Guia de Bonastre - page 57

Pel que fa als sois, cal distingir diferents àrees en funció, sobretot, de la
roca mare existent. Els sols formats sobre la roca calcària o dolomitica com-
pacta que forma bona part del terme són, en general, sois pobres a causa de
la seva reduïda espessor natural. Només en els vessants menys inclinats l'a-
cumulació a les parts baixes ha permès el conreu a partir de processos histo-
ries d'abancalament que s'han produit en époques de pressió demogràfica
o conjuntura econòmica favorable, com ara a la segona meitat del segle xix
amb l'expansió de la vinya. Lògicament, en el moment que la conjuntura
agrària deixa de ser favorable, són els primers terrenys que s'abandonen, i
de fet en el moment actual están ocupats per garrigues o pinedes.
Les argiles i margues triàsiques desenvolupen, lògicament, sòls més
aptes per al conreu. Situades normalment en els vessants mitjans, han
requerit també la construcció de marges de pedra a causa del pendent,
que han constituït terrenys agricoles que, només alii on afloren més gui-
xos o bé on el fort pendent ha condicionat uns bancals excessivament
estrets, han deixat de ser conreats. Amb tot, el pendent i la dificultat o
impossibilitat de reg han fet que quedessin com a terrenys de segona
qualitat dins del terme.
Els millors sois han estât de sempre els deis fondos conreats i els
del Clot de Bonastre. Aquests són sòls més heterogenis i, si bé hi pre-
dominen els elements argilosos fins, la seva pedregositat i l'escassa
Vs conreus del Corrai
de
^ellhanaprofitat
u
" clot argi/ós en un
terreny difícil per al
conreu. Foto: J Blay
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...274
Powered by FlippingBook