Guia de Bonastre - page 55

els recursos existents eren molt pocs ja ¡nicialment, o bé que l'explotació
que se n'havia fet al segle xix o abans els havia gairebé exhaurit.
L'altra explotació minera de qué es té constancia es troba prop del
torrent de Cal Setró, al sud-est del terme, al barranc anomenat precisa-
ment Fondo de les Mines. S'hi pot trobar una mineralització amb goethi-
ta terrosa i limonitica, hematites i calcita explotada com a mina de ferro
almenys a la primera meitat del segle xix, pero, com en el cas anterior, no
hi ha cap noticia posterior que indiqui que estiguessin en explotació més
enllá d'aquestes dates. Madoz, tot i que les esmenta, també diu que ja no
están en explotació. Segons la primera versió del
Mapa Geológico,
l'any
1892 es va donar la concessió de les mines de Santa Teresa de Jesús, de
12 hectárees, que sembla ser la mateixa de les mines de ferro més anti-
gües. També hi havia una altra concessió de jaciments de ferro al camí
d'Albinyana (Santa Matilde), de 18 hectárees, donada el mateix any. El
mateix
Mapa Geológico de
l'any 1934 indica l'existéncia d'un altre indret
amb preséncia de siderita, tetraedrita i pirita a llevant de Bonastre, pero
no especifica res més. Com en el cas de les mines de plata, ningú recor-
da la mina en funcionament. Per
tant, sembla que les concessions
de mines de ferro de final del xix
i comengament del segle xx tam-
poc van arribar a fer-se efectives.
La mencio d'una concessió el
1903 a l'impost d'activitats indus-
trials
de
la provincia
de
Tarragona coneguda com a Mina
Alzola podria referir-se a aquest
jaciment, però podria també fer
referència a les mines de plom i
Piata esmentades abans. Gabriel
José Escobar, de Santur tzi, va
Les mines de ferro. Foto: J. Blay.
53
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...274
Powered by FlippingBook