Serveis Socials

Objectius

  • Saber implementar processos de diagnosi social.
  • Programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats i la voluntat de la intervenció.
  • Conèixer i comprendre el procés de pressa de decisions, provisió de recursos i temporalització d’activitats.
  • Promoure l’avaluació de les intervencions que es realitzen en la pràctica professional.
Codi: 
C19-103
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Què és un diagnòstic social.
2. El procès d’elaboració d’un diagnòstic social.
3. El procés de gestió de la informació. Els indicadors socials.
4. El pronòstic i el pla de treball.
5. Plans d’intervenció a partir de la diagnosi.
6. Els informes socials a partir de la diagnosi.
7. L’avaluació.

Destinataris

Personal dels serveis socials preferentment de l’Ajuntament de Reus.

Metodologia

Metodologia activa-participativa. Propostes i discussió reflexiva de casos pràctics. Implementació pràctica de les diferents metodologies i protocols de treball.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
3, 10, 17 i 24 d’octubre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Reus
Places: 
25

Objectius

  • Conèixer què és l’abús sexual infantil, les seves característiques i les seves conseqüències.
  • Adquirir eines per detectar i identificar senyals d’alerta.
  • Conèixer els circuits assistencials que s’han de seguir en el moment que es coneix l’existència d’abús sexual infantil.
Codi: 
C19-090
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Conceptualització de l’abús sexual infantil i el matractament infantil
1.1. Introducció a la victimologia del desenvolupament
1.2. Incidència i prevalença
1.3. Conseqüències de l’abús sexual infantil
2. Detecció i identificació de l’abús sexual infantil
2.1. Definició de sospita, indicis de maltractament, revelació i certesa
2.2. Fonaments de la sospita: indicadors
3. Revelació de l’abús sexual infantil
3.1. Importància de la revelació
3.2. Dificultats i necessitats enfront de la revelació
4. Actuació davant de l’abús sexual infantil
4.1. Circuits d’actuació, protocols i recursos existents
5. Prevenció de l’abús sexual infantil
5.1. Dimensions de prevenció
5.2. Continguts clau i estratègies per abordar la prevenció

Destinataris

Personal dels serveis socials, preferentment de l’Ajuntament de Cambrils.

Metodologia

Molt pràctica i participativa (treball en petit grup, anàlisi de casos, debat dirigit i roleplaying...).

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 

Altres dades

Durada: 
16 hores
Dies: 
3, 10, 17 i 24 d’octubre
Hores: 
de 10 a 14 h
Lloc: 
Cambrils
Places: 
25

C19-104 / Curs: El diagnòstic social i els plans d’ intervenció social

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Saber implementar processos de diagnosi social.

C19-131 / Curs: Les prestacions econòmiques del sistema de la seguretat social

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer les prestacions econòmiques de protecció social existents, els seus drets i requisits d’accés.

Objectius

Adquirir tècniques de coaching de vida, programació neurolingüística i THT (Tècnica del humor terapèutic) de darrera generació, en el desenvolupament de les seves habilitats de lideratge, potenciant les capacitats pròpies per a construir un pla de vida.

Codi: 
C17-013
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Dinàmiques i tècniques de desestrés.
2. Treball de confiança.
3. Treball de l’autoconfiança.
4. Saber interioritzar i rebre missatges.
5. Autocontrol.
6. Comunicació i missatge no verbal.
7. El joc com eina de relació i missatge.
8. L’observació i la interpretació (“lectura visual”).
9. Expressió.
10. Aspectes gestuals i el contacte com comunicació i missatge.
11. Ritme i coordinació.
12. Control de l’espai dins la relació

Destinataris

Treballadors i educadors dels serveis socials bàsics d’atenció primària, preferentment dels consells comarcals de les Terres de l’Ebre i Priorat.

Metodologia

Teoricopràctica i molt participativa

Altres dades

Durada: 
25 hores
Dies: 
Dies: 3, 10, 17, 24 i 31 de maig de 2017
Hores: 
de 9 a 14.30h
Lloc: 
Móra d'Ebre
Places: 
25

Objectius

• Tenir consciència dels elements que estan incidint en el desenvolupament del rol de comandament en la gestió dels equips de treball i en la relació amb la resta de l’organització.

