Tècnic

Objectius

Donar respostes a sobre la pertinència de redactar i tramitar projectes de legalització, els efectes, i les alternatives a l’anomenada legalització.

Codi: 
J20-002
Estat: 
Obert
Tipus: 
Jornada

Programa

Benvinguda a càrrec de Jordi J. Romera Cid, vocal de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.Intervindran:
Aleix Cama Torrell, arquitecte municipal d’Alcover.
Octavi Anguera Ortiga, advocat i secretari interventor de l’Ajuntament de Mont-Roig del Camp.
Celia Navarro Romero, arquitecta del servei de visat del COAC Tarragona.
Fila zero:
Es convidarà als arquitectes dels Consells Comarcals i a diversos arquitectes municipals de la Demarcació de Tarragona per enriquir el debat i donar el punt de vista de com s’enfoquen els projectes de legalització a cada municipi.
També intervindrà l’assessoria jurídica del COAC Tarragona.

Destinataris

Arquitectes, arquitectes tècnics i TAG al servei de l’administració local 

Metodologia

Es planteja com una formació presencial amb la possibilitat de fer-la online si la situació vers la covid-19 no ho permet.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
29 d'octubre de 2020
Hores: 
de 10 a 14h
Lloc: 
Demarcació de Tarragona del COAC
Places: 
10

Objectius

Transmetre els valors inherents a les tècniques tradicionals de la construcció, recuperar coneixements i donar les eines necessàries perquè els arquitectes, arquitectes tècnics i persones que vulguin tenir una formació en el camp de la restauració i rehabilitació tinguin uns coneixements basats en la pràctica de la professió del constructor i restaurador. A partir del coneixement de l’aplicació de les tècniques tradicionals de l’estucat de calç i el guix i de la restauració d’aquests materials tradicionals, es pretén que els tècnics tinguin una major preparació a l’hora d’elaborar projectes de restauració i rehabilitació d’edificis.

Codi: 
C20-161
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

SESSIÓ 1: LA CALÇ (4H)
Presentació del mòdul i sessió introductòria de la calç
El cicle de la calç, calç aèria, calç hidràulica. Propietats i característiques.
SESSIÓ 2: LA CALÇ: US EN ELEMENTS ESTRUCTURALS I EN RESTAURACIÓ D’ELEMENTS ESTRUCTURALS (4H)
Elaboració de formigó amb morter de calç
Restauració de murs de paredat i de carreus amb rejuntat de morter de calç i injecció de morter de calç en murs.
SESSIÓ 3: PAVIMENT DE GUIX, REVERSTIMENT DE CALÇ I CÀNEM. EL FRESC I LES PINTURES MURALS (4H)
Propietats, característiques i aplicacions del guix tradicional.
Exemples d’obres.
Paviment de guix, revestiment de calç i cànem. Exemples d’aplicació.
Explicació de les tècniques tradicionals de realització de pintures al fresc, i tècniques per la consolidació, neteja de pintures al fresc, retirada de pintures murals. Aplicació de productes en cada cas.
Explicació de d’exemples recents de restauració de pintures al fresc.
SESSIÓ 4: EXPOSICIÓ DE CASOS I EXPLICACIÓ DE TÈCNIQUES DE REALITZACIÓ I RESTAURACIÓ DE REVESTIMENTS DE MORTER DE CALÇ I D’ESGRAFIATS (4H)
Exposició de casos de restauració de façanes amb estucat de calç.
Explicació de les tècniques per la restauració i consolidació d’esgrafiats.
Exposició de tècniques de restauració de façana amb la conservació de part de l’estucat existent i de les tècniques d’aplicació de pintures per sobre de l’estucat vell i el nou per homogeneïtzar el resultat.
SESSIÓ 5: TALLER I CLOENDA DEL CURS (4H)
Taller de preparació de calç i aplicació d’estucat de calç.
 

Destinataris

Arquitectes, i altres tècnics, que vulguin aprofundir en el coneixement de l’aplicació de les tècniques tradicionals de construcció amb calç.
 

