Guia de Bonastre - page 108

comissió presidida pel vei de Bonastre Arnau Estella quan l'abadia recu-
perava eis seus poders sobre les terres del Baix Penedès. Eis nombrosos
beneficis que reportava la jurisdicció sobre el senyoriu tornaven a les
arques del monestir. Sant Cugat, en realitat, mai va estar disposada a per-
dre les rendes i el poder que li reportaven eis seus drets de jurisdicció
sobre aquelles terres i sobre la seva gent, i que s'havia vist obligada a
vendre.
El monestir, amb el final de la redempció i la recuperaci de la juris-
dicció, recomponia gran part del domini sobre el Penedès, que posseïa
des de feia generacions. De res havien servit eis capitols signats, fins i tot
aquells en què eis veïns sol-licitaven el dret a defensar amb les armes el
privilegi de quedar units permanentment a la Corona.
El 2 d'agost de 1405 el Rei va entregar al monestir eis poders jurisdic-
cionals sobre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell, i sobre Bonastre i eis
altres llocs de la batllia. La cessio de Marti l'Humà va obéir a l'agraiment
del Rei a l'abadia per la donació de les reliquies de sant Sever. La posses-
sio de reliquies, sota la custòdia i supervisió de la Corona i no de TEsglésia,
responia als projectes del monarca d'aconseguir la sacralització de la seva
persona i les dels seus descendents. Pretenia, Marti I, consolidar el poder
regi amb la santificaci de la dinastia i la consagració de la monarquia,
enfortint-la enfront del poder senyorial, tant laie com eclesiàstic.
En la possessio de reliquies hi havia un cont igui religiös -subratllar
l'origen divi del poder del Rei- i un contingut politic -projectar la presèn-
cia i el prestigi de la monarquia. Marti I, induit per aquest doble objectiu,
va fer nombrosos esforços per obtenir noves reliquies. Va cercar en diver-
sos punts d'Europa i Àsia fins a aconseguir un considérable fons d'enor-
me valor religiös i politic, que es conservava a la Capella Reial del Palau
Major com a part del trésor de la Corona.
D'acord amb aquests corrents espirituals, religiosos i politics, Marti
l'Humà va aconseguir, amb la intervenció del Papa, el trasllat de les reli-
quies de sant Sever, probable bisbe de Barcelona, des del monestir de
Sant Cugat fins a la catedral barcelonina, célébrât en solemne processò
106
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...274
Powered by FlippingBook