Guia de Bonastre - page 50

Com hem pogut observar, excepte en el cas de les aus -comunes a
altres hàbitats, com el sotabosc, eis herbassars o les màquies-, el nom-
bre d'espècies citades és força réduit, ja que la presència humana ha fet
desaparèixer molts animais que entraven en directa competència amb
eis homes pel consum de fruits, sembrats i bestiar o que han estât eradi-
cats a causa de liegendes, com algunes classes de rèptils i amfibis.
I Sotabosc, máquies, brolles i herbassars
Després d'aquesta ruta pels trossos conreats, ens endinsarem en un
terreny més abrupte i dens com són les zones de sotabosc obert, brolles,
máquies i herbassars, que abunden per aqüestes contrades. Evidentment,
el nombre de bestioles que hi podrem trobar será el més elevat de tots els
hábitats que estudiem, ja que en aqüestes zones disposen d'abundants
llocs de refugi i de grans quantitats d'aliment. En primer Hoc, citarem
diverses espécies de serps, benefi-
cioses per la quantitat de petits
mamífers que mengen, incloent el
verinós escurgó, la preséncia del
qual és un indicador de qualitat
ambiental. Juntament amb aquests
réptils, hi conviuen mamífers com
ara els petits rosegadors, mentre que
els més grans són cada cop més rars
si no comptem el pore senglar, que
alterna períodes d'abundáncia amb
altres de menor preséncia. Un nom-
bras estol d'ocells, en general de
mida petita, són presents també en
les extenses zones de brolla i garriga
del terme. Els més representatius
apareixen en el quadre annex.
Senglar. Foto. J. Blay.
48
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...274
Powered by FlippingBook