Jurídic

Objectius

Codi: 
J19-005
Estat: 
Obert
Tipus: 
Jornada

Programa

9.15 h - 9.30 h / Inauguració
Il·lm. Sr. Enric Adell i Moragrega, diputat delegat del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona

9.30 h / Les especificitats de la contractació administrativa local
Sra. Mercè Corretja i Torrents, directora general de Contractació pública, Generalitat de Catalunya

10.15 h / El contracte d’obres i el contracte de concessió d’obra
Dr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de Dret administratiu, URV

11.00 h / Pausa

11.30 h / La gestió dels serveis públics i el contracte de concessió de serveis
Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de Dret administratiu, URV

12.15 h / El contracte de subministraments i el contracte de serveis
Sr. Jofre Clofent i Calsapeu, cap d’Unitat de Contractació i Compres, Ajuntament de Premià de Mar

13.00 h / Taula rodona. El control econòmic financer de la contractació local
Sr. Tomàs Carbonell i Vila, interventor general, Diputació de Tarragona
Sr. Baldomero Rovira i López, interventor general, Ajuntament de Reus
Sr. Alfred Lacasa i Tribó, director dels Serveis jurídics, Ajuntament de Granollers i advocat

Moderador: Dr. Francesc Cid i Grau, tresorer i cap d’Àrea del Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professor honorari de Dret administratiu, URV

14.30 h / Cloenda a càrrec de la direcció acadèmica i lliurament de certificats del Diploma de Postgrau

Dr. Francesc Cid i Grau, tresorer i cap d’Àrea del Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professor honorari de Dret administratiu, URV
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de Dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV

Destinataris

· Secretaris, interventors i tresorers d’administració local.
· Personal directiu i tècnic de la Diputació de Tarragona
· Tècnics d’administració general i especial i altre personal al servei d’ajuntaments, consells comarcals, diputacions i d’altres ens locals i de llurs ens instrumentals públics i privats.
· Professionals en exercici lliure o dependent, relacionats amb el món local.
· Estudiants de grau i postgrau de la URV, en general i de la Facultat de Ciències Jurídiques, en particular, i d’altres universitats.

Requisits

Inscripció gratuïta

Informació i matrícula
Centre de Formació Permanent Fundació URV
Av. Onze de Setembre, 112. 43203 Reus
977 779 950 / 977 779 964
raquel.ramos@fundacio.urv.cat
http://www.fundacio.urv.cat/contractacio_administrativa_i_funcio_interventora_local/of/CAT/JCONDA-I1-2019-1

Altres dades

Durada: 
6 hores
Dies: 
21 de novembre de 2019
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona. Auditori Diputació. Edifici Síntesi, carrer Pere Martell, 2
Places: 
Limitades

Objectius

· Conèixer quan i en quina forma s’ha d’informar prèviament als afectats.

· Aprendre a redactar una plantilla de clàusula informativa per la documentació que es generi en el si de l’Administració local.

Codi: 
C19-159 / Taller: Com redactar una clàusula informativa de protecció de dades
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Nocions bàsiques sobre el deure d’informació
2. El sistema “per capes”
3. Identificació de la informació a oferir
4. Identificació de quan s’ha d’informar

Destinataris

Personal responsable d’aquesta tasca a la seva organització.

Metodologia

Situació d’aprenentatge dirigida per un expert i basada en la participació de l’alumnat.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
3 hores
Dies: 
17 d'octubre
Hores: 
de 16 a 19 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

C19-125 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal del Comité de Privacitat

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
· Conèixer la normativa de protecció de dades i altra normativa amb implicació a la matèria

C19-100 / Curs: Contractació del sector públic local

Àmbit: 
Jurídic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Obtenir una visió unitària de la contractació en el marc de la nova llei.

