Jurídic

Objectius

Analitzar els canvis que poden suposar pels diversos operadors el nou marc jurídic que regula la contractació del sector públic.
Reconèixer els drets i obligacions que recauen en els gestor públics i en les empreses candidates o licitadores en els diferents procediments previstos en la Llei .

Codi: 
CJ18-002_2
Estat: 
Obert
Tipus: 
Jornada

Programa

Àmbit subjectiu i objectiu de la contractació del sector públic

Procediments contractuals i les seves diferents fases (especial significació als aspectes de solvència i els criteris d’adjudicació).

Execució contractual (consideracions en relació amb la modificació dels contractes, la regulació en matèria de subcontractistes, subrogació de treballadors).

Aspectes relacionats amb la gestió contractual en especial el procés de facturació, terminis de pagament, interessos de demora, administració electrònica.

Destinataris

Arquitectes, arquitectes tècnics i personal relacionat.

La nova Llei de Contractes del Sector Públic suposa un canvi de paradigma en relació amb la visió merament economicista que havia imperat en el diversos marcs normatius vigents fins ara . La introducció de conceptes com la relació qualitat-preu i la incorporació transversal de criteris socials i mediambientals asseguren una redreçament de la contractació cap a una concepció més social que poden generar noves oportunitats per les empreses i, en concret, per les PIMES.

D’altre banda, aspectes com la nova regulació dels contractes menors, la simplificació de càrregues administratives i la divisió en lots per posar només alguns exemples refermen aquesta direcció que intenta assumir de forma general un sistema més eficient.

Metodologia

Direcció docent

A càrrec de Xavier Font Roa, Cap de l’Àrea de Gestió Patrimonial i Serveis als edificis i responsable d’assessorament en matèria d’Infraestructures i projectes estratègics del Departament de Justícia.

Requisits

Els tècnics dels ens locals s’han d’inscriure amb el codi CJ18-002_2 en el següent enllaç:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini finalitza el dia 3 de juny de 2018

15 places disponibles pels tècnics dels ens locals del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
7 de juny de 2018
Hores: 
De 16 a 20 h
Lloc: 
Demarcació de Tarragona del COAC. Sant Llorenç, 20-22, Tarragona
Places: 
15

Objectius

La Diputació de Tarragona, el Consell CSITAL Catalunya i el Col·legi CSITAL Tarragona organitzen una sessió informativa sobre el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.


Aquest Reial Decret que va entrar en vigor el dia 18 de març, introdueix tot un seguit de novetats respecte a la normativa vigent fins el moment.
Tal i com es va informar el CSITAL Catalunya te previst organitzar un seguit de sessions informatives descentralitzades amb l’objectiu d’explicar les principals novetats d’aquest Reial Decret, centrant-se, principalment, en les referides a les funcions reservades als funcionaris d’administració local amb d’habilitació de caràcter nacional i l’eventual situació de conflicte que es pot produir amb motiu de l’aplicació d’altres normes de caràcter bàsic, així com també en les ambigüitats i imprecisions del nou text normatiu i les possibles interpretacions jurídiques.

Codi: 
Sessió informativa: Reial Decret 128/2018, de 16 de març
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Jornada

