Bases del concurs 2018

La Diputació de Tarragona organitza a l’Escola i Conservatori de Música a Reus el XIIIè Concurs de Música de Cambra «Higini Anglès».

 

1. BASES GENERALS

Primer. Podran participar en aquest concurs formacions instrumentals de cambra. S’acceptarà qualsevol formació de cambra a partir de duet i fins a octet. No es podran presentar parts doblades en  cap de les categories. Per a duets amb piano s’entén el pianista com a participant i no com a acompanyant.

L’organització es reservarà el dret d’admissió, que dependrà del volum d’inscripcions o de l’incompliment de les bases.

La Diputació de Tarragona, entitat titular de l’Escola i Conservatori de Música a Reus, es reservarà tots els drets de radiodifusió, gravació i emissió de l’esmentat concurs.

Segon. El concurs estarà estructurat en quatre categories, que estaran determinades per l’edat dels participants:

Categoria Infantil: Prova única.

L’edat màxima dels components serà d’11 anys.

Categoria Juvenil: Prova única

L’edat màxima dels components serà de 15 anys.

Categoria Jove: Prova eliminatòria i prova final.

L’edat màxima dels components serà de 18 anys.

Categoria Superior: Prova eliminatòria i prova final.

L’edat màxima dels components serà de 23 anys.

 

La inclusió a les diferents categories vindrà determinada per l’edat que tingueren el dia 31 de desembre de 2017.

 

Tercer. La relació d’admesos i exclosos es publicarà al tauler d’anuncis del centre i a la web del concurs.

L’incompliment de qualsevol requisit d’aquestes bases i pel qual no s’admeti alguna sol·licitud de participació, suposarà el no retorn de l’import del preu públic.

Quart. El concurs tindrà lloc els dies 14 i 15 de d’abril de 2018, a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a Reus, a l’Auditori Higini Anglès, situat al carrer Llovera núm. 15 – Palau Bofarull- de Reus.

Si l’organització ho creu necessari, i en funció del nombre d’inscripcions rebudes, el concurs podrà ser realitzat en un sol dia, concretament el 14 d’abril de 2018.

 

L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol categoria per manca de participació, en aquest cas, es retornarà l’import de la inscripció.

 

2. PROVES

No es podrà participar en més d’una categoria.

La formació guanyadora del primer premi de cada categoria no podrà participar en la mateixa categoria equivalent en edicions posteriors.

Totes les proves seran obertes al públic.

S’entendrà la qualitat com un valor de referència en la valoració global de les obres.

Les obres presentades a la fase eliminatòria i a la fase final no podran ser les mateixes.

No s’acceptaran canvis en el programa proposat un cop publicat l’ordre d’actuació a la web del concurs.

 

Categoria Infantil: Prova única, amb una durada màxima de 5 minuts. La prova consistirà en interpretar com a mínim una obra o moviment de lliure elecció.

 

Categoria Juvenil: Prova única d’una durada entre 5 i 10 minuts. La prova consistirà en interpretar com a mínim una obra o moviment de lliure elecció.

No s’admetran reduccions de concerts per a orquestra i solista.

 

Categoria Jove: Prova eliminatòria: interpretació com a mínim d’una obra o moviment d’una durada entre 5 i 10 minuts.

Prova final: interpretació com a mínim d’una obra o moviment d’una durada conjunta entre 5 i 10 minuts.

Les obres presentades a la prova eliminatòria i a la prova final hauran de ser d’estils diferents. No s’admetran reduccions de concerts per a orquestra i solista en cap de les proves.

 

Categoria Superior: Prova eliminatòria: interpretació com a mínim d’una obra o moviment d’una durada conjunta entre 10 i 15 minuts.

Prova final: interpretació com a mínim d’una obra o moviment d’una durada conjunta entre 15 i 20 minuts.

Les obres presentades a la prova eliminatòria i a la prova final hauran de ser d’estils diferents. No s’admetran reduccions de concerts per a orquestra i solista en cap de les proves.

