Escola de música

Pla d'estudis escola de música

 

ENSENYAMENTS
 
L'ingrés en la nostra comunitat educativa comporta un compromís tant de l'alumne com dels pares envers el projecte educatiu del centre, el qual contempla els mecanismes necessaris perquè aquesta col·laboració sigui efectiva i enriquidora per a la formació musical de l'alumne. 
 
Aquesta formació musical segueix programes educatius que es complementen entre si de forma progressiva al llarg de la vida acadèmica de l'alumne, permetent-li cursar des d'uns estudis bàsics fins a uns altres netament professionalitzadors.
 
L'estructura dels ensenyaments que oferim, està clarament diferenciada. Per una banda hi ha els cursos i programes de nivell elemental que configuren l'Escola de Música i per l'altra tots els estudis de grau mitjà que corresponen al Conservatori.
 
 
Per accedir al grau PROFESSIONAL cal superar una prova d'accés regulada pel Departament d'Educació. 
 
ESCOLA
 
La nostra oferta educativa comença amb els programes de sensibilització i Iniciació, adreçats a nens i nenes de 5 i 6 anys respectivament, amb els quals entren en contacte amb els distints elements que configuren el llenguatge musical: desenvolupament de l'oïda, audició, cançó, lectura i escriptura. 
 
En els següents programes d'Aprenentatge Bàsic i Aprenentatge Avançat, l'alumne s'anirà familiaritzant amb l'instrument escollit mitjançant la pràctica individual i en grup i gaudint de la seva participació en els conjunts instrumentals i vocals de l'Escola.