Metodologia

Es planteja com una formació presencial amb la possibilitat de fer-la online si la situació vers la covid-19 no ho permet.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
Dijous 1, 8, 15 i 22 d’octubre de 16 a 20 h. Dissabte 24 d’octubre de 10 a 14h.
Hores: 
de 10 a 14h i de 16 a 20h
Lloc: 
Demarcació de Tarragona del COAC
Places: 
10

C20-160 / CURS: BÀSIC DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS PREPARACIÓ PER A L’EXÀMEN OFICIALTarragona

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Dotar d’una visió global i específica de tot el ventall de reglamentacions, normes, guies i instruccions tècniques, així com saber interpretar i analitzar qüestions tècniques específiques que configuren la prevenció i la seguretat en cas d’incendi als edificis, per tal de formar personal tècnic amb una base sòlida en aquest camp.

C20-159 / CURS: CÀLCULS SENZILLS I ASPECTES CONSTRUCTIUS BÀSICS PER AL PROJECTE D’ESTRUCTURES I FONAMENTS

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Hi ha projectes senzills - com, per exemple, els de molts habitatges unifamiliars - que no tenen la complexitat ni els honoraris que justifiquin el tractament especialitzat dels aspectes estructurals. No obstant això, els coneixements i la documentació necessaris per abordar-los solen estar dispersos i quasi oblidats. Per això s’ha organitzat aquest curs e càlculs senzills necessaris per a desenvolupar en aquests casos el projecte de l’estructura i els fonaments. S’hi tractaran els elements bàsics i habituals, que són les parets de càrrega, els forjats, les bigues, pilars, murs i fonaments amb fórmules simplificades, promptuaris intel-figibles i programes clars. També s’exposaran els detalls constructius típics i es justificara l’acompliment de la normiativa actual.

Objectius

Presentar el model d’ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable i donar a conèixer les novetats en l’àmbit de la tramitació municipal de les activitats.

Codi: 
C17-061
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Model d’Ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable.
1.1. El sistema d’intervenció de les activitats no classificades
1.2. La concurrència amb altres tipus d’autoritzacions o llicències
1.3. El procediment d’esmena de defectes o mancances
1.4. El règim sancionador
2. Novetats en la tramitació de les activitats
econòmiques introduïdes en la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
3. Els serveis de la Finestreta Única Empresarial (FUE).
3.1. Els recursos FUE: fitxes, taules i formularis
3.2. La cerca guiada de tràmits del Canal Empresa

Destinataris

Administratius, tècnics i secretaris encarregats de la tramitació d’activitats.

Metodologia

Exposició teòrica amb un torn de preguntes al final.

Altres dades

Durada: 
2 hores
Dies: 
C17-061_1: 29 de maig - Terra Alta / Ribera d’Ebre. Gandesa C17-061_2: 30 de maig - Priorat / Baix Camp. Reus. C17-061_3: 31 de maig - Tarragonès / Baix Penedès. Tarragona C17-061_4: 7 de juny - Conca de Barberà / Alt Camp. Tarragona C17-061_5: 12 de juny - Baix Ebre / Montsià. Tortosa
Hores: 
de 10 a 12 hores
Places: 
25

Objectius

Visualitzar, editar i amidar sobre un model Revit.

Codi: 
C17-047
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció al BIM
2. Introducció a Revit
3. Projecte en Revit
4. Fonaments per a la creació i edició d’elements constructius
5. Documentació i topografia
6. Documentació avançada i organització
7. Cas pràctic de gestió i auditoria d’un projecte en Revit

Destinataris

Personal de l’Administració local de les àrees d’urbanisme, obres públiques, arquitectura... que vulgui introduir-se en la gestió i auditoria de projectes en Revit.

