Guia de Bonastre - page 65

ca essencialment agrària, està pràcticament estancat, després el creixement
turistic i industriai concentrât a la costa i al llarg de la N-340 fan que tingui
un augment considérable d'habitants que es referma més endavant. És ben
bé a partir del 1960 que es pot parlar de dues cares d'una mateixa moneda,
la del creixement economie (el
desarrollo):
unes àrees creixen força perquè
s'hi acumulen industries, serveis i turisme que atreuen població i altres
àrees, les agràries, veuen com, per contra, es fa més greu encara un procès
de despoblament que ja havia començat feia temps.
400
350
300
250
150
100
50
Grafie 2. Evolució de la població de Bonastre
i
del Baix Penedès. 1860
-2001
(població 1860 = 100)
Font: Elaboraci pr pia a partir de les dades de censos i padrons
Baix Pened s
Bonastre
0
1860
1887
1900
1920
1940
1950
1970
1981
1986
1991
1996
2001
Per bé que en aquesta evolució hi ha influït bàsicament el context
economic -provocant un continuât procès d'emigració-, els valors
socials al voltant de la natalitat també hi han tingut molt a veure, al
marge d'altres factors. Seguidament intentarem aproximar-nos a les
caractéristiques de la població i aquests factors en tres moments clau
d'elaboració de censos oficiáis: 1857-1860, 1960 i 2001.
I La poblado de 1857-1860
La possibilitat de treballar amb les xifres de població desagregades
del primer cens modern, que data del 1857, cosa que no es pot fer a molts
63
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...274
Powered by FlippingBook