Proves d'accès a cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny

Primera convocatòria de la part comuna: Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua estrangera (alemanya, anglesa o francesa), Història o matemàtiques.