Tècnic

Objectius

Conèixer el potencial dels instruments urbanístics per al desenvolupament d’habitatge, tenint en compte l’aproximació multidisciplinari per a l’anàlisi i la diagnosi amb l’objectiu de comprendre i intervenir sobre el problema urbà.
Analitzar com el planejament es pot adaptar a les noves necessitats i realitats socials i conèixer actuacions pràctiques relacionades.

Codi: 
C19-174
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

BLOC 1. INTRODUCCIÓ A L’URBANISME DES DE L’ÒPTICA DE L’HABITATGE
· L’habitatge dins del planejament urbanístic.
· Habitatge protegit.
· Necessitats dels municipis. El planejament dóna resposta a les noves necessitats?
BLOC 2. CIUTATS MÉS SOSTENIBLES
· Nous problemes urbans. Nous urbanismes.
· Urbanismes sostenible, ecològic, tàctic.
· Resiliència urbana.
BLOC 3. L’URBANISME DAVANT LA CIUTAT ACTUAL
· Desafiaments, mides i responsabilitats de l’urbanisme davant la ciutat actual.
· Dinàmiques contradictòries.
· Tendències constructores de la ciutat i la ciutadania.
BLOC 4. ACTUACIONS PRÀCTIQUES
· Plans, programes i projectes.
· Habitatge cooperatiu
· Exemples representatius de diverses escales d’actuació.
· Rehabilitació.
· La protecció de l’habitatge.
· Gentrificació i habitatge

Destinataris

Aquesta és una formació presencial va dirigida a arquitectes i altres tècnics que vulguin aprofundir en aspectes d’urbanisme i planejament

Metodologia

Teòrico pràctica

Altres dades

Durada: 
16 hores
Dies: 
8,15, 22 i 29 d’octubre de 2019
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
15

Objectius

Al final del curs l’alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture, que li permetrà optimitzar el temps de redacció del projecte, millorar la coherència entre plànols, reduir considerablement el risc d’errors, agilitar tasques com el còmput de les superfícies i els mesuraments, augmentar la precisió dels càlculs i coordinar de forma eficient la informació de les diferents parts del projecte. Així també l’alumne serà capaç d’editar i crear famílies amb el programari Autodesk Revit Architecture.

Codi: 
C19-124
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

Secció 1: Gestió
Mòdul 1: Documentació avançada de projectes en revit
Mòdul 2: Organització avançada de projectes en revit
Mòdul 3: Gestió de treball en equip
Secció 2: Modelat avançat
Mòdul 4: Elements constructius avançats
Secció 3: Famílies
Mòdul 6: Creació i edició de famílies (ii)
Mòdul 7: Famílies avançades
Mòdul 8: Creació de masses avançades i components in situ

Destinataris

Arquitectes i altres tècnics interessats en el BIM que ja tinguin fet el curs d’introducció o que tinguin una base i vulguin aprofundir.

Metodologia

Durant el curs s’aprofundirà en els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s’ensenyarà a realitzar una organització avançada de projectes i a gestionar del treball en equip. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d’aquest programari per part dels alumnes.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de setembre de 2019.

 

Altres dades

Durada: 
24 hores
Dies: 
dijous 19, 26 de setembre i 03 d’octubre de 2019
Hores: 
de 10 a 14 i de 15 a 19 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
15

C19-141 / Curs: Manteniment d’edificis

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Adquirir coneixements bàsics per a la reparació de petites avaries als edificis i a les seves instal·lacions.

C17-061 / Curs: La intervenció administrativa de les activitats econòmiques subjectes a comunicació prèvia o declaració responsable - Model d’ordenança municipal -

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Presentar el model d’ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable i donar a conèixer les novetats en l’àmbit de la tramitació municipal de les activitats.

Objectius

Visualitzar, editar i amidar sobre un model Revit.

Codi: 
C17-047
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció al BIM
2. Introducció a Revit
3. Projecte en Revit
4. Fonaments per a la creació i edició d’elements constructius
5. Documentació i topografia
6. Documentació avançada i organització
7. Cas pràctic de gestió i auditoria d’un projecte en Revit

Destinataris

Personal de l’Administració local de les àrees d’urbanisme, obres públiques, arquitectura... que vulgui introduir-se en la gestió i auditoria de projectes en Revit.

