Jurídic

Objectius

Conèixer els aspectes bàsics del règim local, la seva organització i el seu funcionament, tant dels municipis com de la diputació i de la resta d’ens locals.

Codi: 
C19-122
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El marc normatiu regulador del règim local.
2. Els elements del municipi: territori, població i organització municipal.
3. Territori: el terme municipal. La seva alteració.
4. Població: el padró municipal. La seva gestió.
5. Organització municipal: els diferents règims municipals existents. Els òrgans existents en cadascun dels règims.
6. Atribucions de cadascun dels òrgans de l’Ajuntament.
7. Prerrogatives, competències i serveis municipals.
8. Organització de la Diputació. Competències de la Diputació.
9. Les altres entitats locals: vegueries, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis i entitats locals menors.
10. Règim d’elecció dels membres de les corporacions locals.
11. Organització i funcionament dels ens locals.

Destinataris

Personal al servei de l’Administració local dels grups C1 o C2 o equivalent.

Metodologia

Exposició teòrica i resolució de casos pràctics.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
16 h
Dies: 
17, 19 i 26 de setembre i 3 d’octubre
Hores: 
de 9.30 a 13.30 h
Lloc: 
El Vendrell
Places: 
25

Objectius

Conèixer els aspectes bàsics del règim local, la seva organització i el seu funcionament, tant dels municipis com de la diputació i de la resta d’ens locals.

Codi: 
C19-123
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El marc normatiu regulador del règim local.
2. Els elements del municipi: territori, població i organització municipal.
3. Territori: el terme municipal. La seva alteració.
4. Població: el padró municipal. La seva gestió.
5. Organització municipal: els diferents règims municipals existents. Els òrgans existents en cadascun dels règims.
6. Atribucions de cadascun dels òrgans de l’Ajuntament.
7. Prerrogatives, competències i serveis municipals.
8. Organització de la Diputació. Competències de la Diputació.
9. Les altres entitats locals: vegueries, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis i entitats locals menors.
10. Règim d’elecció dels membres de les corporacions locals.
11. Organització i funcionament dels ens locals.

Destinataris

Personal al servei de l’Administració local dels grups C1 o C2 o equivalent.

Metodologia

Exposició teòrica i resolució de casos pràctics.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
16 h
Dies: 
10, 16, 23 i 30 d’octubre
Hores: 
de 9.30 a 13.30 h
Lloc: 
Tortosa
Places: 
25

Objectius

· Conèixer el marc legal de les subvencions, el procediment de concessió i els requisits per atorgar subvencions.

· Conèixer el funcionament de l’activitat subvencional: límits pressupostaris, control financer i conseqüències de l’incompliment de les obligacions per part del receptor de la subvenció.

Codi: 
C19-132
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. L’activitat subvencional.
1.1. Funcions i objectius.
1.2. Normativa aplicable.
1.3. La concessió de subvencions: requisits, modalitats i procediment.
2. El control financer i pressupostari de les subvencions.
2.1. La justificació de les subvencions.
2.2. El règim jurídic aplicable als supòsits d’incompliment de la normativa de subvencions.

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals, que desenvolupi activitats directament relacionades amb la tramitació administrativa de subvencions.

Metodologia

Teoricopràctica

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
15 h
Dies: 
8, 15 i 22 d’octubre
Hores: 
de 9.30 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer què és i per què serveix el RAT

· Aprendre a elaborar una primera versió del RAT

Codi: 
C19-158
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Identificació de les activitats de tractament
2. Característiques del RAT
3. Informació a incloure en el RAT

Destinataris

Secretaris interventors, responsables de seguretat i delegats de protecció de dades a l’Administració local.

Metodologia

Situació d’aprenentatge dirigida per un expert i basada en la participació de l’alumnat.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
3 h
Dies: 
11 de novembre
Hores: 
de 16 a 19 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Analitzar i conèixer el marc legal regulador de la protecció de la legalitat urbanística.

· Conèixer els diferents procediments i tècniques que l’ordenament jurídic articulat, amb especial referència al procediment sancionador.

Codi: 
C19-059
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Ordres d’execució i supòsits de ruïna
2. La inspecció urbanística
3. Restauració de la realitat física alterada de l’ordre jurídic vulnerat.
4. El règim sancionador
5. L’especificitat del sòl no urbanitzable

Destinataris

Personal jurídic i tècnic, amb coneixements previs de la matèria, que treballi a les àrees d’urbanisme de les administracions locals.