Programa

9.00-9.10 h.
Inscripció i recollida de documentació.
9.10-9.15 h.
Inauguració de la sessió.
9.15-10.15 h.
NOVETATS REFERIDES A LES FUNCIONS DE SECRETARIA
Sr. Antoni Pérez Zúñiga. Secretari general de l’Ajuntament de Berga.
10.15 -11.15 h.
NOVETATS REFERIDES A LES FUNCIONS D’INTERVENCIÓ
Sra. Maria Petra Sáiz Antón. Interventora general de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i Presidenta del CSITAL Barcelona.
Sra. Cèlia Argiles Andrés. Interventora del Consell Comarcal del Segrià i Presidenta del CSITAL de Lleida.
11.15-11.45 h. Descans
11.45-12.45 h.
NOVETATS REFERIDES A LES FUNCIONS DE TRESORERIA
Sra. Lourdes Juez i Bergé. Tresorera de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
12.45-13.45 h.
NOVETATS REFERIDES A CLASSIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, SELECCIÓ I PROVISIÓ, SITUACIONS ADMINISTRATIVES I RÈGIM DISCIPLINARI
Sra. Carme Valles Fort. Secretària Consell Comarcal del Segrià.
13.45-14.00 h.
Conclusions i Cloenda de la sessió
Sra. Maria Petra Sáiz Antón. Presidenta del CSITAL Catalunya.
Sr. Javier Cabanes Garcia. President CSITAL de Tarragona.
Sra. Cèlia Argiles Andres. Presidenta CSITAL de Lleida.

Destinataris

Preferentment, secretaris, interventors i tresorers de les corporacions locals.

Requisits

INSCRIPCIONS
Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu en aquesta adreça: http://www.csital.org/form/sessio-informativa-rd-fhn-tarrag
o mitjançant correu electrònic a: informació@csital.org

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
11 de maig de 2018
Hores: 
De 9 a 14 h
Lloc: 
Palau de la Diputació de Tarragona, passeig Sant Antoni, 100
Places: 
100

CJ18-002 / La nova Llei de contractes del sector públic

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Jornada
Estat: 
Inscripció finalitzada
Analitzar els canvis que poden suposar pels diversos operadors el nou marc jurídic que regula la contractació del sector públic.

C18-024 / Curs: Contractació del sector públic local

Àmbit: 
Jurídic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Obtenir una visió unitària de la contractació en el marc de la nova llei.

Objectius

· Conèixer i comprendre els aspectes essencialsdel procediment de contractació.

· Millorar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, de conformitat amb el nou marc legal i la doctrina dels tribunals de recursos contractuals.

Codi: 
C18-041
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Diferències entre el contingut del plec de clàusules administratives particulars i el contingut del plec de prescripcions tècniques.
2. Els continguts mínims dels plecs de prescripcions tècniques en contractes de subministrament.
3. Els continguts mínims dels plecs de prescripcions tècniques en contractes de serveis
4. Concreció de la classificació i/o solvència de les empreses licitadores.
5. Els criteris de valoració de les ofertes en el plec de clàusules administratives particulars.
6. Càlcul i fixació del pressupost base de licitació en el plec de clàusules administratives particulars.
7. Els supòsits de modificació en el plec de clàusules administratives particulars i alternatives.

Destinataris

Personal tècnic de l’Administració local que redacti plecs de clàusules administratives i/o prescripcions tècniques.

Metodologia

Principalment pràctica amb introduccions teòriques.

Requisits

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini finalitza el dia 18 de març de 2018

Altres dades

Durada: 
12 hores
Dies: 
12, 19 i 25 d’abril i 2 de maig de 2018
Hores: 
De 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona. C/ Carles Riba, 6, baixos, Tarragona
Places: 
25

Objectius

Actualitzar els coneixements sobre què i com s’ha de actuar en la tramitació dels procediments de contractació pública arran de l’entrada en vigor de la nova Llei de contractes del sector públic.

Codi: 
C18-040
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. La conciliació de les interpretacions de les Juntes Consultives de Contractació pública sobre els contractes menors.
2. El contingut mínim dels plecs de clàusules administratives particulars amb la nova Llei de contractes del sector públic.
3. Procediment i sistemes de publicitat i transparència en la nova Llei de contractes del sector públic.
4. Aprovació de l’expedient de contractació: elements a tenir en compte.
5. Les actuacions dels expedients de contractació sobre els quals han d’informar els secretaris.
6. La correcta participació dels interventors en al recepció de les obres i subministraments.

Destinataris

Secretaris, interventors i tècnics de contractació dels ens locals.

Metodologia

Principalment pràctica amb introduccions teòriques.

