5. El recurs contenciós administratiu.
6. Les novetats introduïdes per la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb els recursos.

Destinataris

Personal de l’Administració local dels grups C1 i C2.

Metodologia

Exposicions del docent amb anàlisi de casos pràctics i la participació dels assistents.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de març de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
8 hores
Dies: 
2 i 9 d’abril
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

C19-048 / Curs: Règim jurídic de les administracions públiques

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer el règim de responsabilitat de l’Administració pública

C19-032 / Curs: L’execució dels contractes

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
· Aprofundir en el coneixement de l’LCSP i en les particularitats de la seva aplicació.

Objectius

· Actualitzar els coneixements sobre la importància de l’informe justificatiu.

· Millorar el contingut en la redacció d’aquests informes.

Codi: 
C19-023
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. El marc legal de l’informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte amb la nova LCSP.
2. La doctrina dels les Juntes Consultives, dels Tribunals de recursos i del Tribunal de Comptes sobre la importància i contingut de l’informe.
3. Contingut mínim i contingut òptim de informes.

Destinataris

Tècnics que iniciïn expedients de contractació.

Metodologia

Exposició teòrica i pràctica de la matèria.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 20 de febrer de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
27 de febrer i 6 i 13 de març
Hores: 
27 de febrer de 16.30 a 19.30 h i 6 i 13 de març de 16.30 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Utilitzar les xarxes socials respectant les normes de privadesa i propietat intel·lectual vigents.

· Ser conscient dels riscos legals de l’ús de les xarxes socials.

· Conèixer els límits derivats de la normativa de protecció de dades, drets a la imatge i a la propietat intel·lectual.

Codi: 
C19-037
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Xarxes socials i privacitat.
1.1. Límits derivats del RGPD i LOPDGDD per a garantir la privacitat.
1.2. Interaccions entre les xarxes.
1.3. Configuració de la privacitat a les xarxes (Facebook, Twitter,LinkedIn etc)
2. Dret a la imatge i propietat intel·lectual:
2.1 Qüestions legals a tenir en compte en relació al tractament d’ imatges, vídeos, i documents de tercers.
2.2 Consentiment per a penjar imatges i vídeos
2. 3 Atenció als drets de propietat intel·lectual de tercers. Referència a Creative Commons
3. Màrqueting a Twitter? WhatsApp com a eina de comunicació professional?
3.1 Twitter i publicitat. Atenció a spam.
3.2 Riscos de l’ús de WhatsApp com a mitjà de comunicació professional i xarxa social.
4. Canals de reclamació a Facebook, Twitter, YouTube en cas d’infracció de drets propis o de tercers relatius a privacitat i protecció de dades, dret a la pròpia imatge, propietat intel·lectual.
4.1 Com actuar a Facebook, a YouTube, a Twitter i a l’Agència de Protecció de dades.

Destinataris

Personal dels ens locals encarregat de l’administració de les webs i xarxes institucionals.

Metodologia

Totes les sessions es divideixen en l’explicació de conceptes teòrics i realització de pràctiques en relació a aquest conceptes.

Requisits

Inscripcions

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 20 de febrer de 2019
 

Altres dades

Durada: 
25 hores
Dies: 
del 6 de maig al 23 de juny
Lloc: 
virtual
Places: 
25

Objectius

Conèixer els aspectes bàsics del règim local, la seva organització i el seu funcionament, tant dels municipis com de la diputació i de la resta d’ens locals.

Codi: 
C19-027
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. El marc normatiu regulador del règim local.
2. Els elements del municipi: territori, població i organització municipal.
3. Territori: el terme municipal. La seva alteració.
4. Població: el padró municipal. La seva gestió.
5. Organització municipal: els diferents règims municipals existents. Els òrgans existents en cadascun dels règims.
6. Atribucions de cadascun dels òrgans de l’Ajuntament.
7. Prerrogatives, competències i serveis municipals.
8. Organització de la Diputació. Competències de la Diputació.
9. Les altres entitats locals: vegueries, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis i entitats locals menors.
10. Règim d’elecció dels membres de les corporacions locals.
11. Organització i funcionament dels ens locals.

Destinataris

Personal al servei de l’Administració local dels grups C1 o C2 o equivalent.

Metodologia

Exposició teòrica dels temes amb preguntes als alumnes en format de casos pràctics. Al final de la sessió formulació de preguntes test i posterior correcció interactiva.

