Jurídic

Objectius

· Conèixer quan i en quina forma s’ha d’informar prèviament als afectats.

· Aprendre a redactar una plantilla de clàusula informativa per la documentació que es generi en el si de l’Administració local.

Codi: 
C19-159 / Taller: Com redactar una clàusula informativa de protecció de dades
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Nocions bàsiques sobre el deure d’informació
2. El sistema “per capes”
3. Identificació de la informació a oferir
4. Identificació de quan s’ha d’informar

Destinataris

Personal responsable d’aquesta tasca a la seva organització.

Metodologia

Situació d’aprenentatge dirigida per un expert i basada en la participació de l’alumnat.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
3 hores
Dies: 
17 d'octubre
Hores: 
de 16 a 19 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer la normativa de protecció de dades i altra normativa amb implicació a la matèria

· Conèixer les novetats de la normativa de protecció de dades

· Identificar i aplicar bones pràctiques en matèria de seguretat de les dades a l’administració local

Codi: 
C19-125 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal del Comité de Privacitat
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Context normatiu i fonaments del dret a la protecció de dades
2. Normativa europea i espanyola amb implicacions per la protecció de dades
3. Principis del tractament
4. Bases de legitimació
5. Drets dels individus
6. Mesures de compliment
7. Transferències internacionals
8. Delegat de Protecció de Dades
9. Règim sancionador
10. Autoritats de control
11. Directrius d’interpretació

Destinataris

Responsables de seguretat de l’Administració local· Secretaris interventors de l’Administració local· Persones que treballin a l’àmbit de l’Administració local que hagin estat designades per assumir el rol de Delegat de Protecció de Dades a l’administració en la que desenvolupen les seves funcions

Metodologia

Es combinarà l’exposició teòrica amb la participació dels assistents, així com la resolució de casos pràctics que es proposin. És una activitat formativa de nivell avançat per aprendre a gestionar l’aplicació de la normativa de protecció de dades a l’administració local a la que desenvolupen funcions com a comitè de privacitat.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
25 i 26 de novembre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
C19-125_1: Tarragona (20 places) C19-125_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)
Places: 
C19-125_1: Tarragona (20 places) C19-125_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)

C19-100 / Curs: Contractació del sector públic local

Àmbit: 
Jurídic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Obtenir una visió unitària de la contractació en el marc de la nova llei.

C19-126 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal educatiu dels serveis municipals

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
· Conèixer els diferents supòsits de comunicació de dades de menors d’edat i saber com actuar al respecte

Objectius

· Conèixer els principis bàsics i l’àmbit d’aplicació de l’Esquema Nacional de Seguretat

· Aprendre com s’aplica a l’Administració local

Codi: 
C19-127 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal de l’Esquema nacional de seguretat
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Objecte, context normatiu i àmbit d’aplicació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS)
2. Principis bàsics de l’ENS
3. Requisits mínims de seguretat
4. Aplicació de l’ENS a les comunicacions electròniques
5. Auditoria de la seguretat
6. Resposta a incidents de seguretat
7. Mesures de seguretat organitzatives, operacionals i de protecció

Destinataris

· Secretaris interventors

· Personal tècnic i d’OAC que desenvolupi funcions a l’Administració local

· Persona que assumeixi el rol de Delegat de protecció de dades a l’Administració local

· Responsable de seguretat de l’Administració local

Metodologia

Es combinarà l’exposició teòrica amb la participació dels assistents, així com la resolució de casos pràctics que es proposin. És una activitat formativa per assolir els conceptes bàsics i implementar l’ENS a l’administració local

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
9 i 10 de desembre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
C19-127_1: Tarragona (20 places) C19-127_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)
Places: 
C19-127_1: Tarragona (20 places) C19-127_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)

Objectius

· Conèixer els principis bàsics i les novetats de la normativa de protecció de dades

· Identificar i aplicar bones pràctiques en matèria de seguretat de les dades al lloc de treball

· Conèixer els diferents supòsits de comunicació de dades a tercers

· Conèixer com complir la normativa de transparència i la de protecció de dades en supòsits de contractacions públiques i publicació de notificacions i anuncis d’actes administratius

Codi: 
C19-128 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada a personal tècnic i OAC
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Significat del dret a la protecció de dades
2. Conceptes bàsics de protecció de dades
3. Principis del tractament de dades
4. Subjectes intervinents
5. Drets i obligacions prèvies al tractament de dades
6. Comunicació de dades a tercers
7. Compliment de la normativa de transparència i protecció de dades en el
actes administratius
8. Règim sancionador i autoritats de control

Destinataris

Personal tècnic que desenvolupi tasques a l’administració local i/o des de l’oficina d’atenció al ciutadà.
Secretaris interventors de l’administració local

Metodologia

Es combinarà l’exposició teòrica amb la participació dels assistents, així com la resolució de casos pràctics que es proposin. És una activitat formativa per assolir els conceptes bàsics de la matèria en l’àmbit de la gestió de l’administració local.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
11 i 12 de novembre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
C19-128_1: Tarragona C19-128_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa
Places: 
C19-128_1: Tarragona (20 places) C19-128_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)

Objectius

· Conèixer els principis bàsics de la normativa de protecció de dades i altres normatives que s’apliquen.

