Guia de Bonastre - page 51

Animais representatius de brolles i garrigues
Rèptils
Gafarro (
Serinus serinus)
Escurgó (
Vipera latastei)
Mallerenga cuallarga (
Aegithalos caudatus)
Serp blanca (
Elaphe scalaris)
Mastegatatxes
(Ficedula hypoleuca)
Serp de ferradura (
Coluber hippocrepis)
Mussol comü (
Athene noctua)
Serp llisa meridional (
Coronella girondica)
Papamosques gris (
Muscicapa striata)
Serp verda (
Malpolon monspessulanus)
Pardal roquer
(Petronia petronia)
Mamifers
Passereil comü (
Carduelis cannabina)
Fagina (
Martes foina)
Pinsä vulgär (
Fringilla coelebs)
Gat mesquer
[Genetta genetta)
Pit-roig (
Erithacus rubecula
1
Guineu (
Vulpes vulpesl
Roquerol (
Hirundo rupestris)
Mostela
[Mustela nivalis)
Rossinyol (
Luscina megarhynchos)
Pore senglar (
Sus scrofa)
Siboc (
Caprimulgus ruficollis)
Rata cellarda
[Eliomys quercinus)
Tallareta cuallarga
(Sylvia undata)
Ratolí de bosc (
Mus spretus)
Tallarol capnegre
(Sylvia melanocephala)
Aus
Titella
[Anthus pratensis)
Alosa vulgar
(Alauda arvensis)
Tord comü
(Turdus philomelos)
Bitxac comú
(Saxícola torquata)
Trencapinyes
(Loxia curvirostra)
Cogullada vulgar (
Galerida cristata)
Zones humides: rieres, pous i basses
Ara deixarem d'esgarrinxar-nos en sec i passarem a una zona on també
hi ha esbarzeram i altres plantes de màquia i sotabosc, però amb molta més
humitat i en menys quantitat: els rierols i torrents. Dintre d'aquest apartat hi
hem inclòs les basses i els pous, ja que hi ha animais de zones humides que
normalment tarobé ens els trobarem habitant aquests indrets més antròpics.
Com ja hem indicat, Bonastre té el privilegi de disposar d'una riera de curs gai-
rebé continu, i amb zones amagades on gairebé tot l'any es pot disposar d'ai-
gua, ja sigui en forma d'entollaments o en curs. A banda, la multitud de con-
reus proporcionen basses, pous i cocons on van a viure-hi, reproduir-s'hi i ali-
mentar-s'hi força espècies d'animals. Citarem, en primer Hoc, el vidriol o serp
de vidre
(Anguis fragilis)
que, juntament amb la bivia o lludrió
(Chalcides stria-
tus = chalcides),
trobarem sovint als fangs i voreres de les rieres i zones humi-
des. On hi hagi més aigua i a les basses notarem la presència de les utils serps
d'aigua, tant la
Natrix natrix
com la
Natrix maura,
que es disfressa d'escurçô
Per enganyar l'enemic. A banda d'aquests réptils, hi ha una série d'amfibis que
49
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...274
Powered by FlippingBook