Guia de Bonastre - page 58

compactado en molts sectors n'alleugereixen la textura i els fan
millors. La seva espessor és també alta com a conseqüéncia del procès
d'acumulació continuât a partir deis vessants, i no és estrany, dones,
que a hores d'ara presentin la principal superficie conreada del terme.
Han requerit també l'anivellament i la construcció de marges, pero
l'amplada deis camps -que permet perfectament l'entrada deis trac-
tors- i en alguns la possibilitat de reg ha permès el seu manteniment
agrícola fins al moment actual. Malgrat que són els millors sois del
terme, la seva fertilitat futura pot tendir a davallar, ja que l'acció agrí-
cola del pagés tendeix a ser insuficient perqué cada cop es treballa més
a temps parcial, com ja comentava fa uns anys E. Cobertera.
Finalment, cal esmentar els sois deis Plans, d'origen similar ais
anteriors pero en un terreny molt més planer i amb menor acumulado.
Aquí alternen els camps amb sois profunds i conreables amb altres de
sois més superficials, molt pedre-
gosos i en algún cas amb tapassot.
Aquests camps de menor qualitat
han donat lloc, pero, a un paisatge
molt bonic i característic de pedra
seca.
Sota els sois deis Plans pot aparèixer
la roca compacta a poca
profunditat.
Foto: J. Blay.
La conjunció del clima mediterrani
i d'un terreny generalment pedre-
gós i inclinât, amb sois majoritària-
ment calcaris i argilosos, ha donat
Hoc a una agricultura basada en un
secà de vinya i olivera com a con-
reus més tipies, conreus que arre-
len bé en aquest tipus de sòl i
capaços de produir bé malgrat les
dures condicions d'un estiu càlid i
sec com el nostre. No és aquest un
56
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...274
Powered by FlippingBook