Matrícula - Preinscripció 16/17

 

CALENDARI DE PREINSCIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2016-2017

 
Calendari de preinscripcó (veure document adjunt)

ESCOLA DE MÚSICA DE REUS

Oferta del curs 2015/2016

Sensibilització              24

Iniciació                      18

Descarregueu el calendari complert (veure el document adjunt)

Cal descarregar l'imprès de preinscripció (veure document adjunt) omplir-lo degudament i entregar-lo signat a la secretaria de l'escola dins el termini.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 • Original i fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne o alumna.  Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna. 
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.  Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare i la mare; o tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.  Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Documentació que justifiqui els punts del barem.

BAREM

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar

 • Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts
 • Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts
 • Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts
 • Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts

Criteris complementaris
Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris
complementaris següents:

 • Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts
 • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts

Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment.

En cas d'empat s'admet, per ordre, els alumnes el primer cognom dels quals comenci per la lletra "F”, de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic
realitzat per la Unitat de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació i vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.

Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en
situacions anàlogues.