Jurídic

Objectius

· Aplicar les novetats en relació als principis de protecció de dades del reglament europeu.
· Conèixer les cessions de dades a altres entitats.
· Redactar el contingut del contracte de l’encarregat de tractament.
· Reconèixer la importància dels protocols i procediments de seguretat en les entitats.

Codi: 
C18-098
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. PRINCIPIS PROTECCIÓ DE DADES
1.1. Principis i novetats del RGPD
1.2. Procediment d´informació i recollida de dades
1.3. Condicions del consentiment
1.4. Minimització de dades
2. MESURES DE SEGURETAT
2.1. Política de seguretat
2.2. Responsabilitat del tractament
2.3. Seguretat del tractament
2.4. Violació de la seguretat de les dades
3. FLUXE DE DADES
3.1. Destinataris de les dades
3.2. L’encarregat de tractament
4. DRETS DELS USUARIS. TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADES
4.1. Drets dels usuaris al RGPD
4.2. Procediments i controls per a l’exercici dels drets
4.3. Límits de la protecció de dades a la Transparència

Destinataris

Personal de l’Administració local que tracten dades personals i que necessiten conèixer les novetats del Reglament general de protecció de dades.

Metodologia

Aquest curs està organitzat en mòduls. Tots els mòduls es divideixen en l’explicació de conceptes teòrics i realització de pràctiques en relació amb aquests conceptes.

Requisits


Inscripcions

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 9 de setembre de 2018

Altres dades

Durada: 
30 hores
Dies: 
C18-098_1: del 15 d’octubre al 9 de desembre C18-098_2: del 29 d’octubre al 23 de desembre
Hores: 
No aplica
Lloc: 
Virtual
Places: 
50

Objectius

· Conèixer el marc normatiu de protecció de dades

· Garantir la confidencialitat dels col·lectius dels quals es tracten dades personals

· Obtenir el consentiment de l’interessat en el tractament de les seves dades personals

· Saber les mesures de seguretat tècniques i organitzatives a implantar

Codi: 
C18-097
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Connceptes bàsics de protecció de dades (basats en RGPD)
2. Dret d’informació: Preparar avisos Informatius en la recollida de dades
3. Registre d’activitats de tractaments: El·laboració, manteniment i revisió
4. Mecanismes per l’exercici de drets dels interessats: accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat de dades.
5. Encarregats de tractament.
6. Mesures de seguretat tècniques i organitzatives per garantir els drets i les llibertats dels interessats
7. Procediment de notificació de violacions de seguretat a l’Autoritat de Control
8. Avaluació d’impacte en protecció de dades
9. Figura del delegat de protecció de dades creació, funcions i obligacions

Destinataris

Personal dels ens locals que vulguin tenir unes idees bàsiques sobre la temàtica.

Metodologia

Expositiva. Treball grupal per àmbits de treball.

Requisits


Inscripcions

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 9 de setembre de 2018

Altres dades

Durada: 
4 hores lectives
Dies: 
10 d'octubre de 2018
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona, c/ Carles Riba, 6 baixos
Places: 
40

C18-091 / Curs: Transparència i accés a la informació pública. Reptes de futur

Àmbit: 
Jurídic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Actualitzar els continguts de la publicitat activa

C18-117 / Curs: Taller en matèria de recursos

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els tipus de recursos, els terminis i la seva tramitació

Objectius

Actualitzar els coneixements sobre què i com s’ha de actuar en la tramitació dels procediments de contractació pública arran de l’entrada en vigor de la nova Llei de contractes del sector públic.

Codi: 
C18-069
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. La conciliació de les interpretacions de les Juntes Consultives de Contractació pública sobre els contractes menors.
2. El contingut mínim dels plecs de clàusules administratives particulars amb la nova Llei de contractes del sector públic.
3. Procediment i sistemes de publicitat i transparència en la nova Llei de contractes del sector públic.
4. Aprovació de l’expedient de contractació: elements a tenir en compte.
5. Les actuacions dels expedients de contractació sobre els quals han d’informar els secretaris.
6. La correcta participació dels interventors en la recepció de les obres i subministraments.

Destinataris

Secretaris-interventors dels ens locals.

Metodologia

Principalment pràctica amb introduccions teòriques.