El jurat es reserva el dret d’interrompre l’actuació si el grup s’excedeix del temps màxim establert.

 

3. JURAT

Primer. El jurat que avaluarà i puntuarà les proves estarà format per:

• President Honorífic, que serà el Diputat delegat dels Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona.

• President Executiu que serà el/la director/a del Centre.

• Secretari, que actuarà com a tal un/a funcionari/ària amb adscripció a la unitat d’administració de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a Reus.

• 4 Vocals, que ho seran 1 professor del Centre i 3 professionals externs procedents de diferents àmbits del món musical, tots ells nomenats per la Diputació de Tarragona, a proposta del Centre.

Segon. Les decisions del jurat seran inapel·lables davant d’ell mateix i, si ho estima oportú, podrà declarar desert qualsevol premi.

Tercer. Finalitzat el concurs, el jurat presentarà l’acta amb els/les guanyadors/res i els corresponents premis de cadascuna de les diferents categories a l’òrgan competent de la Diputació per a la seva resolució.

 

4. PREMIS

S’estableixen els següents premis per a les diferents categories:

 

            Categoria Infantil:      Primer premi   250€ (IRPF inclòs)

                                               Segon premi    150€ (IRPF inclòs)

                                               

Categoria Juvenil:      Primer premi   400€ (IRPF inclòs)

                                               Segon premi    250€ (IRPF inclòs)  

 

Categoria Jove:          Primer premi   800€ (IRPF inclòs)

                                               Segon premi    650€ (IRPF inclòs)

           

Categoria Superior:    Primer premi “Diputació de Tarragona” 1400€ (IRPF inclòs) dos concerts remunerats, un dins del cicle Joves&Clàssica Nous Valors que organitza Joventuts Musicals de Barcelona i un al Conservatori de Reus.

                                               Segon premi    900€ (IRPF inclòs)

 

Els concursants premiats hauran de facilitar les dades bancàries on desitgin que es faci la transferència de l’import del premi, mitjançant un model normalitzat que se’ls trametrà juntament amb la notificació de l’acord d’aprovació de la proposta del jurat.

 

5. INSCRIPCIONS

 

Primer. La inscripció al concurs suposa la plena acceptació de les bases i l’autorització a la Diputació perquè en faci difusió per qualsevol mitjà de comunicació.

Segon. Els participants hauran de formalitzar la inscripció de manera online a través de la web del conservatori www.dipta.cat/cmreus. Paral·lelament els inscrits hauran de fer arribar la següent documentació per correu postal en un únic enviament o a través del formulari d’inscripció de la web a l’organització del concurs (carrer Llovera 15, 43201 de Reus):

 

.  Autorització dels seus pares o tutors en el cas que siguin menors d’edat.

·  Fotocòpia del DNI o NIE de cada membre del grup.

· Resguard de l’ingrés de la quota d’inscripció del grup, realitzat al compte de la Diputació de Tarragona, número ES16 0182-5634-1902-0151-6355 de BBVA, on consti el nom del grup participant.

· Fotocòpia de la partitura general (no particel·les) de les obres que s’interpretaran en el concurs.

 

La data límit d’admissió d’inscripcions serà el 22 de març de 2018.

La no participació en el concurs no donarà dret al reintegrament de la quota d’inscripció.

La comissió organitzadora valorarà les inscripcions i aixecarà acta dels grups admesos i exclosos.

 

Tercer.  El preu d’inscripció per a cada component serà el següent:

Categoria Infantil: 6€*

Categoria Juvenil: 10€*

Categoria Jove: 14€*

Categoria Superior: 17€*

 

Quart. La relació dels concursants inscrits i l’horari d’actuació de la fase eliminatòria, podrà consultar-se a la pàgina web del concurs, a partir del 6 d’abril de 2018. L’ordre d’actuació dels participants vindrà determinat mitjançant un sorteig.

Cinquè. Durant la fase del concurs, per a qualsevol aclariment, els participants podran adreçar-se al secretari del jurat.

Sisè. S’atorgarà un diploma a cada membre dels grups participants.