Tècnic

Objectius

Donar a conèixer la regulació normativa derivada de la vigència de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura, a fi i efecte d’aclarir aquells aspectes relacionats amb la contractació pública que, sovint, acaben derivant en la impugnació dels plecs de clàusules de la licitació.

Codi: 
JOR18-006
Estat: 
Obert
Tipus: 
Jornada

Programa

de 9.15 a 9.30 h
Recepció dels participants

de 9.30 a 11.30 h
I. Aplicació preferent de la Llei d’Arquitectura pel Sector Públic de Catalunya
(interacció amb la Llei 9/2017 LCSP)
II. Àmbit Objectiu i Subjectiu de la Llei d’Arquitectura
III. Especificitats en matèria de contractació Pública de la Llei d’Arquitectura:
- El concurs d’idees amb primes als participants
- El concurs de projectes amb encàrrec
- El Jurat d’aquestes dues modalitats de concurs
- La contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra, i de
la concessió de la construcció i explotació d’obra del procés arquitectònic
- La contractació de la redacció dels instruments de planejament urbanístic i
dels projectes d’urbanització
IV. L’Oficina de Concursos del COAC

Helena Hugas i Garriga. Assessora jurídica de la demarcació de Girona i Coordinadora de l’Oficina de Concursos del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Destinataris

Secretaris/àries, personal tècnic i administratiu de les administracions locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Altres dades

Durada: 
2 hores
Dies: 
17 de desembre de 2018
Hores: 
de 9.30 a 11.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
limitades

Objectius

Capacitar als assistents amb la base teòrica necessària per desenvolupar un projecte integral de consum energètic gairebé nul (edificis nZEB), tant per obra nova com per rehabilitació, a partir de la tendència europea de política energètica al sector de l’edificació.

Codi: 
C18-064
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

El programa està desglossat en 2 àmbits de coneixement:

Àmbit teòric 20h / Àmbit pràctic 20h

 

1a sessió:

Àmbit teòric 3h

Què és el canvi climàtic?: La Llei 16/2017del Canvi Climàtic, de l’1d’agost 2017

Definició del concepte nZEB i transposició normativa: Definició -Valor social afegit d’un disseny nZEB- Directives europees i transposicions locals

Àmbit pràctic 1h: Estructuració del workshop: Cas d’estudi

 

2a sessió:

Àmbit teòric 3h

Economia circular Cicle de vida

Àmbit pràctic 1h: Workshop. Economia circular, nous dissenys

 

3a sessió:

Àmbit teòric 2h

Estratègies passives. Reducció de la demanda II . Estudi climatològic de l’entorn i de l’ús tipològic. Urbanisme i edificació.

Comportament de l’envolupant de l’edifici Model de certificació ambiental als edificis - LEED

Àmbit pràctic 2h: Cas d’estudi Workshop. Presentació edificis motiu d’estudi

 

4a sessió:

Àmbit teòric 2h

Estratègies passives. Reducció de la demanda II. Comportament de l’envolupant de l’edifici. Repercussió energètica del comportament de l’usuari Model de certificació ambiental als edificis. BREAM

Àmbit pràctic 2h: Cas d’estudi Workshop. Anàlisi edificis motiu d’estudi

 

5a sessió:

Àmbit teòric 2h

Estratègies híbrides. Reducció de la demanda i el consum. Estratègies de ventilació. Confort i qualitat de l’aire interior. Control i gestió de l’edifici

Model de certificació ambiental als edificis - VERDE

Àmbit pràctic 2h: Cas d’estudi Workshop. Anàlisi edificis motiu d’estudi

 

6a sessió:

Àmbit teòric 2h

Estratègies actives. Reducció del consum I. Sistemes de producció i distribució de calor. Sistemes de producció i distribució de fred

Àmbit pràctic 2h: Cas d’estudi Workshop. Certificació energètica. HULC (LIDER)

 

7a sessió:

Àmbit teòric 2h

Estratègies actives. Reducció del consum II. Estratègies d’enllumenat natural / artificial

Àmbit pràctic 2h: Cas d’estudi Workshop. Certificació energètica. HULC (CALENER)

 

8a sessió:

Àmbit teòric 2h

Fonts d’energia neta i renovable.

