Jurídic

Objectius

Aplicar la protecció de dades al lloc de treball

Codi: 
C17-007
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Principi d’Informació, consentiment i secret
1.1. Redacció de clàusules per a usuaris,
formularis de la entitat i a la web.
1.2. Atenció a les excepcions i als menors
2. La cessió de dades
2.1. Cessions per llei i cessions amb consentiment
2.2. Redacció de les cláusules per a cessió segons
les necessitats dels alumnes. Resolució casos.
3. Protocols i procediments de seguretat pels usuaris
3.1. Protocols d ‘ús internet i eines informàtiques.
3.2. Protocols d’ús correu electrònic
3.3. Accés a fitxers segons les funcions i registre
de logs per a nivell alt
3.4. Monitorització de la navegació
4. La protecció de dades a les xarxes socials

Destinataris

Personal de l’Administració local que tracti amb dades personals en el seu lloc de treball.

Metodologia

Aquest curs està organitzat en mòduls.
. Els temes estan vinculats a un propòsit final de
coneixement bàsic de la normativa i els conceptes de protecció de dades.
. Totes les sessions es divideixen en l’explicació de
conceptes teòrics i realització de pràctiques en relació a aquest conceptes.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
del 15 de maig al 30 de juny
Hores: 
virtual
Places: 
20

Objectius

Aplicar la normativa i resoldre casos pràctics als llocs de treball. Els casos pràctics i activitats son adaptats als perfils i necessitats concretes de l’alumnat.

Codi: 
C16-084
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

MÒDUL 1. Principis de l’LOPD
1.1. Redacció de clàusules informatives.
1.2. Estudi de resolucions de l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades i l’ Agència Catalana.


MÒDUL 2. Cessió y accés a dades
2.1. Redacció de contracte segons el contingut exigit
per l’ article 12 LOPD.
2.2. Cessions i prestació de serveis als ajuntaments i
centres formatius.
2.3. Prestació de serveis sense accés a dades.

MÒDUL 3. Videovigilància-Webs i document de seguretat: protocols i procediments de seguretat
a establir a l’entitat.
3.1. Videovigilància de les instal.lacions i grabacións a
l’ajuntament.
3.2. Document de seguretat: protocols i procediments
necessaris per a la seguretat en el tractament de les dades. (Ús correu, aplicacions, internet, descarrega programes, etc.)

Destinataris

Personal de l’Administració local que tracti amb dades personals en el seu lloc de treball.

Metodologia

Pràctica reflexiva i participativa i resolució de casos pràctics.

Altres dades

Durada: 
13,5 hores
Dies: 
Sessions presencials: 13, 19 i 26 d'octubre
Hores: 
De 16.30 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Saber tramitar un procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en el marc del règim jurídic vigent aplicable, distingint-lo d’altres possibles formes de tramitació.
· Conèixer el “perquè” i el “com” de les convocatòries públiques de subvencions i saber atendre els requeriments formals i materials des de la posició dels sol.licitants i beneficiaris.

Codi: 
C16-096
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les subvencions públiques: contextualització i règim jurídic.
2. La Llei general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament. Aspectes més destacats, principis generals i àmbit d’aplicació.
3. Concepte de subvenció pública (diferenciació respecte d’altres figures de foment).
4. Els subjectes d’una subvenció: concedent, beneficiari i entitat col.laboradora. Drets i obligacions de cada part.
5. Les modalitats o formes de concessió de subvencions.
6. El procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.
7. La concessió directa de subvencions.
8. La justificació, el pagament i el reintegrament.
9. Infraccions i sancions en matèria de subvencions.

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals dels grups C1 i C2, que desenvolupi activitats directament relacionades amb la tramitació administrativa de procediments de concessió de subvencions.

Metodologia

Aprenentatge presencial basat majoritàriament en l’activitat pràctica (realització casos pràctics), a partir de la qual s’arriba als continguts teòrics. Reforç virtual de l’aprenentatge presencial mitjançant qüestionaris de coneixements i activitats.

