Guia de Bonastre - page 52

els fan companyia: la salamandra
(Salamandra
salamandra),
el tòtil
(Alytes obstetricans)
-que és una espè-
cie de gripau en qué el másele es cuida
de la posta-, el gripau d'esperons
(Pelobates cultripes),
el gripau comú
Tòtil. Foto: F. Aguiiar.
(Bufo bufo),
el gripau corredor
(Bufo
calamita)
i, naturalment, les abundants
granotes verdes
(Rana perezi).
D'ocells no n'hi trobarem gaires, ja que les aus
de zones humides necessiten bones quantitats d'aigua i, a més, són presa
fácil de mil i un depredadors. S'hi podrá trobar alguna polla d'aigua
(Gallinula
chloropus)
i algún altre ocell d'espais humits, però molt esporàdicament.
Boscos
Si volem seguir la nostra ruta, ara sortirem de les escasses zones humi-
des i ens dirigirem als boscos. Aquests espais no són tan abundants com
anys enrere a causa de l'accio humana -incendis, urbanitzacions, etc.-, però,
en canvi, actualment n'hi ha més que fa un segle, gracies a la proliferació de
zones boscoses com a consequència de l'abandonament d'algunes terres de
conreu. Bonastre disposa de bastantes hectàrees arbòries, on trobarem algun
exemplar de pinya ratada per
algun esquirol
(Scirius vulga-
ris),
que les rata de manera
diferent del seu amie d'hàbitat,
el ratoli de camp
(Apodemus
sylvaticus),
i per això se sap on
hi ha esquirols, ratolins, o totes
dues coses. Com a aus, hi loca-
litzarem, com veiem al quadre
annex, tant petits ocells com
grans rapinyaires diurns o noc-
turns; aquests darrers dissorta-
Àliga cuabarrada. Foto: F. Aguiiar.
50
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...274
Powered by FlippingBook