Guia de Bonastre - page 56

pagar aquell any 81 pessetes en concepte de contribució per aquesta
concessici.
Al marge deis minerais de ferro i plom argentífer, tradicionalment
s'havien explotat altres recursos de les roques del terme. Així, a les mar-
gues triàsiques l'abundància de guix havia donat Hoc en diversos llocs
del terme a guixeres i també ais corresponents forns de guix, element
produit des d'antic, com es pot veure als capitols d'història d'aquest
mateix llibre. Segons Madoz, s'obtenia guix blanc i negre. Actualment el
topònim
guixera
o
guixeres
es conserva en diferents indrets del terme,
com ara a la Trunyella, on encara resten drets antics forns vora la masia,
o al carni d'Albinyana.
També hi havia hagut forns de calç i pedreres de calcària gracies a la
presència d'aquesta roca compacta; a prop de Cal Passafora se n'extreien
lloses. Igualment, es coneixen referències historiques de forns teulers, i,
més recentment, s'havia extret argila vermella de Cal Peix per fer rajóles
al Vendrell, i també arena deis Plans i grava del torrent per fer àrids per
a la construcció.
Elscondicionants climàtics i desòlsper a /'agricultura
El terme de Bonastre presenta unes aptituds relativament bones per a
l'agricultura que han permès una ocupació histórica del territori més o
menys continuada. D'entrada, el clima és prou bo en l'aspecte tèrmic, amb
un periode de possibles gelades reduït a uns quatre mesos i escassa
presència de gelades tardanes, cosa que permet un ampli ventali de con-
reus. El problema climàtic més greu ha estât sempre el de la irregularitat
en les aportacions de la pluja, que ha alternat anys plujosos amb periodes
de sequera llargs, i això en un territori com el mediterrani, on les tempera-
tures estiuenques són altes, vol dir que els conreus han de suportar un
estrés hídric considerable. D'altra banda, la ventilado en general és bona,
potser amb l'excepció d'alguna fondalada, fet que redunda positivament
en els conreus, tant per a la pol linització com per disminuir els excessos
d'humitat que es poden presentar en períodes de pluges continuades.
54
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...274
Powered by FlippingBook