Serveis Socials

Objectius

· Adquirir coneixements dels aspectes teòrics i pràctics sobre el tema dels maltractaments comesos a les persones grans i adquirir habilitats per intervenir en aquestes situacions.
· Incorporar eines que permetin la resolució alternativa de situacions des d’una perspectiva de col·laboració, coordinació i cooperació interdisciplinar.

Codi: 
C20-184
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Què és maltractament, tipologies i indicadors
2. Factors de risc i factors de protecció. Accions de prevenció. Detecció
3. Avaluació
4. Intervenció
5. Aspectes legals

Destinataris

Personal dels serveis socials preferentmenet del Baix Penedès.

Metodologia

Sessions per videoconferència, i treball individual amb posterioritat a cada sessió.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
15 hores ( 10 h de videoclasse i 5 h virtuals)
Dies: 
Sessions videoclasses: 15, 22 i 29 d’octubre i 5 i 12 novembre
Hores: 
de 9 a 11 h
Lloc: 
Virtual + Videoclasse
Places: 
25

Objectius

Adquirir tècniques de coaching de vida, programació neurolingüística i THT (Tècnica del humor terapèutic) de darrera generació, en el desenvolupament de les seves habilitats de lideratge, potenciant les capacitats pròpies per a construir un pla de vida.

Codi: 
C17-013
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Dinàmiques i tècniques de desestrés.
2. Treball de confiança.
3. Treball de l’autoconfiança.
4. Saber interioritzar i rebre missatges.
5. Autocontrol.
6. Comunicació i missatge no verbal.
7. El joc com eina de relació i missatge.
8. L’observació i la interpretació (“lectura visual”).
9. Expressió.
10. Aspectes gestuals i el contacte com comunicació i missatge.
11. Ritme i coordinació.
12. Control de l’espai dins la relació

Destinataris

Treballadors i educadors dels serveis socials bàsics d’atenció primària, preferentment dels consells comarcals de les Terres de l’Ebre i Priorat.

Metodologia

Teoricopràctica i molt participativa

Altres dades

Durada: 
25 hores
Dies: 
Dies: 3, 10, 17, 24 i 31 de maig de 2017
Hores: 
de 9 a 14.30h
Lloc: 
Móra d'Ebre
Places: 
25

C16-061 / El professional de serveis socials davant la pressió de la demanda

Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Tenir consciència dels elements que estan incidint en el desenvolupament del rol de comandament en la gestió dels equips de treball i en la relació amb la resta de l’organització.

C16-062 / Com capacitar-nos per empoderar

Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Adquirir tècniques de coaching de vida, programació neurolingüística i THT, en el desenvolupament de les seves habilitats de lideratge, potenciant les capacitats pròpies.

Objectius

· Aprendre eines d’autoconsciència que faciliten el desenvolupament de l’automotivació
· Conèixer les bases per desenvolupar un autoconcepte basat en l’autoestima
· Conèixer els referents històrics que són un model de motivació per la humanitat
· Practicar les tècniques de la visualització que permeten desenvolupar les nostres potencialitats.

Codi: 
C16-016
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El motor de la motivació pel desenvolupament de tasques.
2. Les bases de la motivació. La piràmide de Maslow i els principis de Covey.
3. La base emocional de la motivació: autovaloració i autoestima.
4. El canvi de les actituds reactives cap a les proactives.
5. Referents modèlics de la humanitat per l’automotivació: V. Frankl i N. Mandela.
6. Tècniques de visualització per aconseguir més vitalitat i energia per l’automotivació.
7. La programació mental per millorar hàbits i aconseguir propòsits.

Destinataris

Treballadors i educadors dels serveis socials bàsics d’atenció primària dels ens locals de les Terres de l’Ebre i del Priorat.

Metodologia

En el curs es treballa amb dinàmiques grupals i exposicions del professor, fent participar en tot moment als alumnes en el curs, a través de la reflexió lògica i pràctica.
Els exemples i casos pràctics són molt propers i molt aplicables a la seva realitat quotidiana.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
Dies: 1, 8, 15 i 22 de juny
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Móra d’Ebre
Places: 
25

Objectius

· Conèixer la intervenció social des del model sistèmic relacional i la seva aplicació en contextos familiars.
· Identificar els factors de vulnerabilitat, així com els elements capacitadors i factors de protecció de les famílies.
· Adquirir habilitats i tècniques bàsiques per mantenir entrevistes familiars i per intervenir en el context familiar i social.
· Reconèixer, dins el funcionament familiar, situacions de crisis per poder detectar-les i ajudar les famílies a potenciar les seves habilitats i capacitats de afrontament, adaptació i superació de la situació.

Codi: 
C15-090
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció teòrica
a) La intervenció psicosocial amb famílies des del paradigma sistèmic-relacional
b) Premisses per a la intervenció
2. El procés d’intervenció dintre del model sistèmic relacional
a) Identificació del context d’intervenció
b) L’anàlisi de la demanda
c) L’anàlisi diagnòstica
d) La formulació d’hipòtesis sistèmiques
3. Tècniques i instruments per al procés d’intervenció sistèmica relacional
a) Unió i acomodació
b) La posició del professional
c) La redefinició del problema i del context
4. Tècniques per afavorir el canvi
a) Delimitació de fronteres
b) Prescripcions i tasques
c) Tasques directes
d) Pressuposicions
e) Rituals: funcions i tipologies
5. La curiositat com a actitud per a la comprensió: La formulació de preguntes
a) Les preguntes circulars
b) Les preguntes hipotètiques
c) L’ús de les metàfores
6. La identitat sistèmica del professional
a) L’autoconcepte com a instrument de intervenció
b) Conseqüències pràctiques en el nostre fer professional
c) El que ja sabem
d) L’autoreferencia com a recurs terapèutic

Destinataris

Personal tècnic de l’Administració local que pertanyi a l’àrea de serveis socials preferentment de les comarques de la Conca de Barberà i de l’Alt Camp.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
10, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre Valls, 10 i 17 de novembre Montblanc, 24 de novembre i 1 de desembre
Hores: 
de 9 a 14,30 h
Lloc: 
Valls i Montblanc
Places: 
25

Objectius

· Saber implementar processos de diagnosi socials, atansar-se a la detecció i anàlisi de les necessitats socials, així com a programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats i la voluntat de la intervenció.
· Conèixer i comprendre el procés de pressa de decisions, provisió de recursos i temporalització d’activitats.
· Promoure l’avaluació de les intervencions que es realitzen en la pràctica professional.