Objectius

· Conèixer els principis bàsics i les novetats de la normativa de protecció de dades
· Identificar i aplicar bones pràctiques en matèria de seguretat de les dades al lloc de treball
· Conèixer els diferents supòsits de comunicació de dades de menors d’edat i saber com actuar al respecte
· Aprendre a gestionar correctament el tractament de la imatge dels menors d’edat

Codi: 
C19-126 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal educatiu dels serveis municipals
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Significat del dret a la protecció de dades
2. Conceptes bàsics de protecció de dades
3. Principis del tractament de dades
4. Subjectes intervinents
5. Drets i obligacions prèvies al tractament de dades
6. Tractament de la imatge dels menors d’edat
7. Accés a la informació dels menors
8. Comunicació de dades dels menors a tercers
9. Règim sancionador i autoritats de control
10. Recomanacions finals

Destinataris

Educadors que desenvolupin les seves tasques en serveis municipals (p.ex. escoles bressol, escoles de música, etc.)

Metodologia

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 15 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 15 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
26 d'octubre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Tarragona

Objectius

· Conèixer els principis bàsics i l’àmbit d’aplicació de l’Esquema Nacional de Seguretat

· Aprendre com s’aplica a l’Administració local

Codi: 
C19-127 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal de l’Esquema nacional de seguretat
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Objecte, context normatiu i àmbit d’aplicació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS)
2. Principis bàsics de l’ENS
3. Requisits mínims de seguretat
4. Aplicació de l’ENS a les comunicacions electròniques
5. Auditoria de la seguretat
6. Resposta a incidents de seguretat
7. Mesures de seguretat organitzatives, operacionals i de protecció

Destinataris

· Secretaris interventors

· Personal tècnic i d’OAC que desenvolupi funcions a l’Administració local

· Persona que assumeixi el rol de Delegat de protecció de dades a l’Administració local

· Responsable de seguretat de l’Administració local

Metodologia

Es combinarà l’exposició teòrica amb la participació dels assistents, així com la resolució de casos pràctics que es proposin. És una activitat formativa per assolir els conceptes bàsics i implementar l’ENS a l’administració local

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
9 i 10 de desembre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
C19-127_1: Tarragona (20 places) C19-127_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)
Places: 
C19-127_1: Tarragona (20 places) C19-127_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)

Objectius

· Conèixer els principis bàsics i les novetats de la normativa de protecció de dades

· Identificar i aplicar bones pràctiques en matèria de seguretat de les dades al lloc de treball

· Conèixer els diferents supòsits de comunicació de dades a tercers

· Conèixer com complir la normativa de transparència i la de protecció de dades en supòsits de contractacions públiques i publicació de notificacions i anuncis d’actes administratius

Codi: 
C19-128 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada a personal tècnic i OAC
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Significat del dret a la protecció de dades
2. Conceptes bàsics de protecció de dades
3. Principis del tractament de dades
4. Subjectes intervinents
5. Drets i obligacions prèvies al tractament de dades
6. Comunicació de dades a tercers
7. Compliment de la normativa de transparència i protecció de dades en el
actes administratius
8. Règim sancionador i autoritats de control

Destinataris

Personal tècnic que desenvolupi tasques a l’administració local i/o des de l’oficina d’atenció al ciutadà.
Secretaris interventors de l’administració local

Metodologia

Es combinarà l’exposició teòrica amb la participació dels assistents, així com la resolució de casos pràctics que es proposin. És una activitat formativa per assolir els conceptes bàsics de la matèria en l’àmbit de la gestió de l’administració local.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
11 i 12 de novembre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
C19-128_1: Tarragona C19-128_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa
Places: 
C19-128_1: Tarragona (20 places) C19-128_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)

Objectius

· Conèixer els principis bàsics de la normativa de protecció de dades i altres normatives que s’apliquen.