• Desenvolupar capacitats comunicatives i relacionals en el procés de gestió de l’equip de treball.

• Reflexionar i compartir, amb els participants del curs, experiències de la pràctica del rol del comandament davant la pressió de l’equip i de l’entorn.

• Definir un pla d’acció de millora d’algun dels aspectes de la pràctica del rol de comandament 

Codi: 
C16-061
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. L’encàrrec de la institució i el rol del professional
2. La persona, l’equip i el context
3. Aproximació diagnòstica de l’organització i el context
4. Percepció selectiva, interessos i necessitats diverses
5. Riscos psicosocials i desgast emocional
6. Responsabilitats i factors protectors en la cura del professional:
individuals, organitzatives i del context
7. Valors professionals i sentit del treball
8. Coordinacions i treball en xarxa amb els recursos del territori

Destinataris

Càrrecs intermedis i responsables dels Serveis Socials.

 

Metodologia

Metodologia participativa, amb exposicions conceptuals breus. Es treballarà en base a la reflexió individual i el contrast grupal a partir de situacions i experiències de la pràctica del rol de comandament.

 

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
25 d'octubre i 3, 8 i 17 de novembre
Hores: 
de 9 a 14:30
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

Adquirir tècniques de coaching de vida, programació neurolingüística i THT (Tècnica del humor terapèutic) de darrera generació, en el desenvolupament de les seves habilitats de lideratge, potenciant les capacitats pròpies per a construir un pla de vida.

Codi: 
C16-062
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

• Introducció del curs i orígens breus.Dinàmiques i tècniques de desestrés.
• Treball de confiança.
• Treball de l’auto-confiança.
• Saber interioritzar i rebre missatges.
• Autocontrol.
• Comunicació i missatge no verbal.
• El joc com eina de relació i missatge.
• L’observació i la interpretació (“lectura visual”).
• Expressió.
• Aspectes gestuals i el contacte com comunicació i missatge.
• Ritme i coordinació.
• Control de l’espai dins la relació.
• Afirmar el lideratge social.

Destinataris

Tècnics i professionals de serveis socials, preferentment, de les comarques de l’Alt Camp i de la Conca de Barberà.

Metodologia

Metodologia participativa.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
4, 11, 22 i 29 de novembre
Hores: 
de 9 a 14.30 hores
Lloc: 
Valls i Montblanc
Places: 
25

Objectius

· Aprendre eines d’autoconsciència que faciliten el desenvolupament de l’automotivació
· Conèixer les bases per desenvolupar un autoconcepte basat en l’autoestima
· Conèixer els referents històrics que són un model de motivació per la humanitat
· Practicar les tècniques de la visualització que permeten desenvolupar les nostres potencialitats.

Codi: 
C16-016
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El motor de la motivació pel desenvolupament de tasques.
2. Les bases de la motivació. La piràmide de Maslow i els principis de Covey.
3. La base emocional de la motivació: autovaloració i autoestima.
4. El canvi de les actituds reactives cap a les proactives.
5. Referents modèlics de la humanitat per l’automotivació: V. Frankl i N. Mandela.
6. Tècniques de visualització per aconseguir més vitalitat i energia per l’automotivació.
7. La programació mental per millorar hàbits i aconseguir propòsits.

Destinataris

Treballadors i educadors dels serveis socials bàsics d’atenció primària dels ens locals de les Terres de l’Ebre i del Priorat.

Metodologia

En el curs es treballa amb dinàmiques grupals i exposicions del professor, fent participar en tot moment als alumnes en el curs, a través de la reflexió lògica i pràctica.
Els exemples i casos pràctics són molt propers i molt aplicables a la seva realitat quotidiana.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
Dies: 1, 8, 15 i 22 de juny
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Móra d’Ebre
Places: 
25

Objectius

· Conèixer la intervenció social des del model sistèmic relacional i la seva aplicació en contextos familiars.
· Identificar els factors de vulnerabilitat, així com els elements capacitadors i factors de protecció de les famílies.
· Adquirir habilitats i tècniques bàsiques per mantenir entrevistes familiars i per intervenir en el context familiar i social.
· Reconèixer, dins el funcionament familiar, situacions de crisis per poder detectar-les i ajudar les famílies a potenciar les seves habilitats i capacitats de afrontament, adaptació i superació de la situació.

