Ple corresponent al mes de setembre

1. SECRETARIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia 25 de juliol de 2014.

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ

2.1. Dació de compte dels Decrets de la Presidència del núm. 2.087  al 2683 de 2014.

2.2. Dació de compte del decret de Presidència de cessament de personal eventual de confiança en el càrrec d'assessor del Grup Socialista.

3. MOCIONS

3.1. Moció de suport a la convocatòria d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya presentada pels grups polítics de CiU,  PSC i ERC.


4. PRESIDÈNCIA

4.1. Dació de compte del decret de delegació de la Presidència de la Comissió informativa d'Actuacions Integrals al Territori a favor de l'Il.ltre. Sr. Alvaro Gisbert Segarra.

4.2. Proposta de Presidència d'acceptació de la Vicepresidencia de l'Arc Llatí.

4.3. Proposta de designació de representats de la Diputació de Tarragona en Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, en la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona i en   la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre.

5. ASUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

5.1. Proposta d'aprovació de la revisió de les fitxes descriptives dels llocs tipus i específics de comandament i aprovació de les fitxes descriptives dels llocs de treball núm. 87, 466, 560 de l'Àrea SAC i L519002 de l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica

5.2. Proposta d'aprovació inicial de la modificació núm. 5/2014 de la plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2014

5.3. Proposta d'aprovació inicial de la modificació núm. 5/2014 de la relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2014

5.4. Proposta de resolució de la petició de compatibilitat de professors de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona

5.5. Dació de compte de l’aprovació definitiva de la modificació núm. 3/2014 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2014.

5.6. Dació de compte de l'aprovació definitiva de la modificació núm. 3/2014 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2014.

6. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

6.1. Proposta d’aprovació inicial de les bases reguladores del Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal.

6.2. Proposta d’aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió de subvencions en espècie per a la instal·lació i dinamització de parcs de salut especialment dissenyats per a la gent gran.


7. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

7.1.  Proposta  d'aprovació  del Compte General de la Corporació i els seus Organismes Autònoms de l’exercici de 2013

7.2. Dació de compte dels informes provisionals de control financer i fiscalització a posteriori de l’exercici 2013 de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

7.3. Dació de compte de l'auditoria financera sobre els comptes anuals del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d'influència corresponents a l'exercici 2013.


8. ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS

8.1. Proposta d'acceptació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de les costes judicials de l’Ajuntament de la Riba.

PRECS I PREGUNTES

Información

Día y hora: 
Viernes, 26 Septiembre, 2014 - 09:00
Dirección: 
Saló de Plens de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
  Tarragona
España