Guia de Bonastre - page 13

Presentado
La pretensici i enfocament de les guies municipals d'aquesta
col-leccio és posar a l'abast del gran public uns materials que facilitin
el coneixement de la historia deis nostres pobles des del seu aspecte
geografie i humà, amb tot el que això significa de coneixement sobre
el territori, la seva gent i la seva cultura.
Aqüestes guies combinen el seu carácter divulgador amb dades
i materials inèdits, de manera que són d'un gran valor tant per ais ciu-
tadans com per ais estudiosos. Com tota guia, no és per llegir-la tota
d'un cop, sinó triant aquells apartats que en cada moment interessin
en funció de les necessitats del lector, que és, en definitiva, a qui va
adregada.
L'estudi que s'ha fet sobre Bonastre segueix la línia investigado-
ra de les precedents, i el rigor amb qué han treballat els seus autors
és igualment inestimable. Textos de valor historie i literari i unes
imatges de gran qualitat ens donen una visió de Bonastre interessant,
atractiva i desconeguda fins ara.
Aquest llibre será també un bon element d'atracció turística, ja que
ofereix informacions per fer rutes per indrets singulars i ens endinsa en
la riquesa natural, cultural ¡ gastronòmica d'aquest municipi.
Estic convengut que la guia sorprendrà i satisfarà no solament la
gent de Bonastre sinó també totes aquelles persones que estimen el
nostre territori i la nostra historia.
Joan Aregio Navarro
President de la Diputado de Tarragona
11
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...274
Powered by FlippingBook