Comissió Informativa dels Serveis d'Assistència al Ciutadà

Informació

Àmbit de gestió:

Coneixement , estudi i dictamen per a la seva aprovació pel Ple o Junta de Govern de tots els assumptes del àmbit de competència de l’àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà

* Presa i raó de tots els decrets dictats en funció de la delegació del President que afectin al seu àmbit de gestió

President

Vocals titulars

Vocals suplents