Matrícula - Preinscripció 2018-2019

 

CALENDARI DE PREINSCIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2018-2019

Alumnes de nova entrada


Període de preinscripció: Del 18 d’abril al 18 de maig de 2018 
Període de matrícula: veure document adjunt 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Original i fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne o alumna.  Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna. 
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.  Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI del pare i la mare; o tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.  Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Documentació que justifiqui els punts del barem.

BAREM

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar

Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts

Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts

Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts

Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris/es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts

Criteris complementaris
Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris
complementaris següents:

  • Realitzar la sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts
  • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts


Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment.

En cas d'empat s'admet, per ordre, els alumnes el primer cognom dels quals comenci per la lletra "X”, de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic, realitzat per la Unitat de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació i vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.

Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions anàlogues.