Metodologia

Durant el curs s’introduiran els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s’ensenyarà a auditar un model Revit. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d’aquest programari per part dels alumnes.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
26 d'abril i 9, 10, 17 i 24 de maig
Hores: 
de 10 a 14.30 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer conceptes i components dels SIG
· Comprendre l’estructura de la geoinformació: format ràster i vectorial
· Comprendre l’estructura de les bases de dades
· Conèixer servidors d’informació geogràfica i fonts de dades
· Generar objectes georeferenciats amb informació associada
· Treballar amb eines de geoprocessament i operacions espacials
· Saber editar la informació i generar composicions cartogràfiques
· Incorporar els coneixements propis del SIG a la tasca quotidiana del lloc de feina

Codi: 
C17-049
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció als SIG i presentació de QGIS
2. Geoinformació i fonts de dades
3. Operacions espacials
4. Ús del GPS
5. Aplicacions en l’àmbit local
6. Edició i composició cartogràfica

Destinataris

Personal de l’Administració local que treballi de forma esporàdica o habitual amb informació geogràfica (cadastre, plànols urbanístics, SIGPAC, plànols d’infraestructures, ...) i que tingui uns coneixements mínims o que hagi fet el curs d’Instamaps

Metodologia

Aprenentatge virtual.

El curs s’estructura en 5 mòduls, d’unes 4 hores cadascun, que combinen sessions teòriques amb contingut pràctic.

Tant la teoria com la pràctica es recolzen en presentacions interactives i multimèdia (vídeo i àudio) i en el material necessari per al seguiment i realització de les activitats proposades.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
del 22 de maig al 26 de juny
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Assimilar conceptes cartogràfics bàsics
· Conèixer l’estructura de la geoinformació i/o lainformació georeferenciada
· Assolir destresa en el tractament de la informaciógeogràfica
· Conèixer les operacions espacials com a font d’informació per a la presa de decisions
· Saber realitzar composicions cartogràfiques iincrustar-les en llocs web
· Incorporar els coneixements a la tasca quotidiana del lloc de feina

Codi: 
C17-048
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció a Instamaps: conceptes bàsics i geoinformació
2. Importació i visualització de dades
3. Composició cartogràfica i operacions espacials
4. Publicació web
5. Ús del GPS
6. Aplicacions en l’àmbit local

Destinataris

Personal de l’Administració local que treballi de forma esporàdica o habitual amb informació geogràfica (cadastre, plànols urbanístics, SIGPAC, plànols d’infraestructures, ...)

Metodologia

Aprenentatge virtual. El curs s’estructura en 5 mòduls, d’unes 3 hores cadascun, que combinen sessions teòriques amb contingut pràctic. Tant la teoria com la pràctica es recolzen en presentacions interactives i multimèdia (vídeo i àudio) i en el material necessari per al seguiment i realització de les activitats proposades.

Objectius

Adquirir coneixements bàsics per a la reparació de petites avaries als edificis i a les seves instal·lacions, realitzant feines senzilles de paleta, electricitat, lampisteria i fusteria.

Codi: 
C15-041
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Manteniment d’obra
1.1. Materials i eines bàsiques en paleteria: totxanes, aglomerant, guix, ciments, calç i morters. Característiques I usos
1.2. Reparació d’envans
1.3. Obertura de buits I col·locació de cèrcols
1.4. Eliminació de goteres i humitats
2. Manteniment electric
2.1. Coneixement de materials elèctrics. Conductors i aillants
2.2. Normes de seguretat i auxili
2.3. Substitució de fusibles, diferencials i altres elements d’un quadre de protecció
2.4. Interruptors i commutadors, funcions, mecanismes i instal·lació
3. Manteniment de lampisteria
3.1. Avaries més comuns en una instal·lació d’aigua. Reparacions
3.2. Muntatge i substitució d’aparells sanitaris senzills
3.3. Aixetes. Generalitats.Operacions de muntatge i substitució d’aixetes. Reparacions d’aixetes
3.4.Localització i reparació d’embussos a la xarxa de desguàs
4. Manteniment de fusteria
4.1. Eines de fusteria: descripció, utilització i normes de seguretat
4.2. Bisagres, fallebes, panys i altres herratges
4.3. Reparacions sencilles de portes I finestres

Destinataris

Personal que hagi de realitzar petites reparacions en edificis públics.

Metodologia

Teoricopràctica.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 30 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
30 h
Dies: 
15, 22 i 29 d’abril, i 6, 13 i 20 de maig
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25
Subscriure a Tècnic