Guia de Bonastre - page 59

territori gaire bo per al cereal; si històricament hi havia tingut un logie
desenvolupament -com veurem en parlar, per exemple, del segle xvi-
a causa de la seva importància en l'alimentació de la població, quan la
provisió de blat es va assegurar de l'exterior, es va reconvertir l'agri-
cultura cap ais més productius olivers o vinya. Els ametllers i els garro-
fers són també uns tipus de conreu que poden resultar adéquats al
territori de Bonastre; amb tot, vinya i oliveres han résultat quasi sem-
pre més rendibles i han dificultat la seva extensió. Altres conreus han
ocupat o bé ocupen espais secundaris en el terme condicionats pel
medi: aixi, els avellaners, tot i haver tingut una expansió significativa
fa uns quants decennis, es troben naturalment limitais pel carácter cal-
cari del terreny i el dèficit d'aigua; altres conreus de secà es troben
limitais en condicions naturals per la disponibiliiat d'aigua.
Ladisponibilitat d'aigua coma condicionant
En un medi mediterrani com el nostre, tenir aigua ha volgut dir
històricament tenir riquesa. L'aigua ha servit per regar camps, per moure
molins, com a element en diferents processos artesanals i industriáis i,
evidentment, per abastar les diferents necessitats de la població. En
aquest sentit, a Bonastre, tot i ser un terme relativament rie en aigua, els
condicionants fisics no han permès aprofitar-la prou. Ha servit, això si,
perqué els habitants de Bonastre pràcticament mai hagin tingut problè-
mes d'abastament.
Les aigües subterrànies s'han aprofitat històricament-vegeu capítol
d'història- a través de pous i de mines. Les àrees que tradicionalment
han utilitzat més aquest recurs han estât aquelles on era més fàcil arribar-
hi, és a dir, on el nivell és més proper a la superficie. Aixi, al voltant del
mateix poblé i prop del torrent hi ha hagut pous des de fa segles que amb
les noves possibilitats tècniques s'han anat expandint pel terme, on
podem trobar diversos pous moguts amb la força produida per molins de
vent per regar diversos trossos de terra. D'altra banda, tant les fonts com
les mines han estât utilitzades per crear petites zones d'horta i també per
57
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...274
Powered by FlippingBook