Tipus i avaluació. Integració

Àmbit pràctic 2h: Cas d’estudi Visor EPBD. CTE DB HE. norma FprEN ISO 52000-1

 

9a sessió:

Àmbit teòric 2h

Diferència entre Certificació energètica i Simulació energètica

Avaluació cost òptim, per obra nova i rehabilitació. Relació inversió € / estalvi kW-CO2

Àmbit pràctic 2h: Cas d’estudi Workshop. Simulació energètica amb Design Builder

 

10a sessió:

Àmbit teòric 1h

Instrument voluntari de la UE per a la notificació del rendiment dels edificis en matèria de sostenibilitat. Certificació LEVEL(s)

Àmbit pràctic 3h: Presentació resultats workshop. Debat

Destinataris

Tècnics dels ens locals del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Metodologia

El plantejament teòric es farà amb criteris d’estalvi energètic i ambiental, a través del coneixement i aplicació de les normatives que li son d’aplicació tant a nivell estatal com tendència europea.
El plantejament pràctic es farà amb el suport de casos pràctics existents i del programa oficial de certificació energètica HULC (Herramienta  unificada Lider-Calener) per consolidar i avaluar els conceptes desenvolupats a la part teòrica.

Altres dades

Durada: 
40 hores
Dies: 
El 27 de setembre, el 4, 11, 18 i 25 d’octubre, el 8, 15, 22 i 29 de novembre i el 13 de desembre de 2018
Hores: 
de 15.30 a 19.30 h
Lloc: 
Demarcació de Tarragona del COAC Sant Llorenç, 20-22 43003 Tarragona
Places: 
15

C18-061 / Revit avançat

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Al final del curs l’alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture.

C18-059 / Revit bàsic

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Al final de la formació l’alumne serà capaç de realitzar un projecte arquitectònic amb el programari Autodesk Revit Architecture..

Objectius

Al final del curs l’alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture, que li permetrà optimitzar el temps de redacció del projecte, millorar la coherència entre plànols, reduir considerablement el risc d’errors, agilitar tasques com el còmput de les superfícies i els mesuraments, augmentar la precisió dels càlculs i coordinar de forma eficient la informació de les diferents parts del projecte. Així també l’alumne serà capaç d’editar i crear famílies amb el programari Autodesk Revit Architecture.

Codi: 
C17-113
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

Secció 1: Gestió
Mòdul 1: Documentació avançada de projectes en revit
Mòdul 2: Organització avançada de projectes en revit
Mòdul 3: Gestió de treball en equip
Secció 2: Modelat avançat
Mòdul 4: Elements constructius avançats
Secció 3: Famílies
Mòdul 6: Creació i edició de famílies (ii)
Mòdul 7: Famílies avançades
Mòdul 8: Creació de masses avançades i components in situ
NOTES:
1. L’alumnat ha de portar un ordinador portàtil en el qual s’hi pugui instal·lar el programa Revit.
2. Característiques de la formació:
- Tots els professors són Autodesk Revit Certified Instructors
- Els cursos sempre es fan sobre l’última versió del software.
- Llicencia Estudiant (100% funcional) de Autodesk vàlida per 3 anys pels assistents.
- Instruccions de descarrega, instal·lació.
- Documentació en pdf.
- Certificat oficial d’Autodesk per a l’alumne en finalitzar el curs
- Possibilitat per a l’alumne d’aconseguir el Revit Certified Professional després de completar els dos nivells (és necessari superar un examen presencial)

Destinataris

Arquitectes i altres tècnics interessats en el BIM que ja tinguin fet el curs d’introducció o que tinguin una base i vulguin aprofundir.

Metodologia

Durant el curs s’aprofundirà en els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s’ensenyarà a realitzar una organització avançada de projectes i a gestionar del treball en equip. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d’aquest programari per part dels alumnes.

Requisits

Per rebre el certificat d’aprofitament és obligatori assistir a totes les jornades.
Els alumnes inscrits a través de la Diputació de Tarragona tindran unes condicions específiques de cost que se’ls hi comunicarà en el moment de la inscripció.

Altres dades

Durada: 
24 hores lectives
Dies: 
15, 22 i 29 de novembre de 2017
Hores: 
de 10 a 14 h i de 15 a 19 h
Lloc: 
Tarragona. Demarcació del COAC. Sant Llorenç, 20-22
Places: 
15

Objectius

Al final de la formació l’alumne serà capaç de realitzar un projecte arquitectònic amb el programari Autodesk Revit Architecture.

