Diputació de Tarragona

QUÈ ESTUDIAR A L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE REUS?

L’oferta formativa de l’EADReus es centra, bàsicament, en els Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny.

De la família de disseny d’interiors el cicle de Projectes i Direcció d’Obres de Decoració i el cicle d’Arquitectura Efímera; i, de la família de comunicació gràfica i audiovisual, el cicle de Gràfica Audiovisual: Perfil Professional d’Infografia 3D i, el cicle d’Animació, Perfil Professional de Videojocs i Entorns Virtuals.

Altrament, s’oferten cursos de formació i monogràfics (en funció de la seva durada, no més extensa d’un any). Aquest tipus de formació no reglada es publicita al setembre de cada curs i engloba pintura, història de l’art, software de disseny, gravat, etc.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019  DEL 29 DE MAIG AL 7 DE JUNY 

El calendari és el següent:     

· Termini per presentar la sol·licitud: del 29/05/2018 al 07/06/2018   

· Termini per presentar la documentació al centre: fins a l'11/06/2018   

· Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: 27/06/2018   

· Termini per presentar reclamacions: del 28/06/2017 al 03/07/18   

· Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació revisada: 05/07/2018 

· Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds: 10/07/2018    

· Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 17/07/2018   

 

Podreu trobar tota la informació sobre el procés de preinscripció al web del Departament d’Ensenyament: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gs/

 

MATRÍCULA

El període ordinari de matrícula és del 18 al 23 de juliol de 2018.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIES

 

El calendari és el següent:  

· Termini per presentar la sol·licitud i la documentació al centre: del 24 al 26 de juliol de 2018

· Publicació de les llistes amb la puntuació provisional (al tauler d’anuncis del centre): 26 de juliol de 2018

· Termini per presentar reclamacions i publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds (al tauler d’anuncis del centre): 27 de juliol de 2018

· Termini de matrícula per als alumnes admesos: el 30 i el 31 de juliol de 2018 i el 3 i 4 de setembre de 2018.   

 

REQUISITS D’ACCÉS

ACCÉS DIRECTE

Tenen accés directe a aquests estudis els aspirants que estiguin en possessió dels títols següents, o equivalents a efectes d'accés a aquests ensenyaments (*):

 1. Prova d’accés superada a un cicle de grau superior d’arts plàstiques i disseny.

 2. Títol de batxillerat d’arts o artístic experimental. 

 3. Llicenciatura en belles arts, o certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments; arquitectura o enginyeria tècnica en disseny industrial. 

 4. Títol de batxillerat (no artístic) si s'han cursat 3 matèries de les següents: dibuix tècnic, dibuix artístic, disseny, cultura audiovisual o història de l'art.

 5. Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.

 6. Títol superior d'arts plàstiques, de disseny o de conservació i restauració de béns culturals, o bé certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments.

 7. Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.

 8. Títol de tècnic/a superior de formació professional de la família d'edificació i obra civil (per a l'accés als cicles de projectes i obres de decoració i d'arquitectura efímera), o de les famílies d'imatge i so i d'arts gràfiques (per a l'accés al cicle de gràfica audiovisual, perfil professional infografia 3D).

 9. Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

(*) o es troben al darrer curs d'ensenyaments que condueixen a l'obtenció d'aquests títols o certificacions (en el moment de matricular-se als cicles han d'aportar el títol o acreditació).

 

ACCÉS MITJANÇANT PROVA D'ACCÉS

PROVA D’ACCÉS (part específica)

Caldrà que realitzin una prova d'accés (part específica) els aspirants que acreditin estar en possessió de qualsevol dels requisits següents: 

 1. Títol universitari.

 2. Títol de batxillerat (no artístic).

 3. Acreditació de la superació del curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.

 4. Títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o  d'ensenyaments esportius. 

 5. Acreditació de la superació de la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, o de la prova general d'accés a  grau superior d’ensenyaments esportius.

 6. Acreditació de la superació total de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 7. Acreditació de la superació del curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior o del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

 8. Acreditació de la superació de les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys o de l'accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

PROVA D’ACCÉS (part comuna i específica)

Caldrà que realitzin una prova d'accés (part comuna i específica) els aspirants que acreditin estar en possessió de qualsevol dels  requisits següents:

 1. Títol de tècnic/a de qualsevol cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o d’arts gràfiques, o bé d'un cicle de formació professional inicial de la família d'edificació i obra civil  (per a l'accés als cicles de projectes i obres de decoració i d'arquitectura efímera) o de les famílies d'imatge i so i d'arts gràfiques (per a l'accés al cicle de gràfica audiovisual, perfil professional infografia 3D) i que hagi complert els 18 anys o els compleixi l’any en curs.

 2. Sense titulació i que hagi complert els 19 anys o els compleixi l’any en curs.

 

Per a consultar exemples de proves d’accés i conèixer més informació relacionada amb les proves fes click aquí.

 

BEQUES I AJUTS

BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Convocatòria 2017-2018

Termini de sol·licitud: Convocatòria finalitzada

Més informació:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

BEQUES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Bases específiques per a la concessió de beques individuals a alumnes de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona.

Convocatòria 2017-2018

Termini de sol·licitud: Convocatòria finalitzada

Bases de la convocatòria: Consultables a l'enllaç https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20151007&anyp=2015&num=09380&v=i

Les referències als cursos i als anys que s'hi contenen s'han d'entendre fetes als cursos i als anys immediatament posteriors.

 

CONVALIDACIONS

Consulta tota la informació sobre la convalidació de mòduls en aquest document

 

CALENDARI ESCOLAR

PENDENT DE PUBLICACIÓ

 

NORMATIVA ACADÈMICA

Consulta les diferents normatives del centre, de PFC i de FCT.

 

TAXES

PENDENT DE PUBLICACIÓ

 

HORARI DE SECRETARIA

DE L’1 DE SETEMBRE AL 30 DE JUNY

De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

Dimarts i Dijous de 16 h a 19 h

JULIOL

De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

AGOST

TANCAT