Requisits

Inscripcions

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 20 de febrer de 2019
 

Altres dades

Durada: 
14 hores
Dies: 
2, 9, 16 i 23 de maig
Hores: 
de 16 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Estudiar i Aplicar els principis de protecció de dades del reglament europeu i LOPDGDD

· Estudiar i reconèixer les cessions de dades a altres entitats.

· Redactar contingut de contracte de l’encarregat de tractament.

· Reconèixer la importància del protocols i procediments de seguretat en la entitat.

· Identificar els exercici de drets i els protocols d’actuació.

Codi: 
C19-025
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Principis protecció de dades
1.1. Principis del RGPD
1.2. Procediment d´informació i recollida de dades
1.3. Condicions del consentiment
1.4. Principi de minimització de les dades
2. Mesures de seguretat
2.1. Política de seguretat: normes internes i protocols (revisió d’acord amb RGPD)
2.2. Responsabilitat del tractament (reglament Europeu)
2.3. Seguretat del tractament: art. 32 RGPD
2.4. Violació de la seguretat de les dades: noves obligacions
3. Destinataris de dades al RGPD
3.1. Destinataris de les dades: Estudi de casos pràctics i resolucions
3.2. Encarregat de tractament: novetats reglament europeu: Contingut del contracte
4. Drets dels usuaris.
4.1. Drets dels usuaris al RGPD
4.2. Procediments i controls per a l’exercici dels drets
4.3. Límits de la protecció de dades a la Transparència

Destinataris

Personal dels ens locals que tracten dades personals i necessiten conèixer les novetats del Reglament general de protecció de dades.

Metodologia

Totes les sessions es divideixen en l’explicació de conceptes teòrics i estudi de casos pràctics en relació a aquests conceptes.

Requisits

Inscripcions

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 20 de febrer de 2019
 

Altres dades

Durada: 
30 hores virtuals
Dies: 
del 4 de març al 30 d’abril
Lloc: 
virtual
Places: 
25

Objectius

Aplicar la protecció de dades al lloc de treball

Codi: 
C17-008
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. PRINCIPIS
1.1. Revisió dels principis d´informació i
consentiment en els procediments establerts, adequació al nou reglament europeu
1.2. Procediment d´informació i recollida de dades
1.3. Condicions del consentiment
1.4. Principi de qualitat
2. MESURES DE SEGURETAT
2.1. Política de seguretat: normes internes i protocols
2.2. Responsabilitat del tractament (reglament Europeu)
2.3. Seguretat del tractament
2.4. Violació de la seguretat de les dades
3. CESSIÓ Y ACCES A DADES
3.1. Flux de dades:
a) Cessió de dades. Estudi de casos pràctics (padró, tributs, llicències, demandes, cessió a altres entitats).
b) Aplicació principi de qualitat.
c) Excepcions al consentiment
3.2. L’encàrrec de tractament.
3.3. Obligacions i contracte segons article 12 LOPD.
Novetats del reglament europeu
3.4. Pràctica de redacció de contracte
4. DRETS DELS USUARIS. TRANSPARÈNCIA I
PROTECCIÓ DE DADES
4.1. Drets dels usuaris i exercici dels drets
4.2. Procediments i controls per a l’exercici dels drets.
4.3. Transparència i el dret d’accés

Destinataris

Personal de l’Administració local que vulgui aprofundir els coneixements. Responsables de àrees amb coneixements previs i personal amb responsabilitat en la matèria...

Metodologia

. Aquest curs està organitzat en mòduls.
. Tots els mòduls es divideixen en l’explicació de conceptes teòrics i realització de pràctiques en relació a aquest conceptes.

Altres dades

Durada: 
30 hores
Dies: 
Pendent de determinar
Places: 
20

Objectius

· Obtenir una visió unitària de la contractació del servei públic.
· Conèixer i comprendre els principis generals de en la contractació del servei públic
· Saber el tipus de procediments utilitzats en la tramitació dels expedients de contractes del sector públic.
· Aprendre la tramitació dels expedients de contractes del sector públic i reconèxer classes de contractes.

Codi: 
C17-034
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Marc normatiu, objecte, àmbit d’aplicació, tipologia i recursos.
3. Les parts del contracte.
4. Preparació dels contractes.
5. Selecció del contractista i adjudicació del contracte.
6. Efectes, compliment i extinció dels contractes del sector públic.
7. Execució, modificació i resolució de contractes.

Destinataris

Personal administratiu relacionat amb la matèria al seu lloc de treball.

Metodologia

Exposició teòrica i pràctica d’exercicis.

Altres dades

Durada: 
30 hores lectives
Dies: 
Pendent de determinar
Hores: 
Pendent de determinar
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Jurídic