Guia de Bonastre - page 63

Pel que fa a altres aprofitaments de la vegetació, han estât molt
réduits. Els boscos de pi blanc no permeten grans explotacions, i encara
menys si, com en els darrers decennis, s'han vist afectats per algun
incendi en alguns indrets del terme. De les garrigues i del bosc no se n'ha
tret històricament gaire fusta, però si llenya i diverses espècies végétais
que s'han utilitzat -i algunes s'usen encara- com a herbes remeieres o
aromatiques. Poca cosa, i això ha fet que bona part del terme hagi tingut
un aprofitament historic escàs, i pràcticament nul en el moment actual.
III Elmedi humà
Activitats économiques i poblaciô son un binomi dificilment destria-
ble: histôricament, a cada indret hi ha correspost un nombre de persones
a grans trets proporcional a les activitats économiques generades, i al
mateix temps la presència d'habitants ha comportât l'establiment de deter-
minades activitats économiques, com ara molts serveis. Exposar, com es
fa en aquesta mena de llibres, la poblaciô separada de les activitats econô-
miques és un simple recurs a l'ordre en l'exposiciô de les caractéristiques
geogràfiques, perô no s'ha d'entendre mai que una cosa i l'altra es puguin
entendre per Separat. Per aixô, tôt i que es parlarà primer de poblaciô i des-
prés d'activitats, es farà referència als dos grans elements del medi humà
en els dos grans apartats que componen aquest capitol.
I l Poblaciô i poblament
fvoluciô de la poblaciô
El poble i terme de Bonastre han seguit una evoluciô demogràfica molt
semblant a la de la majoria de zones agràries del pais. Aixô vol dir que,
mentre l'agricultura, la ramaderia i l'artesania van ser les activitats més
importants -és a dir, abans de la industrialitzaciô catalana-, els pobles van
mantenir una poblaciô creixent, almenys en la mesura que l'explotaciô
61
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...274
Powered by FlippingBook