Proves d'accés al Conservatori 2018/19


Calendari de preinscripció i matrícula

Període de presentació de sol·licituds: del 4 al 16 d’abril ambdós inclosos.
Cada centre ha de fer pública la llista provisional de les persones inscrites, com a màxim dos dies després de la data final d'inscripció. L'aspirant pot presentar reclamació contra aquesta llista en un termini de tres dies i el centre disposa de dos dies a partir del període de reclamacions per publicar la llista definitiva
Taxa inscripció a les proves d'accés: 105€

Data prova d’accés 1r curs: 22 de maig de 2018

Més informació sobre les proves d'accés (Curs 2018-2019)

RESOLUCIÓ ENS/330/2018, de 26 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2018-2019.

Documentació que s'ha de presentar i criteris de prioritat
Documentació.

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si
  • es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.