Tècnic

Objectius

Presentar el model d’ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable i donar a conèixer les novetats en l’àmbit de la tramitació municipal de les activitats.

Codi: 
C17-061
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Model d’Ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable.
1.1. El sistema d’intervenció de les activitats no classificades
1.2. La concurrència amb altres tipus d’autoritzacions o llicències
1.3. El procediment d’esmena de defectes o mancances
1.4. El règim sancionador
2. Novetats en la tramitació de les activitats
econòmiques introduïdes en la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
3. Els serveis de la Finestreta Única Empresarial (FUE).
3.1. Els recursos FUE: fitxes, taules i formularis
3.2. La cerca guiada de tràmits del Canal Empresa

Destinataris

Administratius, tècnics i secretaris encarregats de la tramitació d’activitats.

Metodologia

Exposició teòrica amb un torn de preguntes al final.

Altres dades

Durada: 
2 hores
Dies: 
C17-061_1: 29 de maig - Terra Alta / Ribera d’Ebre. Gandesa C17-061_2: 30 de maig - Priorat / Baix Camp. Reus. C17-061_3: 31 de maig - Tarragonès / Baix Penedès. Tarragona C17-061_4: 7 de juny - Conca de Barberà / Alt Camp. Tarragona C17-061_5: 12 de juny - Baix Ebre / Montsià. Tortosa
Hores: 
de 10 a 12 hores
Places: 
25

Objectius

Visualitzar, editar i amidar sobre un model Revit.

Codi: 
C17-047
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció al BIM
2. Introducció a Revit
3. Projecte en Revit
4. Fonaments per a la creació i edició d’elements constructius
5. Documentació i topografia
6. Documentació avançada i organització
7. Cas pràctic de gestió i auditoria d’un projecte en Revit

Destinataris

Personal de l’Administració local de les àrees d’urbanisme, obres públiques, arquitectura... que vulgui introduir-se en la gestió i auditoria de projectes en Revit.

Metodologia

Durant el curs s’introduiran els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s’ensenyarà a auditar un model Revit. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d’aquest programari per part dels alumnes.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
26 d'abril i 9, 10, 17 i 24 de maig
Hores: 
de 10 a 14.30 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

C17-049 / Curs: Sistemes d'Informació Geogràfica per a la gestió municipal (QGIS)

Àmbit: 
Tècnic
Virtual
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
· Conèixer conceptes i components dels SIG · Comprendre l’estructura de la geoinformació: format ràster i vectorial · Comprendre l’estructura de les bases de dades · Conèixer servidors d’informació geogràfica i fonts de dades

C17-048 / Curs: Sistemes d'Informació Geogràfica per a ens locals (Instamaps)

Àmbit: 
Tècnic
Virtual
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Assimilar conceptes cartogràfics bàsics · Conèixer l’estructura de la geoinformació i/o la informació georeferenciada · Assolir destresa en el tractament de la informació geogràfica Conèixer les operacions espacials com a font d’informació per a la presa de decisions Saber realitzar composicions cartogràfiques i incrustar-les en llocs web Incorporar els coneixements a la tasca quotidiana del lloc de feina

Objectius

Adquirir coneixements bàsics per a la reparació de petites avaries als edificis i a les seves instal·lacions, realitzant feines senzilles de paleta, electricitat, lampisteria i fusteria.

Codi: 
C15-041
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Manteniment d’obra
1.1. Materials i eines bàsiques en paleteria: totxanes, aglomerant, guix, ciments, calç i morters. Característiques I usos
1.2. Reparació d’envans
1.3. Obertura de buits I col·locació de cèrcols
1.4. Eliminació de goteres i humitats
2. Manteniment electric
2.1. Coneixement de materials elèctrics. Conductors i aillants
2.2. Normes de seguretat i auxili
2.3. Substitució de fusibles, diferencials i altres elements d’un quadre de protecció
2.4. Interruptors i commutadors, funcions, mecanismes i instal·lació
3. Manteniment de lampisteria
3.1. Avaries més comuns en una instal·lació d’aigua. Reparacions
3.2. Muntatge i substitució d’aparells sanitaris senzills
3.3. Aixetes. Generalitats.Operacions de muntatge i substitució d’aixetes. Reparacions d’aixetes
3.4.Localització i reparació d’embussos a la xarxa de desguàs
4. Manteniment de fusteria
4.1. Eines de fusteria: descripció, utilització i normes de seguretat
4.2. Bisagres, fallebes, panys i altres herratges
4.3. Reparacions sencilles de portes I finestres

Destinataris

Personal que hagi de realitzar petites reparacions en edificis públics.

Metodologia

Teoricopràctica.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 30 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
30 h
Dies: 
15, 22 i 29 d’abril, i 6, 13 i 20 de maig
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25
Subscriure a Tècnic