Metodologia

Enfocament pràctic i aplicat dels continguts impartits, anàlisi d’exemples i participació de les persones assistents.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
15 h
Dies: 
17 d'octubre
Hores: 
de 16 a 19 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer les obligacions dels personal de l’Administració local respecte a la normativa de protecció de dades

· Aprendre a redactar un document que reguli aquesta matèria

Codi: 
C19-160
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Nocions bàsiques sobre el principi de responsabilitat proactiva i el deure de secret
2. Mesures de seguretat a aplicar al lloc de treball
3. Aspectes a incloure en el document de funcions i obligacions

Destinataris

Secretaris interventors i delegats de protecció de dades a l’Administració local

Metodologia

Situació d’aprenentatge dirigida per un expert i basada en la participació de l’alumnat.

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
3h
Dies: 
10 d’octubre
Hores: 
de 16 a 19 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer els beneficis que aporten els protocols d’actuació en l’àmbit de l’Administració local

· Aprendre a redactar protocols d’actuació i com donar-los a conèixer en el si de l’organització

Codi: 
C19-161
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Nocions bàsiques sobre el principi de responsabilitat proactiva
2. Violacions de seguretat
3. Atenció de drets dels afectats
4. Gestió de suports

Destinataris

Secretaris interventors, responsables de seguretat i delegats de protecció de dades a l’Administració local.

Metodologia

Situació d’aprenentatge dirigida per un expert i basada en la participació de l’alumnat.

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
3 h
Dies: 
4 de novembre
Hores: 
de 16 a 19 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer quina informació ha de contenir aquest tipus de document

· Aprendre a redactar-lo utilitzant la tècnica que s’ajusta a la normativa

Codi: 
C19-162
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. La imatge com a dada personal i dret fonamental
2. Nocions bàsiques sobre les característiques del consentiment a la normativa de protecció de dades
3. Identificació de la informació que s’ha d’incloure en el document d’autorització
4. Tècnica proposada per la seva redacció

Destinataris

· Personal de serveis municipals que es relacioni amb els menors (escola bressol, escola de música, àrea de joventut, etc.)

· Personal que desenvolupi tasques de comunicació i d’organització d’esdeveniments municipals on es pugui generar material audiovisual

Metodologia

Situació d’aprenentatge dirigida per un expert i basada en la participació de l’alumnat.

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
3 h
Dies: 
7 de novembre
Hores: 
de 16 a 19 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Aplicar la protecció de dades al lloc de treball

Codi: 
C17-008
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. PRINCIPIS
1.1. Revisió dels principis d´informació i
consentiment en els procediments establerts, adequació al nou reglament europeu
1.2. Procediment d´informació i recollida de dades
1.3. Condicions del consentiment
1.4. Principi de qualitat
2. MESURES DE SEGURETAT
2.1. Política de seguretat: normes internes i protocols
2.2. Responsabilitat del tractament (reglament Europeu)
2.3. Seguretat del tractament
2.4. Violació de la seguretat de les dades
3. CESSIÓ Y ACCES A DADES
3.1. Flux de dades:
a) Cessió de dades. Estudi de casos pràctics (padró, tributs, llicències, demandes, cessió a altres entitats).
b) Aplicació principi de qualitat.
c) Excepcions al consentiment
3.2. L’encàrrec de tractament.
3.3. Obligacions i contracte segons article 12 LOPD.
Novetats del reglament europeu
3.4. Pràctica de redacció de contracte
4. DRETS DELS USUARIS. TRANSPARÈNCIA I
PROTECCIÓ DE DADES
4.1. Drets dels usuaris i exercici dels drets
4.2. Procediments i controls per a l’exercici dels drets.
4.3. Transparència i el dret d’accés

Destinataris

Personal de l’Administració local que vulgui aprofundir els coneixements. Responsables de àrees amb coneixements previs i personal amb responsabilitat en la matèria...

Metodologia

. Aquest curs està organitzat en mòduls.
. Tots els mòduls es divideixen en l’explicació de conceptes teòrics i realització de pràctiques en relació a aquest conceptes.

Altres dades

Durada: 
30 hores
Dies: 
Pendent de determinar
Places: 
20

Objectius

· Obtenir una visió unitària de la contractació del servei públic.
· Conèixer i comprendre els principis generals de en la contractació del servei públic
· Saber el tipus de procediments utilitzats en la tramitació dels expedients de contractes del sector públic.
· Aprendre la tramitació dels expedients de contractes del sector públic i reconèxer classes de contractes.

Codi: 
C17-034
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Marc normatiu, objecte, àmbit d’aplicació, tipologia i recursos.
3. Les parts del contracte.
4. Preparació dels contractes.
5. Selecció del contractista i adjudicació del contracte.
6. Efectes, compliment i extinció dels contractes del sector públic.
7. Execució, modificació i resolució de contractes.

Destinataris

Personal administratiu relacionat amb la matèria al seu lloc de treball.

Metodologia

Exposició teòrica i pràctica d’exercicis.

Altres dades

Durada: 
30 hores lectives
Dies: 
Pendent de determinar
Hores: 
Pendent de determinar
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Jurídic