Tècnic

Objectius

Al final del curs l’alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture, que li permetrà optimitzar el temps de redacció del projecte, millorar la coherència entre plànols, reduir considerablement el risc d’errors, agilitar tasques com el còmput de les superfícies i els mesuraments, augmentar la precisió dels càlculs i coordinar de forma eficient la informació de les diferents parts del projecte. Així també l’alumne serà capaç d’editar i crear famílies amb el programari Autodesk Revit Architecture.

Codi: 
C18-061
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

Secció 1: Gestió
Mòdul 1: Documentació avançada de projectes en revit
Mòdul 2: Organització avançada de projectes en revit
Mòdul 3: Gestió de treball en equip


Secció 2: Modelat avançat
Mòdul 4: Elements constructius avançats


Secció 3: Famílies
Mòdul 6: Creació i edició de famílies (ii)
Mòdul 7: Famílies avançades
Mòdul 8: Creació de masses avançades i components in situ

Destinataris

Arquitectes i altres tècnics interessats en el BIM que ja tinguin fet el curs d’introducció o que tinguin una base i vulguin aprofundir.

Metodologia

Durant el curs s’aprofundirà en els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s’ensenyarà a realitzar una organització avançada de projectes i a gestionar del treball en equip. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d’aquest programari per part dels alumnes.

Direcció docent
Pixel 51 – www.pixel51.net

Requisits

NOTES:
1. L’alumnat ha de portar un ordinador portàtil en el qual s’hi pugui instal·lar el programa Revit.
2. Característiques de la formació:
- Tots els professors són Autodesk Revit Certified Instructors
- Els cursos sempre es fan sobre l’última versió del software.
- Llicencia Estudiant (100% funcional) de Autodesk vàlida per 3 anys pels assistents.
- Instruccions de descarrega, instal·lació.
- Documentació en pdf.
- Certificat oficial d’Autodesk per a l’alumne en finalitzar el curs
- Possibilitat per a l’alumne d’aconseguir el Revit Certified Professional després de completar els dos nivells (és necessari superar un examen presencial)

Altres dades

Durada: 
24 hores lectives
Dies: 
15, 22 i 29 de maig de 2018
Hores: 
De 10 a 14 h i de 15 a 19 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
15

Objectius

Al final de la formació l’alumne serà capaç de realitzar un projecte arquitectònic amb el programari Autodesk Revit Architecture..

Codi: 
C18-059
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

Secció 1: revit bàsic: modelat

Mòdul 1: presentació revit
Mòdul 2: inici d’un projecte en revit
Mòdul 3: creació i edició d’elements constructius (i)
Mòdul 4: creació i edició d’elements constructius (ii)

Secció 2: revit intermig: modelat i documentació

Mòdul 5: documentació d’un projecte en revit
Mòdul 6: topografia i plataformes
Mòdul 7: modelat amb masses
Mòdul 8: renderitzat

Destinataris

Aquesta és una formació presencial dirigida a persones que vulguin introduir-se en el disseny BIM. No es requereix cap coneixement previ d’aquest programari, encara que és aconsellable tenir experiència en el maneig d’eines CAD.

Metodologia

Durant el curs s’introduiran els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s’ensenyarà l’ús dels elements constructius bàsics que permetran a l’alumne crear estructures arquitectòniques. També s’ensenyarà a afegir superfícies topogràfiques i a com documentar el projecte, així com modelat amb masses i renderizat el que permetrà a l’alumne crear projectes arquitectònics. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d’aquest programari per part dels alumnes.

Altres dades

Durada: 
24 h
Dies: 
11, 18 i 25 d'abril de 2018
Hores: 
de 10 a 14h i de 15 a 19h
Lloc: 
Demarcació de Tarragona del COAC Sant Llorenç, 20-22 43003 Tarragona
Places: 
15

C17-113 / Curs: REVIT Avançat

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Al final del curs l’alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture,

C17-062 / Curs bàsic de REVIT

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Al final de la formació l’alumne serà capaç de realitzar un projecte arquitectònic amb el programari Autodesk Revit Architecture..

