Les Bandes de Musica - page 36

AGRUPACIÓ MUSICAL SENIENCA, DE LA SÉNIA MONTSIÁ
El 1904 un grup de músics de ta Sénia
van fundar la Banda Armónica Ceniense.
Des de llavors ha mantingut l'activitat. En
l'etapa del 1952 al 1955 va passar a ser
municipal, i entre el 1967 i el 1987 es va
integrar a la Agrupación Cultural y De-
portiva. El 1981 va ser una de les entitats
que es van reunir per fundar la Federació
Catalana de Societats Musicals. El 1987
va modificar els seus Estatuts, i es va
constituir l'actual entitat: l'Agrupació
Musical Senienca.
La banda realitza un gran nombre d'actu-
acions i activitats locáis, per Catalunya,
el País Valencia i Europa. Destaquen els
premis aconseguits ais certámens inter-
nacionals de Valencia (1998) i Kerkrade
(Holanda) (2001). Ha col-laborat amb
artistes com Caries Santos i Els Comedi-
ants, i el 1998 va publicar El món de la
Banda de Música, per difondre al món
escolar el coneixement de les bandes de
música.
Actualment, la banda está formada per
setanta-cinc músics, dirigits per José Ca-
latayud Castillo. Des del 1999 l'Agrupació
compta amb una segona formado: la
Banda de l'Escola de Música de l'entitat.
Té enregistrats dos discs compactes. El
2002 l'entitat va rebre la Creu de Sant
Jordi.
Agrupació Musical Senienca. Any 2002.
Autor: Fotografía Calafat.
Cedida per l'Agrupació Musical Senienca
Banda Armónica Ceniense. Any 1905.
Cedida per l'Agrupació Musical Senienca.
Fons del Museu del Montsiá
34
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...60
Powered by FlippingBook