Proves d'accés de 2n a 6è de GP

Calendari de preinscripció i matrícula  

Període de presentació de sol·licituds: del 23 de març al 7 d'abril de 2017, ambdós inclosos.
Abans de la data de la prova d'accés, cada centre publicarà al seu tauler d'anuncis l'oferta de places per curs i especialitat, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la
llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar reclamacions, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i la llista d'alumnes assignats. La data màxima
de publicació d'aquesta darrera llista en el cas del primer curs és el dia 12 de juny de 2017.
 
Període de matrícula: del 26 al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos
Taxa inscripció a les proves d'accés: 100€

Més informació sobre les proves d'accés (Curs 2017-2018)

Orientacions per a la prova específica d'accés als ensenyaments de música professional. Primer curs
Orientacions relatives a la lectura a primera vista - Especialitat piano. Primer curs
 

 

Documentació que s'ha de presentar i criteris de prioritat

Documentació.

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si
  • es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Preus públics d'escola i conservaori: (veure document adjunt)

 

Més informació sobre les proves d'accés

-----------------------------------------------------------------

Models de proves d'accés al grau professional

Es pot accedir a aqualsevol dels sis cursos.

INSTRUMENT
1r curs
per a tots els instruments
2n-6è curs
  Orientacions generals 2014
 
guitarra
Guitarra  
clarinet
contrabaix
fagot
flauta
oboè
percussió
piano
saxòfon
trombó
trompa
trompeta
viola
violí
violoncel

 

 

LLENGUATGE MUSICAL -Continguts i Models de la prova de

2n 3r 4t

 

 

 

Per més informació poseu-vos en contacte amb el centre o bé truqueu al 977 34 59 50