Guia de Bonastre - page 14

Introducció
Quan des de l'Àrea de Cultura de la Diputado se'ns va plan-
tejar la possibi l i tat de dur a terme aquesta obra, el cert és que
vam tenir diversos dubtes. Tot i no ser-nos estranyes, coneixíem
poc les caractérist iques del terme, la població i la historia de
Bonastre. Però com que sempre és un repte pels professors uni-
vers i tar i tenir l 'ocasió de trebal lar i invest igar per reconstruir els
escenaris de vida d'un municipi -passais i présents-, conèixer la
seva gent i descobrir-ne les potencial i tats, vam acceptar la pro-
posta amb gust.
El résultat del treball, que no és exhaust iu ni def ini t iu, aporta
elements, informacions i anàlisi pel coneixement de Bonastre, ja
que -amb excepció de l'excel lent recull d' informació publicat per
la revista Gran Penedès l'any 1989-, la resta d' informacions edita-
des sobre Bonastre es referien a algun aspecte molt concret del
poble, sovint a treballs d'àmbit geogràf ic més ampl i. Per tant, l'e-
laboració d'aquest llibre suposa, f inalment, poder disposar d'una
obra específica que recull en un sol volum totes aqüestes informa-
cions i moi tes altres que s'han invest igai amb mot iu de l'elabora-
ció d'aquest llibre.
L'estructura de l'obra és semblant a la de qualsevol monograf ia
locai: per començar, un recull dels aspectes més significatius del
medi natural i el seu aprof i tament secular, població i activitats
économiques actuals; segueix un conjunt de capítols dedicats a l'e-
volució histórica, exposats, com és logie, de forma cronològica però
12
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...274
Powered by FlippingBook