Pagaments i operacions amb proveïdors 2015

Informació

L'article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el seu apartat tercer, estableix que els tresorers o els interventors de les corporacions locals han d'elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de pagament. 

Operacions amb proveïdors 2015

Es detalla l’import de les operacions comercials per proveïdor de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.

  • Operacions de la Diputació 2015 [PDF]
  • Operacions de BASE-Gestió de Ingressos 2015 [PDF]
  • Operacions del Patronat de Turisme 2015 [PDF]