Altres dades

Durada: 
25 hores (18 hores presencials i 7 hores virtuals de reforç)
Dies: 
25 d'octubre, 8, 15, 22 i 29 de novembre i 13 de desembre
Hores: 
de 16:30 a 19:30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Aprofundir en els coneixements de la llei 19/2014.
Conèixer les possibles solucions a problemes que es plantegen en la introducció dels continguts al portal de la transparència.
Analitzar la problemàtica entorn a la protecció de dades personals i la transparència.
Conèixer els procediments administratius per a la tramitació de sol.licituds d’accés a la informació pública.
Introduir els conceptes inclosos en l’apartat de bon govern, i definir els conceptes bàsics de la carta de serveis.

Codi: 
C16-083_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern: situació actual


2. Publicitat activa: Portal de la transparència
a. Anàlisi de la problemàtica de la introducció de la informació en el portal de la transparència
b. Dades personals i transparència


3. Accés a la informació pública: supòsits i problemàtica
a. Anàlisi dels supòsits
b. Principals criteris interpretatius de la Comissió de Garantia de l’Accés a la informació pública


4. Bon Govern:
a. Carta de serveis: continguts bàsics per a la seva redacció
b. Expedient d’aprovació de la carta de serveis
c. Altres temes: Codi de conducta i codi ètic

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals , encarregat de la implementació del portal de la transparència i del bon govern, ( secretaris, administratius, auxiliars adminsitratius,....) preferentment en municipis de menys de 10.000 habitants).

Metodologia

Aprenentatge presencial (sessions per anàlisi, comentari i participació) i virtual (suport documental, activitats complementàries i avaluació).

Altres dades

Durada: 
25 hores
Dies: 
2, 9, 16, 23 i 30 de novembre
Hores: 
de 16:30 a 19:30 h
Lloc: 
Tortosa
Places: 
25

Objectius

Aprofundir en els coneixements de la llei 19/2014.
Conèixer les possibles solucions a problemes que es plantegen en la introducció dels continguts al portal de la transparència.
Analitzar la problemàtica entorn a la protecció de dades personals i la transparència.
Conèixer els procediments administratius per a la tramitació de sol.licituds d’accés a la informació pública.
Introduir els conceptes inclosos en l’apartat de bon govern, i definir els conceptes bàsics de la carta de serveis.

Codi: 
C16-083_1
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern: situació actual


2. Publicitat activa: Portal de la transparència
a. Anàlisi de la problemàtica de la introducció de la informació en el portal de la transparència
b. Dades personals i transparència


3. Accés a la informació pública: supòsits i problemàtica
a. Anàlisi dels supòsits
b. Principals criteris interpretatius de la Comissió de Garantia de l’Accés a la informació pública


4. Bon Govern:
a. Carta de serveis: continguts bàsics per a la seva redacció
b. Expedient d’aprovació de la carta de serveis
c. Altres temes: Codi de conducta i codi ètic

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals , encarregat de la implementació del portal de la transparència i del bon govern, ( secretaris, administratius, auxiliars adminsitratius,....) preferentment en municipis de menys de 10.000 habitants).

Metodologia

Aprenentatge presencial (sessions per anàlisi, comentari i participació) i virtual (suport documental, activitats complementàries i avaluació).

Altres dades

Durada: 
25 hores
Dies: 
26 de setembre, 3, 10, 17 i 24 d'octubre
Hores: 
de 16:30 a 19:30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

L’objectiu de la Jornada és establir un espai d’actualització, perfeccionament, reflexió i debat sobre qüestions d’interès de les diferents matèries que conformen el món de l’Administració local.

