Guia de Bonastre - page 15

donant importancia, mes que no pas als grans successos histories,
a aquells aspectes que mes ens poden fer entendre el dia a dia dels
antics bonastrencs. Finalment, els darrers capitols ens acosten,
d'una banda, als aspectes culturals i, de I'altra, als punts i itineraris
mes representatius del nucli urba i del terme, amb informacions
utils no nomes per al lector local sino sobretot per a aquell viatger
encuriosit que vulgui allunyar-se una mica del transit i el neguit de
la costa i vulgui dedicar part del seu temps passejant pel poble o el
seu entorn.
Quan f inalment vam dir prou i vam deixar mes o menys
enllestit el text, erem conscients que quedaven mol tes coses per
aprofundir. Tanmateix, aquesta es una feina que segur que poden
fer gent jove -o no tan jove- del poble interessats per les seves
arrels i els seus avantpassats. De documents potser no en troba-
ran gaires mes que els que hem trebal lat en aquesta obra. Pero
gent del poble amb ganes d'expl icar coses, segur que si, i aqui hi
ha un bon filo de coneixements que cal aprof i tar i posar en un
paper. 0 en una web, que ara tot es fa virtual. Nosal tres hem
pogut comptar amb I'ajut inest imable de diverses persones a qui
volem agrair de tot cor les seves aportacions, que segur que
sabran localitzar en un Hoc o altre del llibre. En concret, volem
esmentar -amb rise de deixar-nos algu- els coneixements i histo-
ries expl icades per Marcel Font, Juan Riambau i Ramon Mercade;
els passeigs pel terme i les expl icacions de Josep Gavalda; les
13
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...274
Powered by FlippingBook