Metodologia

Durant el curs s’introduiran els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s’ensenyarà a auditar un model Revit. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d’aquest programari per part dels alumnes.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
26 d'abril i 9, 10, 17 i 24 de maig
Hores: 
de 10 a 14.30 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer conceptes i components dels SIG
· Comprendre l’estructura de la geoinformació: format ràster i vectorial
· Comprendre l’estructura de les bases de dades
· Conèixer servidors d’informació geogràfica i fonts de dades
· Generar objectes georeferenciats amb informació associada
· Treballar amb eines de geoprocessament i operacions espacials
· Saber editar la informació i generar composicions cartogràfiques
· Incorporar els coneixements propis del SIG a la tasca quotidiana del lloc de feina

Codi: 
C17-049
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció als SIG i presentació de QGIS
2. Geoinformació i fonts de dades
3. Operacions espacials
4. Ús del GPS
5. Aplicacions en l’àmbit local
6. Edició i composició cartogràfica

Destinataris

Personal de l’Administració local que treballi de forma esporàdica o habitual amb informació geogràfica (cadastre, plànols urbanístics, SIGPAC, plànols d’infraestructures, ...) i que tingui uns coneixements mínims o que hagi fet el curs d’Instamaps

Metodologia

Aprenentatge virtual.

El curs s’estructura en 5 mòduls, d’unes 4 hores cadascun, que combinen sessions teòriques amb contingut pràctic.

Tant la teoria com la pràctica es recolzen en presentacions interactives i multimèdia (vídeo i àudio) i en el material necessari per al seguiment i realització de les activitats proposades.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
del 22 de maig al 26 de juny
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Assimilar conceptes cartogràfics bàsics
· Conèixer l’estructura de la geoinformació i/o lainformació georeferenciada
· Assolir destresa en el tractament de la informaciógeogràfica
· Conèixer les operacions espacials com a font d’informació per a la presa de decisions
· Saber realitzar composicions cartogràfiques iincrustar-les en llocs web
· Incorporar els coneixements a la tasca quotidiana del lloc de feina

Codi: 
C17-048
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció a Instamaps: conceptes bàsics i geoinformació
2. Importació i visualització de dades
3. Composició cartogràfica i operacions espacials
4. Publicació web
5. Ús del GPS
6. Aplicacions en l’àmbit local

Destinataris

Personal de l’Administració local que treballi de forma esporàdica o habitual amb informació geogràfica (cadastre, plànols urbanístics, SIGPAC, plànols d’infraestructures, ...)

Metodologia

Aprenentatge virtual. El curs s’estructura en 5 mòduls, d’unes 3 hores cadascun, que combinen sessions teòriques amb contingut pràctic. Tant la teoria com la pràctica es recolzen en presentacions interactives i multimèdia (vídeo i àudio) i en el material necessari per al seguiment i realització de les activitats proposades.

Objectius

Adquirir coneixements bàsics per a la reparació de petites avaries als edificis i a les seves instal·lacions, realitzant feines senzilles de paleta, electricitat, lampisteria i fusteria.

Codi: 
C15-041
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Manteniment d’obra
1.1. Materials i eines bàsiques en paleteria: totxanes, aglomerant, guix, ciments, calç i morters. Característiques I usos
1.2. Reparació d’envans
1.3. Obertura de buits I col·locació de cèrcols
1.4. Eliminació de goteres i humitats
2. Manteniment electric
2.1. Coneixement de materials elèctrics. Conductors i aillants
2.2. Normes de seguretat i auxili
2.3. Substitució de fusibles, diferencials i altres elements d’un quadre de protecció
2.4. Interruptors i commutadors, funcions, mecanismes i instal·lació
3. Manteniment de lampisteria
3.1. Avaries més comuns en una instal·lació d’aigua. Reparacions
3.2. Muntatge i substitució d’aparells sanitaris senzills
3.3. Aixetes. Generalitats.Operacions de muntatge i substitució d’aixetes. Reparacions d’aixetes
3.4.Localització i reparació d’embussos a la xarxa de desguàs
4. Manteniment de fusteria
4.1. Eines de fusteria: descripció, utilització i normes de seguretat
4.2. Bisagres, fallebes, panys i altres herratges
4.3. Reparacions sencilles de portes I finestres

Destinataris

Personal que hagi de realitzar petites reparacions en edificis públics.

Metodologia

Teoricopràctica.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 30 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
30 h
Dies: 
15, 22 i 29 d’abril, i 6, 13 i 20 de maig
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25
Subscriure a Tècnic