Guia de Bonastre - page 48

Zones deconreu,marges, antigües i noues construccionsa'illades i poblacions
Les zones de conreu, estiguin en producció o no, han estât tradicio-
nalment un espai molt ric en fauna, ja que els animais hi poden trobar
grans quantitats d'aliment, aigua i refugi. Els cocons, les basses, els mar-
ges, els troncs deis arbres, els camins embardissats, els esbarzerams, els
canals d'aigua, etc., són un paradis per a tota mena de bestioles. També
ho són les antigües masies, barraques, velles construccions i, natural-
ment, els espais urbanitzats, que resten plens de fauna variada, moites
vegades en contra de la nostra voluntat.
Dintre de la vila de Bonastre, a les urbanitzacions, cases, masies i mar-
ges no hi poden faltar els dragons, que gaudeixen erróniament de mala
fama, ja que es creia que es menjaven la roba en ser localitzats dintre deis
armaris; pero ells, que són caçadors carnívors, el que feien era menjar-se les
suculentes arnés, que sí que feien
estralls en els teixits. En algunes
golfes, llocs foscos i elevats, i
també a les galeries de les mines,
hi podem trobar diversos tipus de
ratpenats (una altra víctima de les
llegendes), tots extremadament
beneficiosos per a l'home i per al
bestiar, ja que consumeixen
importants quantitats d'insectes.
També trobarem a les ciutats i
masies els nostres entranyables
amies rosegadors, rates i ratolins.
Aquests animalons fan companyia a una série d'ocells urbans, tant nocturns
com diürns, que s'han adaptat a les nostres activitats i s'han quedat per
sempre més a fer-nos companyia i, moites vegades, a ajudar-nos a limitar el
nombre d'altres animais consideráis nefastos, com els recentment esmen-
tats o alguns molestos insectes. Tots ells apareixen en el quadre annex.
Ratpenat orellut gros. Foto: F. Aguilar.
46
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...274
Powered by FlippingBook