Codi: 
C15-075
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. QUÈ ÉS UN DIAGNÒSTIC SOCIAL
1.1. El concepte
1.2. Naturalesa
1.3. Tipologies
1.4. Usos i utilitats
2. EL PROCÈS D’ELABORACIÓ D’UN DIAGNÒSTIC SOCIAL
2.1. Etapes
2.2. Viabilitat / Oportunitat
3. EL PROCÉS DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ. ELS INDICADORS SOCIALS
3.1. Tipologies
3.2. Identificació de situacions/problema
3.3. Identificació de recursos
3.4. Identificació de prioritats
3.5. Graelles de síntesis
4. EL PRONÒSTIC I EL PLA DE TREBALL
4.1. Les conclusions
4.2. La pressa de decisions
4.3. Estratègies d’acció
4.4. El treball interdisciplinari i en equip
5. PLANS D’INTERVENCIÓ A PARTIR DE LA DIAGNOSI
5.1. Disseny del projecte
5.2. Límits
5.3. La implementació del pla
6. ELS INFORMES SOCIALS A PARTIR DE LA DIAGNOSI
6.1. Objectius
6.2. Estructura
6.3. Algunes claus
7. L’AVALUACIÓ
7.1. Tipologia i Indicadors d’avaluació

Destinataris

Personal tècnic de serveis socials preferentment de les comarques de les Terres de l’Ebre.

Metodologia

· Metodologia activa-participativa

· Propostes i discussió reflexiva de casos. Implementació pràctica de les diferents metodologies i protocols de treball.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
21 i 28 d’octubre, i 4 i 11 de novembre
Hores: 
de 9.30 a 15 h
Lloc: 
Gandesa
Places: 
25

Objectius

· Aprofundir en les prestacions existents dins del sistema de la seguretat social.
· Contrastar els coneixements teòrics amb els casos pràctics

Codi: 
C15-038
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció
2. Prestacions contributives
3. Prestacions no contributives
4. Prestacions familiars
5. Prestacions d’atur

Destinataris

Tècnics dels serveis socials, preferentment de les comarques del Priorat i de les Terres de l’Ebre.

Metodologia

Exposició teorico-pràctica.

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
2, 9 i 16 d’octubre
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Falset
Places: 
25

Objectius

· Mecanismes d’ instar els procediments d’ incapacitat
· Mecanismes de protecció a la persona discapacitada
· Assistència legal a la persona dependent

Codi: 
C15-030
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. La incapacitat civil
2 Procediment judicial de incapacitat
3. Prorroga de la potestat parental
4 La tutela
5. Curatela
6. Defensor Judicial
7. La guarda de fet
8. La autotutela
9. L’ assistent personal
1o. Altres actuacions en defensa de la persona discapacitada
1o.1. El testament
1o.2. El contracte d’ aliments
1o.3. El patrimoni protegit
11. Les fundacions tutelars

Destinataris

Treballadors i educadors socials, preferentment de les comarques de l’Alt Camp i de la Conca de Barberà

Metodologia

Exposició oral i resolució de casos
pràctics

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 30 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
5 hores lectives
Dies: 
30 d'abril
Hores: 
de 9.30 a 5 h
Lloc: 
Valls
Places: 
35

Objectius

· Pensar i compartir entre els participants
aspectes de la pràctica professional davant la
pressió assistencial.
· Tenir més consciència de quins elements
subjectius, organitzatius i de context estan
incidint en el treball.
· Comprendre la importància de protegir-se,
identificar les pròpies emocions i canalitzarles
adequant-se a la situació.
· Identificar i establir criteris i formes de fer
individuals i del servei que ajudin a posicionarse
adequadament en situacions de pressió
assistencial.
· Reflexionar sobre els valors i les contradiccions
ètiques que pot viure el professional i
el servei.

Codi: 
C15-026
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. L’encàrrec de la institució i el rol del professional
2. La persona, l’equip i el context
3. Aproximació diagnòstica de l’organització i el context
4. Percepció selectiva, interessos i necessitats diverses
5. Riscos psicosocials i desgast emocional
6. Responsabilitats i factors protectors en la cura del professional:
individuals, organitzatives i del context
7. Valors professionals i sentit del treball
8. Coordinacions i treball en xarxa amb els recursos del territori

Destinataris

Tècnics de serveis socials d’atenció
primària, preferentment de l’Ajuntament
de Tarragona.

Metodologia

Participativa amb exposicions conceptuals
breus.
Es treballarà a partir de la reflexió
individual i el contrast grupal en base
a les situacions i experiències que
aportin les persones participants.
Es realitzarà avaluació de la
trasferència dels aprenentatges al
lloc de treball.

Altres dades

Durada: 
25 hores lectives
Dies: 
21 i 28 d’abril, i 5 i 13 de maig Sessió de seguiment: 7 d’octubre
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Pàgines

Subscriure a Serveis Socials