Guia de Bonastre - page 16

facilitais donades per l'Ernest Mercadé, la Sefa de las Heras i el
mateix alcalde, David Godall, a l'hora de fer el treball; les dades
passades per Anton Guixens, Damià Godall, Montserrat Flores,
Raul Flores i Vanesa Torruella, i, f inalment, l'esplèndida col labo-
raciô del bon amie Enric Lôpez, del Vendrell, en els capitols de
vegetaciô i fauna.
Conf iem que el llibre que teniu a les mans, que tôt i anomenar-
se guia i anar destinât a tôt tipus de public té un component de tre-
ball cientific molt important, us plagui o, si més no, pugui servir
per tenir com a eina de consulta per a aquells que estiguin intéres-
sais en aquest tros de mon, les seves dones i els seus homes.
Els autors
14
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...274
Powered by FlippingBook