Codi: 
JOR16-003
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

de 8.45 a 9 h
Recepció dels participants

de 9 a 9.15 h
Benvinguda i presentació de la sessió
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous . President de la Diputació de Tarragona.

de 9.15 a 10 h
Novetats en règim local:
- Lleis 39 i 40/2015
- Llei catalana 16/2015
- Venda no sedentària en mercats de marxants
- Altra normativa i jurisprudència
Sr. Joan Anton Font. Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona.

de 10 a 11.15 h
Novetats en matèria de contractació: la disposició final novena de la Llei 4/2015, d’1 d’octubre, una primera transposició de la directiva 2014/23/UE, de concessions.
Sr. Marcel.li Pons. Secretari General de l’Ajuntament de Viladecans.

d’11.15 a 11.45h
Pausa

d’11.45 a 12.45 h
Novetats en matèria de funció pública: aspectes retributius i selecció a la funció publica local per al 2016
Sr. Xavier Boltaina Bosch. Gerent de la Diputació de Barcelona.

de 12.45 a 13.45 h
Novetats en matèria d’urbanisme: execució de sentències de demolició; planificació d’usos recreatius i Directiva de Serveis; planificació urbanística amb rang de llei; casuística varia.
Sr. Hector Garcia Morago. Secretari d’administració local i Magistrat TSJC.

Destinataris

Càrrecs electes, secretaris generals, interventors, tresorers, secretaris interventors i personal tècnic de les entitats locals del Camp de Tarragona i de les terres de l’Ebre.

Requisits

Es realitzarà a través de videoconferència a les seus de:
Codi: JOR16-003_2 - Tortosa - Consell Comarcal del Baix Ebre
Codi: JOR16-003_3 - Móra d’Ebre - Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Codi: JOR16-003_4 - Lleida (Diputació i Consells Comarcals)

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
22 d'abril de 2016
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Auditori Diputacio. Edifici Síntesi, carrer Pere Martell, 2. 43001 Tarragona
Places: 
200

Objectius

· Analitzar l’aplicació de la nova llei per part dels ens locals.
· Identificar, conèixer i analitzar què i com adaptar els procediments, models de documents i ordenances municipals afectats per aquesta llei.

Codi: 
C15-097
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els principis de la intervenció administrativa sobre les activitats.
2. La modificació dels règims d’intervenció ambiental o sectorial sobre les activitats.
3. Les activitats innòcues i les activitats de baix risc.
4. Aspectes procedimentals sobre les declaracions responsables i les comunicacions prèvies.
5. Control posterior, restauració de la legalitat i procediment sancionador.

Destinataris

Tècnics o personal administratiu avançat que treballin ens els departaments municipals d’activitats, medi ambient, urbanisme i/o secretarisinterventors i tècnics municipals de municipis petits.

Metodologia

Es tracta d’un curs semipresencial, el qual consisteix en l’estudi dels documents teòrics i la realització d’activitats de manera virtual i l’assistència i participació en la resolució d’exercicis i casos pràctics en les sessions presencials.

Altres dades

Durada: 
12 hores
Dies: 
Sessions presencials: 11 i 18 de novembre de 2015
Hores: 
De 16.30 a 19.30
Lloc: 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona, c. Carles Riba, 6, baixos
Places: 
25

Objectius

· Conèixer els criteris estilístics adequats a la situació comunicativa.
· Copsar la importància de la terminologia específica.
· Estructurar els informes i les propostes de resolució de forma eficient.
· Entendre el procés justificatiu i lògic que conflueix en un pronunciament.
· Valorar els aspectes susceptibles de millora en un document.

Codi: 
C15-106
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les característiques del llenguatge eficaç
2. L’estil dels informes i les propostes de resolució
3. Els problemes lingüístics més destacats
4. La manera de presentar la informació
5. El procés lògic i justificatiu que ha de reflectir el document
6. Adequació del llenguatge a les necessitats del text
7. Redacció d’informes juridicoeconòmics
8. Adaptacions d’estructura i d’estil de textos per millorar el resultat final
9. Reconeixement crític de les millores que es poden incorporar
10. Desenvolupament de la col·laboració en el procés de redacció
11. Acceptació de noves pautes de treball

Destinataris

Personal de les entitats locals que hagi de redactar informes juridicoeconòmics.