Objectius

Conèixer i aprofundir en les diferents temàtiques relacionades amb el territori que es desenvolupen en l’Administració pública i relacionar-les
amb els procediments, tant d’iniciativa privada com pública, en especial en el camp de l’Urbanisme, on és una temàtica rellevant de caràcter i
interès públic, pròpia de l’Administració pública.
Per estar en procés l’elaboració de la nova Llei del territori, el curs també aportarà debat i diàleg en relació a noves propostes legislatives que es
desprenen del recent procés de participació ciutadana.
S’aprofundirà en l’àmbit del planejament urbanístic i la seva gestió contrastant amb els reptes de la nova llei, com també es consolidaran les
tècniques bàsiques del planejament urbanístic (classificació, qualificació, usos i paràmetres urbanístics), que no canvien en el futur marc legislatiu.
El curs també aporta nous instruments de gestió, en relació als aspectes ambientals, econòmics i d’estalvi energètic del patrimoni i manteniment
dels espais i equipaments públics, com un aspecte fonamental i d’actualitat en el camp de l’Administració pública.

Codi: 
C17-060
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

Programa
El curs s’estructura en 4 mòduls on es desenvoluparán els següents temes:
M1.
Administració pública i procediments. (24 h)
M2.
L’ordenació del territori. Planejament urbanístic i la gestió. (32 h)
M3.
Les temàtiques sectorials del territori en relació amb el
planejament urbanístic. (24 h)
M4.
Gestió de l’habitatge, espais públics i equipaments.
El manteniment i estalvi energètic en el patrimoni públic. (24 h)
Treball de pràctiques i tutories: 96 hores

Destinataris

Aquest curs està dirigit als arquitectes i altres tècnics que vulguin aprendre i conèixer més les diferents temàtiques relacionades amb
el territori, projectes diversos i la seva gestió que es desenvolupen en l’Administració pública.

Requisits

Per rebre el certificat d’aprofitament és obligatori assistir al 90% de les ponències i assistir presencialment almenys a 5 jornades
de tutories, on a més de corregir el seu treball, l’alumne podrà conèixer el desenvolupament dels treballs dels companys.
Els alumnes inscrits a través de la Diputació de Tarragona tindran unes condicions específiques de cost que se’ls hi comunicarà en
el moment de la inscripció.
Els tècnics dels ens locals s’han d’inscriure amb el codi C17-060 en el següent enllaç:
http://www.dipta.cat/ca/node/4173/

El termini finalitza el dia 31 d'agost de 2017

 

 

Altres dades

Durada: 
Hores: 104 hores presencials i 96 hores optatives de tutoria (incloent les 96 hores de treball pràctic obligatori). Acreditació del curs: 200 hores
Dies: 
Dates: Del 26 de setembre de 2017 al 5 de juny de 2018
Hores: 
Horari: Hores lectives (dimarts de 16 a 20h) Tutories (dijous de 16 a 20h)
Lloc: 
Demarcació de Tarragona del COAC Sant Llorenç, 20-22 43003 Tarragona 977 24 93 67
Places: 
15 places disponibles pels tècnics dels ens locals del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

Objectius

Adquirir coneixements bàsics per a la reparació de petites avaries als edificis i a les seves instal·lacions, realitzant feines senzilles de paleta, electricitat, lampisteria i fusteria.

Codi: 
C17-086
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Manteniment d’obra: materials i eines bàsiques de la construcció. Característiques i usos.
2. Manteniment elèctric
2.1. Normes de seguretat i auxili
2.2. Substitució de fusibles , diferencials i altres elements d’un quadre de protecció
2.3. Interruptors i commutadors, funcions, mecanismes i instal·lació.
3. Manteniment de lampisteria
3.1. Avaries més comunes en una instal·lació de lampisteria
3.2. Muntatge i substitució d’aparells sanitaris senzills
3.3. Operacions de muntatge i substitució d’aixetes. Reparació d’aixetes.
3.4. Localització i reparació d’embussos de la xarxa d’aigua.
4. Manteniment de carpinteria
4.1. Eines de carpinteria: descripció, ús i normes de seguretat.
4.2. Frontisses, panys i altres.
4.3. Reparacions senzilles de portes i finestres.

Destinataris

Personal dels ens locals que hagi de realitzar petites reparacions en edificis públics.

Metodologia

Teoricopràctica.

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica i dins del termini establert, el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2017

Altres dades

Durada: 
30 hores lectives
Dies: 
9, 11, 16, 18, 23 i 25 d’octubre
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

Presentar el model d’ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable i donar a conèixer les novetats en l’àmbit de la tramitació municipal de les activitats.