· Identificar bones pràctiques en matèria de seguretat de les dades al lloc de treball

· Conèixer els diferents supòsits de comunicació de dades i saber com actuar al respecte

Codi: 
C19-129
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Conceptes bàsics de protecció de dades
2. Context normatiu (normativa europea i espanyola)
3. Tractament de les dades policials
4. Tractament d’imatges a partir de sistemes de videovigilància
5. Comunicació de dades a:
a. Particulars implicats en accidents de circulació
b. Companyies asseguradores
c. Jutjats i Tribunals
d. Altres cossos de seguretat
e. Personal sanitari i hospitals
6. Mesures de seguretat dels sistemes d’informació
7. Règim sancionador i autoritats de control

Destinataris

Policies locals i personal administratiu que gestioni dades personals en departaments de guàrida urbana.

Metodologia

Es combinarà l’exposició teòrica amb la participació dels assistents, així com la resolució de casos pràctics que es proposin.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
Dies: 10 i 17 d’octubre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
C19-129_1: Tarragona C19-129_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa
Places: 
C19-129_1: Tarragona (20 places) C19-129_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)

Objectius

· Conèixer les funcions, tasques i responsabilitats del responsable del contracte.

· Consolidar els conceptes bàsics en matèria de contractació pública.

· Obtenir pautes per a la redacció dels informes tècnics, que formen part dels expedients de contractació pública, en especial, en la valoració de les ofertes.

· Saber realitzar un informe de necessitats complet sobre un objecte de contractació.

Codi: 
C19-105
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. La figura del responsable del contracte i el seu paper en cadascuna de les fases dels expedients de contractació. La programació de la contractació pública.
2. Els informes de necessitats i la motivació dels expedients de contractació.
3. El contingut dels informe de necessitats, i la seva importància en la preparació dels plecs de clàusules administratives particulars per part dels serveis jurídic-administratius.
4. La solvència econòmica i financera, i tècnica o professional: pautes per a la seva exigència a les empreses licitadores.
5. Els criteris de valoració de les ofertes: les diverses tipologies, la seva concreció en les licitacions, la seva aplicació en els informes tècnics i els seus efectes en la valoració de les ofertes.
6. Anàlisi d’aspectes concrets com els lots, el valor estimat del contracte, el pressupost base de licitació, les condicions especials d’execució, les obligacions contractuals essencials, les modificacions contractuals, les penalitats...

Destinataris

Personal tècnic, no jurídic que gestioni contractes d’obres.

Metodologia

Exposició teòrica i aplicació pràctica de la matèria. La dinàmica del curs consistirà en l’estudi previ per part dels alumnes, abans de cada sessió, de la documentació teòrica.
El treball presencial consistirà en anar elaborant un informe de necessitats i un informe valoratiu d’ofertes.

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de setembre de 2019.


Només s'admetran 4 inscripcions per persona

Altres dades

Durada: 
20 hores (14 horas presencials i 6 virtuals)
Dies: 
Dies: del 20 de setembre al 4 de novembre Sessions presencials: 3, 10, 17 i 24 d’octubre
Hores: 
de 16 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Obtenir una visió unitària de la contractació en el marc de la nova llei.

· Conèixer i comprendre els principis generals de la contractació.

· Aprendre a diferenciar els diversos tipus de contractes i procediments d’adjudicació.

· Conèixer els conceptes fonamentals i bàsics de la contractació pública.

Codi: 
C19-106
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els aspectes generals de la contractació.
2. Els tipus de contractes i procediments d’adjudicació.
3. L’expedient administratiu de contractació: aspectes pràctics i de gestió administrativa.
4. Els informes de necessitats i la preparació de plecs de clàusules administratives.

Destinataris

Personal dels ens locals dels grups C1 i C2 que realitzi tasques relacionades amb la contractació pública.

Metodologia

Teorico-pràctica que combina sessions presencials amb tasques proposades a l’aula virtual.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.


Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores (14 horas presencials i 6 virtuals)
Dies: 
Del 24 d’octubre al 9 de desembre. Sessions presencials: 4, 11, 18 i 25 de novembre
Hores: 
de 16 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer els principis bàsics i les novetats de la normativa de protecció de dades

· Identificar i aplicar bones pràctiques en matèria de seguretat de les dades al lloc de treball

· Conèixer els diferents supòsits de comunicació de dades dels usuaris del servei a tercers, i saber com actuar al respecte

Codi: 
C19-130 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada als serveis socials
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Significat del dret a la protecció de dades
2. Conceptes bàsics de protecció de dades
3. Principis del tractament de dades i bases de legitimació
4. Subjectes intervinents
5. Drets i obligacions prèvies al tractament de dades
6. Gestió de les dades dels usuaris de serveis socials
7. Comunicació de dades dels usuaris a tercers
8. Règim sancionador i autoritats de control

Destinataris

Personal que desenvolupi les seves funcions a l’àmbit dels serveis socials (educadors socials, psicòlegs, etc.)

Metodologia

Es combinarà l’exposició teòrica amb la participació dels assistents, així com la resolució de casos pràctics que es proposin. És una activitat formativa per assolir els conceptes bàsics de la matèria en l’àmbit dels serveis socials.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
10
Dies: 
2 i 3 de desembre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
C19-130_1: Tarragona C19-130_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa
Places: 
C19-130_1: Tarragona (20 places) C19-130_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)

Pàgines

Subscriure a Jurídic