Retribucions, dietes i registre d'interessos

Información

Darrera actualització:  17/07/2019

CORPORACIÓ 2019-2023

Els conceptes de retribucions, indemnitzacions i assistències o dietes que han de rebre els càrrecs electes són els següents:

  • Retribucions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial. La dedicació parcial consisteix en realitzar funcions de presidència o vice-presidència, exercir delegacions o desenvolupar responsabilitats que requereixin aquesta dedicació.
  • Indemnitzacions per raó del servei: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.
  • Indemnitzacions per assistències a sessions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formen part.

 

Relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir amb dedicacions exclusives i dedicacions brutes anuals:

Relació de càrrecs amb dedicació exclusivaRetribució bruta anual
Presidència79.695,77 €
Vicepresidència primera73.689,87 €
Vicepresidència segona67.057,36 €
Vicepresidència tercera i quarta63.126,67 €
Presidència Organisme Autònom61.812,58 €
Presidència Comissió Informativa / Diputat Delegat55.068,75 €
Presidència i Portaveu de Grup50.062,50 €
Secretaria de Grup42.000,00 €
Diputat40.050,00 €

 

Relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir amb dedicacions parcials, el seu règim de dedicació que es fixa en un percentatge de la jornada laboral de la Corporació i la retribució bruta anual:

Relació de càrrecs amb dedicació parcial% jornada laboralRetribució bruta anual
Presidència90 %71.726,19 €
Vicepresidència primera90 %66.320,88 €
Vicepresidència segona90 %60.351,62 €
Vicepresidència tercera i quarta90 %56.814,00 €
Presidència Organisme Autònom90 %55.631,32 €
Presidència Comissió Informativa / Diputat
Delegat
90 %49.561,88 €
Presidència i Portaveu de Grup90 %45.056,25 €
Secretaria de Grup90 %37.800,00 €
DiputatMàxim 90 %Màxim 36.045,00 €

 

Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial poden percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part.

Imports per les assistències als diferents òrgans col·legiats de la Diputació:

Assistència a la Junta de Govern 462,96 €
Assistència a les Comissions Especials 462,96 €
Assistència als Consells dels OO.AA 462,96 €
Resta de Comissions Informatives 401,24 €

 

Limitació, per cada exercici pressupostari anual, dels imports a percebre pels/per les Srs./Sres. diputats/des en règim d’assistències, de conformitat amb els següents paràmetres:

Règim d'assistències 
Presidència Comissió Informativa / Diputat Delegat55.068,75 €
Presidència i Portaveu de Grup50.062,50 €
Secretaria de Grup 42.000,00 €
Diputat 40.050,00 €