Guia de Bonastre - page 43

penetrables, plenes de lligams i
plantes enteranyinades, amb
molta biodiversitat ¡ una produc-
ció silvícola molt baixa (poca
llenya, de poca qualitat i amb
poques altres espècies explota-
bles). En aquests espais del
terme que hem citat, per dife-
rents raons s'hi ha conservât el
Pinedes a la zona del Mallol. Foto: J. Blay.
bosc: o els conreus s'han aban-
donat (en alguns llocs encara es veuen restes de marges pel mig del
bosc), o s'hi ha mantingut el bosc per raons d'explotació silvícola, o no
s'hi ha plantat mai a causa de la pobresa del sòl, la manca d'aigua o el
fort pendent. El tipus de sòl que hi ha és calcari, poc format i amb una
profunditat ben poc potent, però, tot i això, els arbres, arbustos i herbes
hi han pogut anar arrelant i, amb l'erosió produïda pel clima i per la
mateixa meteorització de la roca per part deis vegetáis, han pogut colo-
nitzar aquests indrets. Amb les primeres plantes i amb ajuda de l'aigua
es va anar créant matèria orgànica, i d'aquesta manera s'ha acabat pro-
duint una zona boscosa. Són boscos on predominen els pins blancs
(Pinus halepensis)
i alguna alzina
(Quercus ilex)
com a estrat arbori
superior, i coni a sotabosc hi ha una multitud de lianes i plantes menors
que apareixen al quadre annex.
Plantes caractéristiques dels boscos
Arboç (
Arbutus unedo)
Argelaga
(Genista scorpius)
Aritjol (
Smilax aspera)
Bruc d'hivern (
Erica multiflora)
Càdec
[Juniperus oxycedrus)
Coscoll o garric {
Quercus coccifera)
Esbarzer (
Rubus ulmifolius)
Esparraguera boscana I
Asparagus acutifolius)
Estepa blanca
[Cistus albidus)
Estepa negra (
Cistus monspeliensis)
Galzeran (
Ruscus aculeatus)
Gatosa (
Ulex parviflorus)
Llentiscle o mata (
Pistacia lentiscus)
LMgabosc (
Lonicera implexa)
Marfull (
Viburnum tinus)
Margalló (
Chamaerops humilis)
41
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...274
Powered by FlippingBook