Guia de Bonastre - page 62

autoritats locáis. El 1790 l'obra sota el coli estava feta ¡ només faltava
unir-la amb el Molinot, per a la qual cosa dos pagesos de Bonastre, Josep
Riembau i Joan Parés, van cedir l'any 1793 els trossos de terra necessa-
r i per fer passar la sèquia. Vet aquí com, tot i tenir l'aigua, la dificultat
tècnica d'aprofitar-la al mateix terme de Bonastre va fer que la principal
riquesa seguís el seu curs cap al terme veí. Actualment queden restes de
la mina que travessa el coli de Repàs, i també a la part de Roda resta part
de la sèquia; tant un tram com l'altre, amagats per la vegetació. No cai dir
que l'obra de l'aigua deis molins de Roda és com un «minitransvasa-
ment» que, amb un canal de Margada considerable (uns 3 km), és un
exemple interessantissim de la tècnica hidráulica deis nostres avis.
Lespossibilitats de la vegetació
L'entorn climàtic i de sois de Bonastre no afavoreix ni la presència de
pastures naturai importants ni un aprofitament forestal d'interés. En el
primer cas, la veritat és que les garrigues i brolles présents a la major part
d'àrees no conreades no han pogut mantenir mai un important pes rama-
der. Hi ha hagut gairebé sempre ramats d'ovelles que han aprofitat sobre-
tot les herbes que creixien a i camps de conreu i ais seus marges, i també
en els guarets que històricament s'havien d'impiantar al terme per poder
restablir d'un any per l'altre la fertilitat del cereal. Els matolls de les mun-
tanyes només han estât aptes per a cabres. Tot plegat, la ramaderia ha
estât una activitat que s'ha vist molt limitada en el terme, però un ele-
ment que n'ha facilitai una presència més gran que la que li tocaria ha
estât el fet que hi passessin diversos camins ramaders tradicionals.
Sembla que un deis més importants dins l'àmbit català era la carrerada
que unia Torredembarra amb el centre de Catalunya, i d'allí amb el
Pirineu; passava per la Pobla de Montornès i travessava el terme de
Bonastre pel Mas de la Trunyella i els Plans fins al Mas d'en Calaf, per
continuar cap a Masllorenç, el Montmell i les muntanyes del Gaia en
direcció a Santa Coloma de Queralt. Altres camins ramaders que traves-
saven el terme unien Bonastre amb els pobles veïns.
60
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...274
Powered by FlippingBook