Guia de Bonastre - page 64

El pöble ha anat creixent
envoltat de conreus.
Foto: J. Blay.
agrària, ramadera i forestal del propi territori ho permetia. En general, això
va suposar que a mitjan segle xix molts dels nostres pobles arribessin al
màxim de població, com passa a Bonastre: el nombre d'habitants més alt
mai censat al terme és el del 1860, amb 918 censats, tot i que un recompte
del 1861 de l'Ajuntament eleva el nombre d'habitants a 936. Però amb la
crisi de la fil-loxera i la industrialització de Barcelona, que demanava mà d'o-
bra per a les cada cop més nombroses fàbriques, es produeix un procès de
pèrdua de població continua durant el segle xx: el 1900 eis habitants eren
779, i el 1950 eren 479. La segona industrialització del pais, amb el desen-
volupament economic que es produi durant eis anys seixanta i setanta, no
va fer sino incrementar el descens de població, de forma que s'arriba al
minim durant eis anys vuitanta: 284 habitants el 1981 i 268 el 1991. En eis
darrers anys, i com a conseqûència sobretot de la possibilitat de desplaça-
ment des de Bonastre a uns centres de treball -el Vendrell, Tarragona, fins i
tot Barcelona- que es troben a prop, la població ha revifat, de forma que
s'ha arribat a 372 habitants en l'ültim cens de població elaborat referit al
2001, i la tendència és al creixement. En el Gràfic 2 podem veure l'evolució
de la població de Bonastre comparada amb la del conjunt de la comarca. Es
pot apreciar prou bé com, si bé fins al 1960 el Baix Penedès, com a comar-
62
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...274
Powered by FlippingBook