Confluències en art i educació - page 6

PRESENTACIÓ
L’art té una funció pedagògica fonamental en la nostra societat i una bona prova és el fet que en totes les
cultures l’art és un element imprescindible. L’art no solament embelleix la societat, sinó que contribueix a
la reflexió, a lavisió crítica i a la comunicació. Arabé, l’art, comqualsevol altrepatrimoni humànecessitade
mitjansdecomunicació, d’accessibilitat a lespersones i almón. L’artquenoes comunica, quenoésaccessi-
ble, acaba ofegat, debilitat i, finalment, mor. La pedagogia és l’eina essencial en l’escomesa divulgadora: és
l’elementque téperobjecte l’estudide l’educació, elsprincipis i lesreglesde l’ensenyament.
Lapreocupaciópedagògicadelsmuseus i centres culturalsper aquest temaés inqüestionable, desde sem-
pre, peròmolt especialment enels últimsdecennis, amb lafinalitat darrerad’enriquir el pensament social i
d’atraureelmajor nombred’interessats per l’art. ElMuseud’ArtModerndeTarragona treballaenaquesta
línia, realitzant jornades, conferències i,demaneraestable, promoventactivitatsdeconeixementculturalen
l’àmbitescolar, d’institut i universitari.Unbonexemplesón lesactesde la IXJornadadePedagogiade l’Art i
Museus realitzada sotael títol de “Confluènciesenart i educació. L’educació formal coma interlocutoraen
l’accióeducativadelmuseu”, queemplaupresentar.Aquestaplecd’actes, amb totel queesvadir i proposar
l’abril de l’any2012, ésunaltreelementdepedagogiaque serveixperexpandirels seus continguts, valors i
interessos.
JosepPoblet iTous
Presidentde laDiputaciódeTarragona
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...142
Powered by FlippingBook