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini finalitza el dia 18 de març de 2018

 

Altres dades

Durada: 
21 hores
Dies: 
14, 16, 21, 28 i 30 de maig i 6 de juny de 2018
Hores: 
De 16.30 a 20 h
Lloc: 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona. C/ Carles Riba, 6, baixos, Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer, de forma bàsica, el nou reglament europeu de protecció de dades personals 2016/679

· Conèixer les funcions i responsabilitats del delegat de protecció de dades de les administracions públiques.

· Conèixer com afecta el nou reglament a les administracions locals

Codi: 
JOR18-004
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Jornada

Programa

de 9.45 a 10 h
Recepció dels participants.
Benvinguda i presentació de la sessió.

de 10 a 11 h
El nou reglament 2016/679.
Sr. Ramon Miralles. Coordinador d’Auditoria i Seguretat de la informació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades Personals.

d’11 a 12 h
El delegat de protecció de dades a les administracions Públiques.
Sra. Carmen Sánchez. Responsable corporativa de protecció de dades de la Diputació de Barcelona.

de 12 a 12.15 h
Pausa

de 12.15 a 13.30 h
Taula rodona: com afecta el nou reglament a les
administracions locals.
Ramon Miralles. Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Carmen Sánchez. Diputació de Barcelona
Dolors Roo / Javier Cruz. Diputació de Tarragona
Jordi Turón. Diputació de Girona
Chari Rodríguez. Diputació de Lleida
Cèlia Argilés. Col·legi de secretaris, interventors i tresorers de l’Administració local

Destinataris

Personal dels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que tinguin responsabilitat en matèria de protecció de dades.

Metodologia

Videoconferència de la Jornada que es realitza de forma presencial a la Diputació de Lleida.

Requisits

Trametre per via electrònica el full d’inscripció que es troba a la següent adreça http://www.dipta.cat/formacio amb el nom d’Inscripció a jornades. Cal indicar el codi corresponent al lloc es vulgui assistir.

J18-004_1: Videoconferència. Aules de formació de la Diputació de Tarragona. Carrer Carles Riba, 6. 43007 Tarragona.

Videoconferència a les seus dels Consells Comarcals:
J18-004_2: Consell Comarcal de l’Alt Camp a Valls
J18-004_3: Consell Comarcal del Baix Ebre a Tortosa
J18-004_4: Consell Comarcal del Baix Penedès al Vendrell
J18-004_5: Consell Comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc
J18-004_6: Consell Comarcal del Montsià a Amposta
J18-004_7: Consell Comarcal del Priorat a Falset
J18-004_8: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a Móra d’Ebre
J18-004_9: Consell Comarcal de la Terra Alta a Gandesa (Telecentre)

El termini finalitza el dia 13 de març de 2018

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
16 de març de 2018
Hores: 
de 10 a 14 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
Places limitades. Es confirmarà l'admisió

Objectius

Disposar d’eines per adaptar-se a les principals novetats que introdueix el RGPD.

Codi: 
C18-060
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Registre d’activitats de tractament
2. Mecanismes de recollida del consentiment i clàusules informatives
3. Regulació de les relacions amb l’encarregat del tractament
4. Avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades
5. Mesures de seguretat: anàlisi de riscos
6. Notificació de les violacions de seguretat
7. La figura del delegat de protecció de dades

Destinataris

Personal de l’Administració local que té encomanades funcions relatives a l’adequació al RGPD i compliment de la normativa de protecció de dades.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia principalment pràctica amb breus introduccions teòriques.

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 18 de març de 2018

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
10 i 17 d'abril de 2018
Hores: 
De 9.30 a 14 h
Lloc: 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona. C/ Carles Riba, 6, baixos, Tarragona
Places: 
25

Objectius

Aplicar la protecció de dades al lloc de treball.

