Guia de Bonastre - page 10

Segle
xx
156
Dificultáis, guerra i postguerra
156
Anys difícils
156
Pau Casais
157
Noms i renoms de les cases de Bonastre
158
Sindicáis, 1927
162
1936
163
L'esgiésia parroquial
164
Racionament
165
Vehicles
167
Una etapa de renovacions
168
Josep Sanabre i Sanromà
168
L'edifici de l'Ajuntament
169
Les escoles
169
Safarejos públics
170
Local social
171
Dispensari-Farmaciola
172
Evolució económica
172
Agricultura
172
Ramaderia
174
Contribució Industrial
175
Identität del poblé i période democràtic
178
L'escut heràldic
178
La democracia: eleccions municipals
178
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...274
Powered by FlippingBook