Guia de Bonastre - page 60

abastar el nucli urbà. Tôt i
que no tenim dades histo-
riques, la majoria de les
mines existents al terme
-una vintena- deuen tenir
l'origen en el segle xvm o
xix, quan es generalitzà
aquesta tècnica al Camp
de Tarragona i en menor
mesura
al
Penedès.
Algunes van a buscar els
aquifers calcaris o dolomi-
tics al contacte amb les
argiles triàsiques, al nord
del poble, com la ja
esmentada
font
dels
Masos; d'altres segueixen
els fondos on s'infiltra l'ai-
gua procèdent dels ves-
.. „ „ .
_
_
,
sants per sortir uns quants
Moli a aigua a la Torreta. Foto: J. Blay.
centenars de métrés més
avall, com la del Fondo del Mercader o la de Cal Lluïsot. De tota manera,
les possibilitats d'extracciô amb els mitjans tradicionals eren limitades, i
aixô va fer que el regadiu mai hagués tingut gaire expansio. En els
darrers anys, i a partir dels pous esmentats, el reg per goteig ha tingut un
cert creixement, perô en tôt cas no és una soluciô que es pugui estendre
a tôt el terme.
L'us de les aiguës superficials, com hem dit, ha estât també réduit
pels condicionants naturals. Si bé cal esmentar l'existència de cisternes a
moites cases i masos, la veritat és que alli on hi ha més aigua i de forma
gairebé perenne durant l'any és al torrent, aiguës avall del poble. El pro-
58
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...274
Powered by FlippingBook