Codi: 
C17-062
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

Secció 1: revit bàsic: modelat
Mòdul 1: presentació revit
Mòdul 2: inici d’un projecte en revit
Mòdul 3: creació i edició d’elements constructius (i)
Mòdul 4: creació i edició d’elements constructius (ii)

Secció 2: revit intermig: modelat i documentació
Mòdul 5: documentació d’un projecte en revit
Mòdul 6: topografia i plataformes
Mòdul 7: modelat amb masses
Mòdul 8: renderitzat

Destinataris

Aquesta és una formació presencial dirigida a persones que vulguin intriduir-se en el disseny BIM. No es requereix cap coneixement previ d’aquest programari, encara que és aconsellable tenir experiència en el maneig d’eines CAD.

Metodologia

Durant el curs s’introduiran els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s’ensenyarà l’ús dels elements constructius bàsics que permetran a l’alumne crear estructures arquitectòniques. També s’ensenyarà a afegir superfícies topogràfiques i a com documentar el projecte, així com modelat amb masses i renderizat el que permetrà a l’alumne crear projectes arquitectònics. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d’aquest programari per part dels alumnes.

Requisits

NOTES:
1. L’alumnat ha de portar un ordinador portàtil en el qual s’hi pugui instal·lar el programa Revit.
2. Característiques de la formació:
- Tots els professors són Autodesk Revit Certified Instructors
- Els cursos sempre es fan sobre l’última versió del software.
- Llicencia Estudiant (100% funcional) de Autodesk vàlida per 3 anys pels assistents.
- Instruccions de descarrega, instal·lació.
- Documentació en pdf.
- Certificat oficial d’Autodesk per a l’alumne en finalitzar el curs
- Vídeos online per a la recuperació de sessions a alumnes que no puguin assistir a classes.
- Possibilitat per a l’alumne d’aconseguir el Revit Certified Professional després de completar els dos nivells (és necessari superar un examen presencial)

Altres dades

Durada: 
24 hores lectives
Dies: 
27 de setembre, 4 i 11 d'octubre
Hores: 
de 10 a 14 h i de 15 a 19 h
Lloc: 
Demarcació de Tarragona del COAC, Sant Llorenç, 20-22 Tarragona
Places: 
10

Objectius

Conèixer i aprofundir en les diferents temàtiques relacionades amb el territori que es desenvolupen en l’Administració pública i relacionar-les
amb els procediments, tant d’iniciativa privada com pública, en especial en el camp de l’Urbanisme, on és una temàtica rellevant de caràcter i
interès públic, pròpia de l’Administració pública.
Per estar en procés l’elaboració de la nova Llei del territori, el curs també aportarà debat i diàleg en relació a noves propostes legislatives que es
desprenen del recent procés de participació ciutadana.
S’aprofundirà en l’àmbit del planejament urbanístic i la seva gestió contrastant amb els reptes de la nova llei, com també es consolidaran les
tècniques bàsiques del planejament urbanístic (classificació, qualificació, usos i paràmetres urbanístics), que no canvien en el futur marc legislatiu.
El curs també aporta nous instruments de gestió, en relació als aspectes ambientals, econòmics i d’estalvi energètic del patrimoni i manteniment
dels espais i equipaments públics, com un aspecte fonamental i d’actualitat en el camp de l’Administració pública.

Codi: 
C17-060
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

Programa
El curs s’estructura en 4 mòduls on es desenvoluparán els següents temes:
M1.
Administració pública i procediments. (24 h)
M2.
L’ordenació del territori. Planejament urbanístic i la gestió. (32 h)
M3.
Les temàtiques sectorials del territori en relació amb el
planejament urbanístic. (24 h)
M4.
Gestió de l’habitatge, espais públics i equipaments.
El manteniment i estalvi energètic en el patrimoni públic. (24 h)
Treball de pràctiques i tutories: 96 hores

Destinataris

Aquest curs està dirigit als arquitectes i altres tècnics que vulguin aprendre i conèixer més les diferents temàtiques relacionades amb
el territori, projectes diversos i la seva gestió que es desenvolupen en l’Administració pública.

