Intervenció: Comissió Especial de Comptes

Informació

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi i informe de tots els comptes pressupostaris i extrapressupostaris que s'hagin d'aprovar pel Ple d'acord amb l'establert en la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.

L'examen, l'estudi i informe dels comptes anuals de la corporació

President

Vocals titulars

Vocals suplents