· Identificar bones pràctiques en matèria de seguretat de les dades al lloc de treball

· Conèixer els diferents supòsits de comunicació de dades i saber com actuar al respecte

Codi: 
C19-129
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Conceptes bàsics de protecció de dades
2. Context normatiu (normativa europea i espanyola)
3. Tractament de les dades policials
4. Tractament d’imatges a partir de sistemes de videovigilància
5. Comunicació de dades a:
a. Particulars implicats en accidents de circulació
b. Companyies asseguradores
c. Jutjats i Tribunals
d. Altres cossos de seguretat
e. Personal sanitari i hospitals
6. Mesures de seguretat dels sistemes d’informació
7. Règim sancionador i autoritats de control

Destinataris

Policies locals i personal administratiu que gestioni dades personals en departaments de guàrida urbana.

Metodologia

Es combinarà l’exposició teòrica amb la participació dels assistents, així com la resolució de casos pràctics que es proposin.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
Dies: 10 i 17 d’octubre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
C19-129_1: Tarragona C19-129_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa
Places: 
C19-129_1: Tarragona (20 places) C19-129_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)

Objectius

· Conèixer les funcions, tasques i responsabilitats del responsable del contracte.

· Consolidar els conceptes bàsics en matèria de contractació pública.

· Obtenir pautes per a la redacció dels informes tècnics, que formen part dels expedients de contractació pública, en especial, en la valoració de les ofertes.

· Saber realitzar un informe de necessitats complet sobre un objecte de contractació.

Codi: 
C19-105
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. La figura del responsable del contracte i el seu paper en cadascuna de les fases dels expedients de contractació. La programació de la contractació pública.
2. Els informes de necessitats i la motivació dels expedients de contractació.
3. El contingut dels informe de necessitats, i la seva importància en la preparació dels plecs de clàusules administratives particulars per part dels serveis jurídic-administratius.
4. La solvència econòmica i financera, i tècnica o professional: pautes per a la seva exigència a les empreses licitadores.
5. Els criteris de valoració de les ofertes: les diverses tipologies, la seva concreció en les licitacions, la seva aplicació en els informes tècnics i els seus efectes en la valoració de les ofertes.
6. Anàlisi d’aspectes concrets com els lots, el valor estimat del contracte, el pressupost base de licitació, les condicions especials d’execució, les obligacions contractuals essencials, les modificacions contractuals, les penalitats...

Destinataris

Personal tècnic, no jurídic que gestioni contractes d’obres.

Metodologia

Exposició teòrica i aplicació pràctica de la matèria. La dinàmica del curs consistirà en l’estudi previ per part dels alumnes, abans de cada sessió, de la documentació teòrica.
El treball presencial consistirà en anar elaborant un informe de necessitats i un informe valoratiu d’ofertes.

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de setembre de 2019.


Només s'admetran 4 inscripcions per persona

Altres dades

Durada: 
20 hores (14 horas presencials i 6 virtuals)
Dies: 
Dies: del 20 de setembre al 4 de novembre Sessions presencials: 3, 10, 17 i 24 d’octubre
Hores: 
de 16 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Obtenir una visió unitària de la contractació en el marc de la nova llei.

· Conèixer i comprendre els principis generals de la contractació.

· Aprendre a diferenciar els diversos tipus de contractes i procediments d’adjudicació.

· Conèixer els conceptes fonamentals i bàsics de la contractació pública.

Codi: 
C19-106
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els aspectes generals de la contractació.
2. Els tipus de contractes i procediments d’adjudicació.
3. L’expedient administratiu de contractació: aspectes pràctics i de gestió administrativa.
4. Els informes de necessitats i la preparació de plecs de clàusules administratives.

Destinataris

Personal dels ens locals dels grups C1 i C2 que realitzi tasques relacionades amb la contractació pública.

Metodologia

Teorico-pràctica que combina sessions presencials amb tasques proposades a l’aula virtual.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.


Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores (14 horas presencials i 6 virtuals)
Dies: 
Del 24 d’octubre al 9 de desembre. Sessions presencials: 4, 11, 18 i 25 de novembre
Hores: 
de 16 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Jurídic