Metodologia

Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores.
Es necessita disposar d’ordinador amb connexió a Internet.

Requisits

Es necessita disposar d'ordinador amb connexió a Internet.

Altres dades

Durada: 
20 h
Dies: 
Del 21 de setembre al 27 d'octubre
Places: 
2

Objectius

· Identificar les diferents classes de béns i drets que integren el patrimoni dels ens locals
· Conèixer l’estructura de l’inventari general i les accions periòdiques a realitzar
· Distingir les formes d’adquisició i d’alienació dels béns locals
· Conèixer el règim d’ús dels béns local s
· Conèixer les prerrogatives dels ens locals en la protecció dels seus béns

Codi: 
C15-044
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Classes i règim jurídic dels béns del patrimoni dels ens locals
2. Registre dels béns locals
3. Tràfic jurídic dels béns locals
4. Utilització i aprofitament dels béns locals
5. Protecció dels béns locals

Destinataris

Persones interessades en la gestió de l’inventari i del patrimoni dels ens locals

Metodologia

Teoricopràctica

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 30 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
15 H
Dies: 
5, 7, 12, 14 i 19 de maig
Hores: 
16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Comprendre els principals criteris normatius, jurisprudencials i casuística que constitueixen l’eix del desenvolupament del procés electoral local.
· Identificar els principals punts crítics que es produeixen en la seva execució per aplicar les fórmules de solució més adequada a cada entitat.
· Conèixer les eines que permetin la correcta transició de l’antiga a la nova corporació, tant des de la perspectiva organitzativa, com a jurídica i econòmica.

Codi: 
C15-002
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. L’administració electoral i el paper dels ajuntaments en el desenvolupament del procés electoral.
1.1. Nocions bàsiques sobre l’administració electoral: composició, funcions i constitució.
1.2. L’activitat municipal durant el procés electoral: obligacions legals i col·laboració administrativa.
1.3. Funcions del secretari municipal com a delegat de la Junta Electoral de Zona.
2. El govern local en funcions i la continuïtat en la gestió pública local.
2.1. Actes d’administració ordinària: límits, abast i significat.
2.2. Actuacions prèvies a la constitució de la nova corporació.
2.3. Constitució de la corporació municipal i elecció d’alcalde.
2.4. Altres corporacions locals: diputacions, mancomunitats, consorcis i entitats locals menors.
3. Qüestions organitzatives i de funcionament de la corporació.
3.1. Òrgans necessaris: alcalde, tinents d’alcalde, ple i Junta de Govern Local.
3.2. Òrgans complementaris: especial referència a les comissions informatives.
3.3. Acords de govern, administració i delegació: la distribució de competències.
3.4. Aspectes jurídics i econòmics de l’organització.
4. Estatut dels membres de la corporació.
4.1. Drets i deures en l’exercici del seu càrrec.
4.2. L’especial posició dels regidors no adscrits davant la seva configuració jurisprudencial.
4.3. Els grups polítics municipals: constitució i règim jurídic.
4.4. Modificacions sobrevingudes de la corporació: moció de censura i qüestió de confiança.

Destinataris

Secretaris-interventors i personal tècnic relacionat amb el procés electoral, preferentment de municipis de menys de 20.000 habitants.

Metodologia

Està basada en l’estudi dels materials didàctics, en la discussió a través de fòrums en la plataforma d’aprenentatge i en la resolucció de casos pràctics i de qüestionaris.

Requisits

El curs s’impartirà en llengua castellana

Altres dades

Durada: 
40 hores
Dies: 
de l'1 de març al 30 d'abril
Hores: 
40 hores
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Jurídic