Requisits

Per rebre el certificat d’aprofitament és obligatori assistir al 90% de les ponències i assistir presencialment almenys a 5 jornades
de tutories, on a més de corregir el seu treball, l’alumne podrà conèixer el desenvolupament dels treballs dels companys.
Els alumnes inscrits a través de la Diputació de Tarragona tindran unes condicions específiques de cost que se’ls hi comunicarà en
el moment de la inscripció.
Els tècnics dels ens locals s’han d’inscriure amb el codi C17-060 en el següent enllaç:
http://www.dipta.cat/ca/node/4173/

El termini finalitza el dia 31 d'agost de 2017

 

 

Altres dades

Durada: 
Hores: 104 hores presencials i 96 hores optatives de tutoria (incloent les 96 hores de treball pràctic obligatori). Acreditació del curs: 200 hores
Dies: 
Dates: Del 26 de setembre de 2017 al 5 de juny de 2018
Hores: 
Horari: Hores lectives (dimarts de 16 a 20h) Tutories (dijous de 16 a 20h)
Lloc: 
Demarcació de Tarragona del COAC Sant Llorenç, 20-22 43003 Tarragona 977 24 93 67
Places: 
15 places disponibles pels tècnics dels ens locals del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

Objectius

Adquirir coneixements bàsics per a la reparació de petites avaries als edificis i a les seves instal·lacions, realitzant feines senzilles de paleta, electricitat, lampisteria i fusteria.

Codi: 
C17-086
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Manteniment d’obra: materials i eines bàsiques de la construcció. Característiques i usos.
2. Manteniment elèctric
2.1. Normes de seguretat i auxili
2.2. Substitució de fusibles , diferencials i altres elements d’un quadre de protecció
2.3. Interruptors i commutadors, funcions, mecanismes i instal·lació.
3. Manteniment de lampisteria
3.1. Avaries més comunes en una instal·lació de lampisteria
3.2. Muntatge i substitució d’aparells sanitaris senzills
3.3. Operacions de muntatge i substitució d’aixetes. Reparació d’aixetes.
3.4. Localització i reparació d’embussos de la xarxa d’aigua.
4. Manteniment de carpinteria
4.1. Eines de carpinteria: descripció, ús i normes de seguretat.
4.2. Frontisses, panys i altres.
4.3. Reparacions senzilles de portes i finestres.

Destinataris

Personal dels ens locals que hagi de realitzar petites reparacions en edificis públics.

Metodologia

Teoricopràctica.

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica i dins del termini establert, el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2017

Altres dades

Durada: 
30 hores lectives
Dies: 
9, 11, 16, 18, 23 i 25 d’octubre
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

Presentar el model d’ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable i donar a conèixer les novetats en l’àmbit de la tramitació municipal de les activitats.

Codi: 
C17-061
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Model d’Ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable.
1.1. El sistema d’intervenció de les activitats no classificades
1.2. La concurrència amb altres tipus d’autoritzacions o llicències
1.3. El procediment d’esmena de defectes o mancances
1.4. El règim sancionador
2. Novetats en la tramitació de les activitats
econòmiques introduïdes en la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
3. Els serveis de la Finestreta Única Empresarial (FUE).
3.1. Els recursos FUE: fitxes, taules i formularis
3.2. La cerca guiada de tràmits del Canal Empresa

Destinataris

Administratius, tècnics i secretaris encarregats de la tramitació d’activitats.

Metodologia

Exposició teòrica amb un torn de preguntes al final.

Altres dades

Durada: 
2 hores
Dies: 
C17-061_1: 29 de maig - Terra Alta / Ribera d’Ebre. Gandesa C17-061_2: 30 de maig - Priorat / Baix Camp. Reus. C17-061_3: 31 de maig - Tarragonès / Baix Penedès. Tarragona C17-061_4: 7 de juny - Conca de Barberà / Alt Camp. Tarragona C17-061_5: 12 de juny - Baix Ebre / Montsià. Tortosa
Hores: 
de 10 a 12 hores
Places: 
25

Objectius

Visualitzar, editar i amidar sobre un model Revit.

Codi: 
C17-047
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció al BIM
2. Introducció a Revit
3. Projecte en Revit
4. Fonaments per a la creació i edició d’elements constructius
5. Documentació i topografia
6. Documentació avançada i organització
7. Cas pràctic de gestió i auditoria d’un projecte en Revit

Destinataris

Personal de l’Administració local de les àrees d’urbanisme, obres públiques, arquitectura... que vulgui introduir-se en la gestió i auditoria de projectes en Revit.

Metodologia

Durant el curs s’introduiran els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s’ensenyarà a auditar un model Revit. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d’aquest programari per part dels alumnes.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
26 d'abril i 9, 10, 17 i 24 de maig
Hores: 
de 10 a 14.30 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Tècnic