Codi: 
C15-090
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció teòrica
a) La intervenció psicosocial amb famílies des del paradigma sistèmic-relacional
b) Premisses per a la intervenció
2. El procés d’intervenció dintre del model sistèmic relacional
a) Identificació del context d’intervenció
b) L’anàlisi de la demanda
c) L’anàlisi diagnòstica
d) La formulació d’hipòtesis sistèmiques
3. Tècniques i instruments per al procés d’intervenció sistèmica relacional
a) Unió i acomodació
b) La posició del professional
c) La redefinició del problema i del context
4. Tècniques per afavorir el canvi
a) Delimitació de fronteres
b) Prescripcions i tasques
c) Tasques directes
d) Pressuposicions
e) Rituals: funcions i tipologies
5. La curiositat com a actitud per a la comprensió: La formulació de preguntes
a) Les preguntes circulars
b) Les preguntes hipotètiques
c) L’ús de les metàfores
6. La identitat sistèmica del professional
a) L’autoconcepte com a instrument de intervenció
b) Conseqüències pràctiques en el nostre fer professional
c) El que ja sabem
d) L’autoreferencia com a recurs terapèutic

Destinataris

Personal tècnic de l’Administració local que pertanyi a l’àrea de serveis socials preferentment de les comarques de la Conca de Barberà i de l’Alt Camp.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
10, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre Valls, 10 i 17 de novembre Montblanc, 24 de novembre i 1 de desembre
Hores: 
de 9 a 14,30 h
Lloc: 
Valls i Montblanc
Places: 
25

Objectius

· Saber implementar processos de diagnosi socials, atansar-se a la detecció i anàlisi de les necessitats socials, així com a programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats i la voluntat de la intervenció.
· Conèixer i comprendre el procés de pressa de decisions, provisió de recursos i temporalització d’activitats.
· Promoure l’avaluació de les intervencions que es realitzen en la pràctica professional.

Codi: 
C15-075
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. QUÈ ÉS UN DIAGNÒSTIC SOCIAL
1.1. El concepte
1.2. Naturalesa
1.3. Tipologies
1.4. Usos i utilitats
2. EL PROCÈS D’ELABORACIÓ D’UN DIAGNÒSTIC SOCIAL
2.1. Etapes
2.2. Viabilitat / Oportunitat
3. EL PROCÉS DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ. ELS INDICADORS SOCIALS
3.1. Tipologies
3.2. Identificació de situacions/problema
3.3. Identificació de recursos
3.4. Identificació de prioritats
3.5. Graelles de síntesis
4. EL PRONÒSTIC I EL PLA DE TREBALL
4.1. Les conclusions
4.2. La pressa de decisions
4.3. Estratègies d’acció
4.4. El treball interdisciplinari i en equip
5. PLANS D’INTERVENCIÓ A PARTIR DE LA DIAGNOSI
5.1. Disseny del projecte
5.2. Límits
5.3. La implementació del pla
6. ELS INFORMES SOCIALS A PARTIR DE LA DIAGNOSI
6.1. Objectius
6.2. Estructura
6.3. Algunes claus
7. L’AVALUACIÓ
7.1. Tipologia i Indicadors d’avaluació

Destinataris

Personal tècnic de serveis socials preferentment de les comarques de les Terres de l’Ebre.

Metodologia

· Metodologia activa-participativa

· Propostes i discussió reflexiva de casos. Implementació pràctica de les diferents metodologies i protocols de treball.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
21 i 28 d’octubre, i 4 i 11 de novembre
Hores: 
de 9.30 a 15 h
Lloc: 
Gandesa
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Serveis Socials