Proves d'accés al Conservatori 2017/18

Calendari de preinscripció i matrícula  

Període de presentació de sol·licituds: del 23 de març al 7 d'abril de 2017, ambdós inclosos.
Abans de la data de la prova d'accés, cada centre publicarà al seu tauler d'anuncis l'oferta de places per curs i especialitat, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la
llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar reclamacions, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i la llista d'alumnes assignats. La data màxima
de publicació d'aquesta darrera llista en el cas del primer curs és el dia 12 de juny de 2017.
 
Període de matrícula: del 26 al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos
Taxa inscripció a les proves d'accés: 100€

Més informació sobre les proves d'accés (Curs 2017-2018)

Orientacions per a la prova específica d'accés als ensenyaments de música professional. Primer curs
Orientacions relatives a la lectura a primera vista - Especialitat piano. Primer curs
 

 

Documentació que s'ha de presentar i criteris de prioritat

Documentació.

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si
  • es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.