Codi: 
C18-004
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. PRINCIPIS
1.1. Revisió dels principis d´informació i consentiment en el tractament de les dades, adequació al reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679
1.2. Procediment d´informació i recollida de dades
1.3. Condicions del consentiment el reglament europeu de protecció de dades
1.4. Minimització de dades
2. SEGURETAT DEL TRACTAMENT AL REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES
2.1. Seguretat del tractament
2.2. Violació de seguretat de les dades.
2.3. Avaluació d’impacte del tractament
2.4. Delegat de protecció de dades
2.5. Protecció de dades des del disseny i per defecte
3. CESSIÓ Y ACCÉS A DADES
3.1. Flux de dades:
a) Cessió de dades. Estudi de casos pràctics
b) Aplicació principi de Minimització
c) Excepcions al consentiment
3.2. L’encàrrec de tractament al reglament general europeu de protecció de dades
4. DRETS DELS USUARIS. TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADES
4.1. Drets dels usuaris i exercici dels drets
4.2. Procediments i controls per a l’exercici dels drets
4.3. Transparència i protecció de dades

Destinataris

Personal de l’Administració local que vulgui aprofundir els coneixements, responsables d’àrees amb coneixements previs i personal amb responsabilitat en la matèria...

Metodologia

Aquest curs està organitzat en mòduls. Tots els mòduls es divideixen en l’explicació de conceptes teòrics i realització de pràctiques en relació amb aquests conceptes.

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini finalitza el dia 7 de febrer de 2018

Altres dades

Durada: 
30 hores
Dies: 
del 23 de febrer al 23 d'abril
Hores: 
virtual
Places: 
25

Objectius

· Analitzar de forma general les novetats més importants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, des de la perspectiva dels ens locals.

· Facilitar l’aplicació de la Llei i oferir propostes de millora de l’activitat contractual pública dels ens locals.

Codi: 
J18-001
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Jornada

Programa

de 9 a 9.15 h
Recepció dels participants

de 9.15 a 9.30 h
Benvinguda i presentació de la sessió
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona.

de 9.30 a 10.45 h
Els contractes típic en la nova llei
Marcel·lí Pons i Duat. Secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

de 10.45 a 11.15 h
Pausa

d’11.15 a 12.30 h
Novetats en els procediments de licitació i els criteris d’adjudiació
Neus Colet Arean. Presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

de 12.30 a 13.45 h
Procediment i sistemes de publicitat i transparència en la Llei de contractes
Jofre Clofent Calsapeu. Cap de la Unitat de Contractació. Ajuntament de Premià de Mar.

Destinataris

Càrrecs electes, secretaris, interventors, tresorers, tècnics i personal que presta serveis en les entitats locals del Camp de Tarrgona i de les Terres de l’Ebre.

Metodologia

Exposició oral.

Inscripcions

Trametre per via electrònica el full d’inscripció que es troba a la següent adreça amb el nom d’Inscripció a jornades:
http://www.dipta.cat/formacio
Termini d’inscripció: 25 de gener
Places limitades. Es confirmarà l’admissió.

Indicar, en el formulari d'inscripció, el codi corresponent segons el lloc al que es vulgui assistir:

J18-001_1: Auditori Diputació a Tarragona

J18-001_2: Consell Comarcal de l'Alt Camp a Valls

J18-001_3: Consell Comarcal del Baix Ebre a Tortosa

J18-001_4: Consell Comarcal del Baix Penedès al Vendrell

J18-001_5: Consell Comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc

J18-001_6: Consell Comarcal del Montsià a Amposta

J18-001_7: Consell Comarcal del Priorat a Falset

J18-001_8: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre a Móra d'Ebre

J18-001_9: Consell Comarcal de la Terra Alta a Gandesa

Requisits

Haver realitzat la inscripció mitjançant el formulari d'inscripció a jornades.

 

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
30 de gener de 2018
Hores: 
De 9 a 14 h
Lloc: 
Auditori Diputació. Edifici Síntesi, carrer Pere Martell, 2. Tarragona. Per videoconferència a les seus dels Consells Comarcals
Places: 
200

Pàgines

Subscriure a Jurídic