Guia de Bonastre - page 47

de regenerado espontània, solanes, erms, etc. Això comporta que la
fauna s'hi vagi instal-lant i reproduint, ja que gaudeix d'aliò més essen-
cial per al seu cicle vital: molta quantitat d'aliments i amagatalls. A més,
la presència de poblacions i masies hi ha fet incorporar, ancestralment,
les espècies anomenades antròpiques, que són les que están associades
a l'home i a les seves activitats.
Davant d'aquesta riquesa faunistica, metodològicament s'ha optât
no per la descripció exhaustiva, sino per conèixer la nostra fauna fent un
petit passeig pel terme, habitat per hàbitat, citant els animals que s'hi
poden trobar més freqüentment. En un principi obviarem totes aquelles
espècies esporàdiques que no ens visitin en gran nombre, ja que supo-
saria un excès d'informació i podria conduir a algunes confusions. Per
posar un exemple, és possible que es vegin alguns ànecs emigrant o
algún ocell de temporada o de pas, com és el cas d'algun martinet que
s'aturi al torrent, o el pas de les cigonyes, etc., però per la seva periodi-
citat no seria coherent incloure-les en aquesta Mista.
En canvi, si que citarem espècies que en principi serien rares de
localitzar habitualment per aqüestes contrades i que, en canvi, hi són
presents gracies a factors antròpics, com la nova implantació d'àrees
urbanes o el fet d'haver-hi ben a prop un espai on s'hi alliberen espè-
cies cinegètiques destinades a ser caçades posteriorment. Per això
mateix, encaré que pugui semblar ben estrany trobar faisans ais nos-
tres boscos, será possible a causa d'aquestes activitats. Per altra
banda, animals que els nostres rebesavis podien contemplar, actual-
isent ja han desaparegut, com alguns tipus de félins, amfibis, rèptils
o rapinyaires.
Per descomptat, no farem cap incis referent ais artròpodes i fauna
menor, ja que, pel seu elevat nombre, la gran complexitat de la des-
cripció i la poca presència visual que en tindríem, no ens deixaria
seguir la línia marcada per aquest estudi. Un últim apunt: només citem
cada espècie en un dels llistats, el que creiem més representatiu.
45
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...274
Powered by FlippingBook