Codi: 
C17-061
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Model d’Ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable.
1.1. El sistema d’intervenció de les activitats no classificades
1.2. La concurrència amb altres tipus d’autoritzacions o llicències
1.3. El procediment d’esmena de defectes o mancances
1.4. El règim sancionador
2. Novetats en la tramitació de les activitats
econòmiques introduïdes en la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
3. Els serveis de la Finestreta Única Empresarial (FUE).
3.1. Els recursos FUE: fitxes, taules i formularis
3.2. La cerca guiada de tràmits del Canal Empresa

Destinataris

Administratius, tècnics i secretaris encarregats de la tramitació d’activitats.

Metodologia

Exposició teòrica amb un torn de preguntes al final.

Altres dades

Durada: 
2 hores
Dies: 
C17-061_1: 29 de maig - Terra Alta / Ribera d’Ebre. Gandesa C17-061_2: 30 de maig - Priorat / Baix Camp. Reus. C17-061_3: 31 de maig - Tarragonès / Baix Penedès. Tarragona C17-061_4: 7 de juny - Conca de Barberà / Alt Camp. Tarragona C17-061_5: 12 de juny - Baix Ebre / Montsià. Tortosa
Hores: 
de 10 a 12 hores
Places: 
25

Objectius

Visualitzar, editar i amidar sobre un model Revit.

Codi: 
C17-047
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció al BIM
2. Introducció a Revit
3. Projecte en Revit
4. Fonaments per a la creació i edició d’elements constructius
5. Documentació i topografia
6. Documentació avançada i organització
7. Cas pràctic de gestió i auditoria d’un projecte en Revit

Destinataris

Personal de l’Administració local de les àrees d’urbanisme, obres públiques, arquitectura... que vulgui introduir-se en la gestió i auditoria de projectes en Revit.

Metodologia

Durant el curs s’introduiran els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s’ensenyarà a auditar un model Revit. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d’aquest programari per part dels alumnes.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
26 d'abril i 9, 10, 17 i 24 de maig
Hores: 
de 10 a 14.30 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer conceptes i components dels SIG
· Comprendre l’estructura de la geoinformació: format ràster i vectorial
· Comprendre l’estructura de les bases de dades
· Conèixer servidors d’informació geogràfica i fonts de dades
· Generar objectes georeferenciats amb informació associada
· Treballar amb eines de geoprocessament i operacions espacials
· Saber editar la informació i generar composicions cartogràfiques
· Incorporar els coneixements propis del SIG a la tasca quotidiana del lloc de feina

Codi: 
C17-049
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció als SIG i presentació de QGIS
2. Geoinformació i fonts de dades
3. Operacions espacials
4. Ús del GPS
5. Aplicacions en l’àmbit local
6. Edició i composició cartogràfica

Destinataris

Personal de l’Administració local que treballi de forma esporàdica o habitual amb informació geogràfica (cadastre, plànols urbanístics, SIGPAC, plànols d’infraestructures, ...) i que tingui uns coneixements mínims o que hagi fet el curs d’Instamaps

Metodologia

Aprenentatge virtual.

El curs s’estructura en 5 mòduls, d’unes 4 hores cadascun, que combinen sessions teòriques amb contingut pràctic.

Tant la teoria com la pràctica es recolzen en presentacions interactives i multimèdia (vídeo i àudio) i en el material necessari per al seguiment i realització de les activitats proposades.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
del 22 de maig al 26 de juny
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Assimilar conceptes cartogràfics bàsics
· Conèixer l’estructura de la geoinformació i/o lainformació georeferenciada
· Assolir destresa en el tractament de la informaciógeogràfica
· Conèixer les operacions espacials com a font d’informació per a la presa de decisions
· Saber realitzar composicions cartogràfiques iincrustar-les en llocs web
· Incorporar els coneixements a la tasca quotidiana del lloc de feina

Codi: 
C17-048
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció a Instamaps: conceptes bàsics i geoinformació
2. Importació i visualització de dades
3. Composició cartogràfica i operacions espacials
4. Publicació web
5. Ús del GPS
6. Aplicacions en l’àmbit local

Destinataris

Personal de l’Administració local que treballi de forma esporàdica o habitual amb informació geogràfica (cadastre, plànols urbanístics, SIGPAC, plànols d’infraestructures, ...)

Metodologia

Aprenentatge virtual. El curs s’estructura en 5 mòduls, d’unes 3 hores cadascun, que combinen sessions teòriques amb contingut pràctic. Tant la teoria com la pràctica es recolzen en presentacions interactives i multimèdia (vídeo i àudio) i en el material necessari per al seguiment i realització de les activitats proposades.

Pàgines

Subscriure a Tècnic