Urbanisme i activitats

Objectius

· Adquirir coneixements sobre la normativa de sorolls.

· Aprendre a actuar davant d’un conflicte per sorolls.

Codi: 
C19-111
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Eines aplicables als conflictes per sorolls
2. La normativa de sorolls
3. Què fer davant d’una queixa per sorolls
4. Jurisprudència en matèria de sorolls

Destinataris

Personal d’ens locals que tinguin coneixements en procediments d’activitats.

Metodologia

Teoricopràctica.

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.


Només s'admetran 4 inscripcions per persona

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
4 d’octubre
Hores: 
de 10 a 15 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer els conceptes de drets i deures dels propietaris relacionats amb les classes de sòl, la classificació i la qualificació, l’aprofitament urbanístic i els sistemes urbanístics públics i privats.
· Aprendre a tramitar els instruments de planejament.
· Assolir una major seguretat jurídica en l’actuació urbanística de les entitats locals.

Codi: 
C17-056
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Principis generals de l’actuació urbanística. Especial referència al principi de desenvolupament urbanístic sostenible.
2. Règim urbanístic del sòl
2.1. Classificació i qualificació.
2.2. L’aprofitament urbanístic
2.3. L’estatut de la propietat immobiliària: drets i deures dels propietaris en cada classe de sòl.
3. Sistemes urbanístics: Concepte, adquisició i execució.
4. Instruments de planejament urbanístic: Determinacions, documentació i tramitació

Destinataris

Secretaris, secretaris interventors i personal de l’Administració local que treballi en l’àmbit de l’urbanisme, tant des d’un punt tècnic com administratiu.

Metodologia

Teoricopràctica. Combinació d’exposicions teòriques de conceptes i resolució de casos pràctics.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
pendent de determinar
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25

C16-090 / Curs semipresencial: La intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl

Semipresencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Introduir als participants en les principials novetats normatives aplicables a l’àmbit de la intervenció administrativa en matèria urbanística.

C16-076 / La planificació urbanística

Semipresencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Conèixer els aspectes claus i la tramitació del planejament urbanístic.

Objectius

. Conèixer la forma de tramitar els expedients administratius aplicables a cada tipus d’activitat, i les diverses disciplines relacionades.
. Aprendre els diversos règims legals aplicables d’acord amb la normativa de prevenció i control ambiental i amb la normativa d’activitats recreatives.
. Relacionar totes les altres disciplines aplicables.

Codi: 
C16-032
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció
1.1. Concepte d’activitats classificades
1.2. Evolució de la regulació
1.3. Legislació aplicable
1.4. Disciplines relacionades
2. La prevenció i control ambiental de les activitats
2.1. El règim d’autorització ambiental
2.2. El règim de la llicència ambiental
2.3. El règim de comunicació
2.4. El sistema de control
3. Els espectacles públics i les activitats recreatives
3.1. La intervenció administrativa
3.1. Les llicències i les autoritzacions
3.1. El règim d’inspecció i sancions
4. Les disciplines relacionades
4.1. L’urbanisme
4.2. Els horaris comercials
4.3. Els equipaments comercials
4.4. Les activitats de restauració
4.5. Els allotjaments turístics
4.6. La capacitat acústica
4.7. La via pública
4.8. Els centres de culte
4.9. Els centres de salut
4.10. Els incendis
4.11. La protecció civil
4.12. Trànsit

Destinataris

Les persones destinatàries són preferentment personal administratiu dels grups C1 i C2 que gestioni expedients d’activitats classificades.

Metodologia

La part presencial consisteix en assistir i participar en sis sessions de formació teòricopràctica, en les quals es desenvoluparan els continguts.
La part virtual consisteix en fer l’estudi dels documents i resoldre els exercicis.

Altres dades

Durada: 
40 hores
Dies: 
7, 14, 21 i 28 d'abril i 5 i 12 de maig
Hores: 
de 16.30 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Analitzar els principis informadors i els conceptes essencials de l’urbanisme.
· Estudiar l’estatut de la propietat immobiliària.
· Aprofundir en els diferents tipus de plans.
· Determinar la natura jurídica, les classes i els límits dels convenis urbanístics.
· Analitzar els instruments per a l’execució de les determinacions del planejament urbanístic.
· Estudiar les diferents tècniques per al control de l’edificació.
· Conèixer els límits del deure de conservació i/o rehabilitació dels propietaris d’immobles.

Codi: 
C15-074
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

BLOC I. Urbanisme i ordenació del territori
BLOC II. Planificació territorial i planejament urbanístic: concepte, instruments i
participació ciutadana. Els convenis urbanístics
1. Planificació territorial i planejament urbanístic
2. Els convenis urbanístics
Bloc III. Execució del planejament
1. Aspectes generals
2. Sistemes d’Actuació Urbanística
3. Adquisició de sistemes urbanístics
Bloc IV. El control de l’edificació i la disciplina urbanística
1. Les llicències urbanístiques: concepte i naturalesa
2. Actes subjectes a l’obtenció de llicències urbanístiques
3. Procediment específic per a l’atorgament de les llicències urbanístiques
4. Execució de la llicència i variacions del projecte
5. Transmissió, caducitat i revocació de llicències
6. La comunicació prèvia com a substitució de la llicència
7. La protecció de la legalitat urbanística.
8. La inspecció urbanística: administracions competents
9. Procediment sancionador:infraccions urbanístiques i sancions urbanístiques
Bloc V. Conservació i rehabilitació d’edificis
1. El deure de conservació en el nostre dret
2. Les ordres d’execució
3. La declaració de ruïna d’immobles
4. La cèdula d’habitabilitat

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2, relacionat amb l’urbanisme.

Metodologia

· Lectura i estudi del material teòric a través de la plataforma d’e-learning.
· Resolució d’exercicis i posada en comú.
· Les sessions presencials seran utilitzades per resoldre dubes i participar activament en la resolució de casos pràctics.

Altres dades

Durada: 
42 h (18 presencials i 24 virtuals)
Dies: 
de l’1 d’octubre al 30 de novembre Sessions presencials: 1 i 20 d’octubre, i 3, 12, 24 i 26 de novembre
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25
Subscriure a Urbanisme i activitats