Guia de Bonastre - page 53

dament han vist minvar molt el seu nombre, i alguns d'ells, amb la seva mort,
aniran augmentant la llista d'animals en vies d'extincio.
Aus representatives de les zones boscoses
Àliga cuabarrada (
Hieratus fasciatus)
Aligot
IButeo buteo)
Cotoliu (
Lullula arborea)
Duc (
Bubo bubo)
Gaig (
Garrulus g landa rius)
Gralla (
Corbus monedula)
Griva (
Turdus viscivorus)
Mallerenga biava
{Parus caeruleus)
Mallerenga emplomallada
{Parus cristatus)
Oriol (
Oñolus oriolus)
Picot verd
{Picus virìdis)
Puput (
Upupa epops)
Tudó (
Columba palumbus)
Xoriguer comú
{Falco tinnunculus)
Aquest repàs de la fauna ha estât molt aproximatiu, ja que hem vol-
gut triar aquelles espècies que actualment són més comunes.
Segurament, d'aqui a uns quants segles tot plegat haurà canviat, però
creiem que aquest estudi actual serveix com a reflex de la riquesa fau-
nistica que avui tenim entre nosaltres.
Elmedi fisic: un conjunt de recursos utilitzats històricament
Tots els elements del medi fisic conformen un conjunt de recursos que
poden ser utilitzats per l'home. En funció de la quantitat de recurs, de les
necessitats existents i de les tècniques conegudes, hi haurà recursos que es
podran aprofitar sempre, com ara els sòls per a l'agricultura, i en canvi d'al-
tres només s'explotaran en époques concretes, com ara les pedreres. El
terme de Bonastre compta amb una sèrie de recursos que s'han anat aprofi-
tant i deixant d'aprofitar al llarg del temps. D'altra banda, el medi fisic també
actúa com a condicionant de l'establiment humà, afavorint o dificultant la
creado d'assentaments, d'activitats économiques o d'infraestructures.
Intenta rem en les ratlles que segueixen aproximar-nos a les possibilitats que
dona el medi fisic de Bonastre per a l'establiment d'activitats humanes.
f ls recursos geològics:mines ipedreres
El terme de Bonastre presenta diverses possibilitats d'explotar les
roques existents, com aixi s'ha fet al llarg de la historia. Per exemple,
51
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...274
Powered by FlippingBook