Requisits

Inscripcions

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 9 de setembre de 2018

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
25 de setembre, 2, 9, 16 i 23 d'octubre de 2018
Hores: 
de 9.30 a 14 h
Lloc: 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona, c/ Carles Riba, 6 baixos
Places: 
25

Objectius

Conèixer el règim de responsabilitat de l’Administració pública, la potestat sancionadora, el règim jurídic dels convenis, el funcionament electrònic així com les relacions electròniques entre administracions

Codi: 
C18-112
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. La llei: novetats, principis generals entrada en vigor i règim transitori
2. Els òrgans de les administracions públiques: competències, delegacions
3. Funcionament dels òrgans col·legiats
4. Potestat sancionadora
5. Responsabilitat patrimonial, responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques
6. Règim jurídic dels convenis

Destinataris

Personal de l’Administració local preferentment tècnics i administratius

Metodologia

Exposicions del docent amb anàlisi de casos pràctics i la participació dels assistents

Requisits

Inscripcions

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 9 de setembre de 2018

Altres dades

Durada: 
16 hores
Dies: 
1, 8, 15 i 22 d’octubre
Hores: 
De 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Actualitzar els coneixements sobre la regulació i ús dels contractes menors

· Oferir alternatives al contracte menor que compleixin amb els principis de transparència efectiva i l’eficiència en organitzacions petites

Codi: 
C18-103
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. La doctrina de les Juntes Consultives sobre la nova regulació del contracte menor

2. Publicitat del contractes menors, bestretes de caixa fixa i procediments similars

3. El caràcter extraordinari de la contractació directa

4. Alternatives a la contractació menor

Destinataris

Secretaris interventors de municipis petits.
Tècnics que tinguin delegada la tramitació de contractes menors.

Metodologia

Exposició teòrica i pràctica de la matèria.

Requisits

Inscripcions

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 9 de setembre de 2018

Altres dades

Durada: 
10 hores lectives
Dies: 
1 i 8 d'octubre de 2018
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Aprendre a usar millor els requisits de solvència

· Descriure en els plecs de clàusules criteris, subcriteris i forma de valoració d’aquests.

Codi: 
C18-105
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Actualització dels coneixements sobre la regulació dels criteris de valoració de les ofertes
2. La doctrina de les Juntes Consultives i dels Tribunals de recursos sobre l’ús i configuració dels requisits de solvència i els criteris de valoració
3. Criteris automàtics i criteris subjectes a judici de valor
4. La qualitat com a factor determinant, clàusules socials i clàusules mediambientals

Destinataris

Tècnics que seleccionen els requisits de solvència i els criteris de valoració.
Juristes i secretaris i/o interventors que controlen el contingut dels plecs de clàusules administratives particulars.

Metodologia

Exposició teòrica i pràctica de la matèria.

Requisits

Inscripcions

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 9 de setembre de 2018

Altres dades

Durada: 
12 hores lectives
Dies: 
15, 22 i 29 d'octubre de 2018
Hores: 
de 9 a 13.30 h
Lloc: 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona, c/ Carles Riba, 6 baixos
Places: 
25

Objectius

· Actualitzar els coneixements sobre la importància de l’informe justificatiu

· Millorar el contingut en la redacció d’aquests informes

Codi: 
C18-104
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El marc legal de l’informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte amb la nova LCSP
2. La doctrina dels les Juntes Consultives, dels Tribunals de recursos i del Tribunal de Comptes sobre la importància i contingut de l’informe
3. Contingut mínim i contingut òptim de informes.

Destinataris

Tècnics que iniciïn expedients de contractació

Metodologia

Exposició teòrica i pràctica de la matèria.

Requisits

Inscripcions

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 9 de setembre de 2018

Altres dades

Durada: 
10 hores lectives
Dies: 
6 i 13 de novembre de 2018
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona, c/ Carles Riba, 6 baixos
Places: 
25

Objectius

· Conèixer el marc legal de les subvencions, els procediment de concessió i els requisits per atorgar subvencions.

· Conèixer el funcionament de l’activitat subvencional: límits pressupostaris, control financer i conseqüències de l’incompliment de les obligacions per part del receptor de la subvenció.

Codi: 
C18-114
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. L’activitat subvencional.
1.1. Funcions i objectius.
1.2. Normativa aplicable.
1.3. La concessió de subvencions: requisits, modalitats i procediment.
2. El control financer i pressupostari de les subvencions.
2.1. La justificació de les subvencions.
2.2. El règim jurídic aplicable als supòsits d’incompliment de la normativa de subvencions.

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals dels grups C1 i C2, que desenvolupi activitats directament relacionades amb la tramitació administrativa de subvencions.

Metodologia

Teoricopràctica.

Requisits

Inscripcions

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 9 de setembre de 2018

Altres dades

Durada: 
10 hores lectives
Dies: 
9 i 16 d'octubre de 2018
Hores: 
de 9.30 a 15 h
Lloc: 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona, c/ Carles Riba, 6 baixos
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Jurídic