Personal Funcionari

Estat
19/026 Concurs oposició d'una plaça de tècnic/a superior d'administració especial, adscrita al Departament d'Inspecció i Comprovació de l'OA BASE-Gestió d'Ingressos, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria 19/026) Oberta
17/034 Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (plaça número 779), adscrita a l'Àrea d'Intervenció - Serveis Econòmics - Unitat de Control Financer, torn lliure (conv. 17/034) Tancada
16/056 Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (àmbit medi ambient)plaça número 742), adscrita a l'Àrea del SAM - Secretaria Intervenció Municipal Tancada
16/055 Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (àmbit jurídic)(plaça 741), adscrita a l'Àrea del SAM - Secretaria Intervenció Municipal (conv. 16/055) Tancada
17/035 Concurs oposició de tres places de tècnic/a superior d'administració especial, adscrites a la Unitat de Serveis Jurídics de l'Àrea de Secretaria (Conv. 17/035) Tancada
17/030 Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a superior d'administració especial, adscrita a l'Àrea Gabinet de Presidència i Planificació-Comunicació Tancada
15/041 Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera d'enginyer/a tècnic/a d'obres públiques, adscrita a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori - Explotació, torn lliure Tancada
15/030 Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a l'Àrea de Secretaria - Unitat d'Arxiu, torn lliure Tancada
15/038 Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a l'Àrea de Tresoreria - Gestió i Planificació i Gestió Financera, torn lliure - Conv. 15/038 Tancada
15/037 Concurs oposició d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a l'Àrea del SAM - Serveis Econòmics Municipals, torn lliure Tancada
16/046 Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a l'Àrea del SAM - Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori - Salut Pública, torn lliure Tancada
15/036 Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a superior, adscrita a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal - Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori - Medi Ambient, torn lliure Tancada
14/042 Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a l'Àrea Intervenció - Intervenció general, torn lliure Tancada
15/031 Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de tècnic/a mitjà/ana, adscrita a l'Àrea Gabinet de Presidència i Planificació - Projectes Europeus i Regió del Coneixement - Unitat de Projectes i Gestió Econòmica, torn lliure Tancada
15/033 Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de tècnic/a mitjà/ana, adscrit a l'Àrea de Servei Interns - Contractació, Aprovisionament i Expropiacions, torn lliure Tancada
16/010 Concurs oposició de dues places de tècnic/a superior d'administració especial per a l'Àrea de Secretaria General - Serveis Jurídics, mitjançant concurs oposició, torn lliure Tancada
13/022 Concurs oposició, torn lliure, de dues places de tècnic/a superior administració especial - Àrea Secretaria General- Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona
10/081 Concurs oposició, torn lliure, plaça administratiu Tancada
10/072 Concurs oposició, torn lliure, de Tècnic mitjà Àrea Coneixement i Qualitat Tancada
10/075 Concurs oposició, torn lliure, d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a industrial per a Enginyeria de l'Àrea del SAM Tancada
10/076 Concurs oposició, torn lliure, d'una plaça de tècnic/a auxiliar per a Enginyeria de l'Àrea del SAM Tancada
10/073 Concurs oposició, torn lliure, de tres places d'auxiliar administratiu/va per a la Diputació de Tarragona Tancada
10/074 Concurs oposició, torn lliure, plaça administratiu Tancada