Guia de Bonastre - page 46

Àlbers a la vora del torrent,
davant de Cal Peix.
Foto: J. Blay.
la seva raresa, d'alguns végétais que, com la cua de cavali (
Equisetum
sp.),
disposen de fulles en forma de petits tubs. Les espècies més caractéristi-
ques s'esmenten al quadre annex.
Plantes caractéristiques dels indrets humits
Àlber (
Populus alba)
Hiperic (
Hypericum
sp.)
Alzina (
QuercusHex)
Jonc
(Juncus bufonius)
Baladre (
Nerium oleander)
Uedoner
(Celtis australis)
Bardana menor
(Arcticum minus)
Magraner bord (
Punica granatum)
Blet blanc (
Chenopodium album)
Menta (
Mentha
sp.)
Blet bord
(Emex spinosa)
Ortiga (
Urtica
sp.)
Canya
(Arundo donax)
Pi blanc (
Pinus halepensis)
Creixen (
Nasturtium officinale)
Pi pinyoner (
Pinus pinea)
Escabiosa (
Scabiosa atropurpúrea)
Plantatge (
Plantago
sp.)
Freixe
(Fraxinus angustifolia)
Pollancre (
Populus nigra)
Gram d'aigua (
Paspalum distichum|
I l La fauna
El terme de Bonastre és un espai privilégiât, ja que engloba uns
territoris idonis per albergar-hi moites espècies d'animals. Disposa de
llocs boscosos, espais oberts de màquia, brolles, timonedes, zones
humides com el torrent de l'Aguilera, abundants àrees conreades, zones
44
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...274
Powered by FlippingBook